Monthly Archives: Nisan 2021

Ramazan ayı vesilesi ile Çayeli Gençlik Derneği Başkanı Vatan KARAKAŞ mesaj yayınladı.

Ramazan Mesajı

Mesajında; Ramazan Ayına girmemiz vesilesiyle rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ayda, başta hemşerilerimiz olmak üzere kadin milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şerifini en kalbi duygularımla kutluyor,On bir ayın sultanı Ramazan ayının milletimize, İslam Dünyası’na ve bütün insanlığa, sağlık, huzur ve barış getirmesini Yüce Allah’tan diliyorum dedi.

Haber-Foto: İbrahim SAKLI

“ANADOLU BASINI KİMLİĞİNE, MESLEĞİNE VE GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMALIDIR”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 64. Başkanlar Konseyi Toplantısı Yapıldı

“ANADOLU BASINI KİMLİĞİNE, MESLEĞİNE VE GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMALIDIR”

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu 64. Baş­kan­lar Kon­se­yi top­lan­tı­sı Ko­ro­na­vi­rüs ne­de­niy­le on­li­ne ola­rak 04 Nisan Pazar günü in­ter­net üze­rin­den Baş­kan­lar Kon­se­yi üye­le­ri ve Basın Vakfı üye­le­ri­nin yoğun ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ril­di.

Basın İlan Ku­ru­mu Ana­do­lu Ga­ze­te sa­hip­le­ri tem­sil­ci­le­ri se­çim­le­ri­nin gö­rü­şül­dü­ğü top­lan­tı­da, Ana­do­lu ba­sı­nı­nın ge­le­ce­ği için mut­la­ka de­ği­şim ya­şan­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­ti­le­rek, bu de­ği­şi­min ancak TGF aday­la­rı­nın seç il­me­si ha­lin­de ger­çek­le­şe­ce­ği vur­gu­lan­dı.
1- 10 yıl­dır gö­rev­de olan­lar Ana­do­lu ba­sı­nı­nın so­run­la­rı­nın çö­zü­mü nok­ta­sın­da hiç­bir var­lık gös­te­re­me­miş­ler, yük­sek otu­rum be­del­le­ri ve ya­kın­la­rı­nı BİK’te işe yer­leş­tir­me­nin dı­şın­da hiç­bir şey yap­ma­mış­lar­dır.
Ana­do­lu ba­sı­nı­nın kim­lik­le­ri­ne, mes­lek­le­ri­ne ve ge­le­cek­le­ri­ne sahip çık­mak için bu kötü gi­di­şe dur de­me­si ge­rek­mek­te­dir.
2- TGF aday­la­rı­nın se­çi­mi ka­za­na­rak gö­re­ve gel­me­le­ri ha­lin­de; Basın İlan Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan 3 büyük il­de­ki ga­ze­te sa­hip­le­ri­ne ver­di­ği kre­di­nin tüm Ana­do­lu Ba­sı­nı sa­hip­le­ri­ne de ve­ril­me­si,
3- Basın İlan Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan alı­nan yüzde 15’lik ko­mis­yo­nun, yüzde 8’e çe­kil­me­si,
4- Güç du­rum­da olan ilçe ga­ze­te­le­ri­nin kadro zo­run­lu­lu­ğu­nun kal­dı­rıl­ma­sı, mer­kez ga­ze­te­le­ri­nin ise kadro zo­run­lu­lu­ğu­nun es­ne­til­me­si,
5- Ge­rek­siz olan ve sa­yı­la­rı 36 olan genel kurul üye­lik­le­ri­nin kal­dı­rıl­ma­sı, öde­nen 2-3 mil­yon li­ra­nın üze­ri­ne büt­çe­den ilave edi­le­rek ga­ze­te sa­hip­le­ri­ne kredi im­ka­nı ola­rak sağ­lan­ma­sı
6- Basın kart­la­rı­nın ye­ni­len­me­sin­de büyük sı­kın­tı ya­şa­yan mes­lek­taş­la­rı­mı­zın bu so­ru­nu­nun en kısa sü­re­de çö­züm­len­me­si,
7- TBMM’den Ana­do­lu Ba­sı­nı­na yö­ne­lik ola­rak mut­la­ka kar­şı­lık­sız des­tek pa­ke­ti çı­ka­rıl­ma­sı için var güç­le­riy­le ça­lı­şa­ca­ğı ka­ra­ra bağ­lan­mış­tır.
8- Aşı ko­nu­sun­da ön­ce­lik­li gruba alı­nan Basın Kartı olan mes­lek­taş­la­rı­mı­zın yanı sıra, basın kartı ol­ma­yan mes­lek­taş­la­rı­mı­zın ve eş­le­ri­nin de aşıda ön­ce­lik­li gruba alın­ma­sı ko­nu­sun­da ça­lış­ma­la­ra devam edi­le­cek­tir.
9- İnter­net Medya ya­sa­sı ve Basın kart­la­rı ko­nu­sun­da ya­şa­nan so­run­lar­la il­gi­li gi­ri­şim­ler devam ede­cek­tir de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Rektör Karaman Ziraat Fakültesini Ziyaret Etti

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Zi­ra­at Fa­kül­te­si ve Pazar Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu­nu zi­ya­ret ede­rek ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi aldı.

Rek­tör Ka­ra­man, Zi­ra­at Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Mus­ta­fa Ak­bu­lut, Pazar Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Mü­dü­rü Prof. Dr. Adil Ba­koğ­lu ve Bölüm Baş­kan­la­rı ile bir araya ge­le­rek fa­kül­te ve yük­se­ko­kul ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li bilgi ala­rak is­ti­şa­re­de bu­lun­du.
Bi­rim­le­rin ça­lış­ma­la­rın­dan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­ren Rek­tör Ka­ra­man, RTEÜ ola­rak bir­çok alan­da ol­du­ğu gibi tarım ala­nın­da da yeni ça­lış­ma­la­ra imza at­tık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Ta­rı­mın ül­ke­le­rin kal­kın­ma­sın­da en önem­li un­sur­la­rın ba­şın­da gel­di­ği­ni ifade eden Rek­tör Ka­ra­man, “Zi­ra­at Fa­kül­te­miz ve Pazar Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu­muz hem ge­le­nek­sel ta­rı­mı hem de mo­dern ta­rı­mı eği­tim-öğ­re­tim, araş­tır­ma ve uy­gu­la­ma yo­luy­la ge­lecek ku­şak­la­ra ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de ak­ta­rı­yor.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: RTEÜ BASIN

EĞİTİM ÇALIŞANLARI RİSK ALTINDA, AŞILAMA BİR AN ÖNCE BAŞLASIN!

Türk Eği­tim Sen ola­rak, ay­lar­dır eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın aşı­lan­ma­sı me­se­le­si­ne dik­kat çe­ki­yo­ruz. 18 mil­yon öğ­ren­ci­nin ol­du­ğu ül­ke­miz­de 1 mil­yon 250 bin eği­tim ça­lı­şa­nı­nın aşı­lan­ma­sı­nın, as­lın­da top­lu­mun ge­ne­li­ne yö­ne­lik bir ted­bir ola­ca­ğı­nı vur­gu­lu­yo­ruz.
Tabii ki, ar­zu­muz tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın bir an önce aşı­lan­ma­sı­dır. Ancak te­da­rik so­ru­nu ya­şan­dı­ğı için Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan aşı­la­ma­da ön­ce­lik sı­ra­la­ma­sı ya­pıl­mak­ta­dır. Her gün mil­yon­lar­ca öğ­ren­ci ve veli ile mu­ha­tap olan eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın karşı kar­şı­ya kal­dı­ğı risk, fut­bol­cu­lar­dan, ga­ze­te­ci­ler­den, THY ya da tu­rizm ça­lı­şan­la­rın­dan daha mı azdır?
Son haf­ta­lar­da, ne­re­dey­se gün geç­mi­yor ki, her gün bir mes­lek­ta­şı­mı­zın has­ta­lan­dı­ğı ya da vefat et­ti­ği ha­be­ri­ni al­ma­ya­lım.
Mes­lek­taş­la­rı­mız, bu du­rum­dan do­la­yı, okul­la­rı­mı­zın vi­rü­sün ya­yı­lı­mı açı­sın­dan ciddi risk oluş­tur­du­ğu en­di­şe­si­ni ya­şa­mak­ta­dır. Bun­dan ötürü eği­tim ka­mu­oyun­da, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın ve aile­le­ri­nin Co­vid-19 bu­la­şı­sın­dan ko­ru­na­bil­me­si ama­cıy­la (LGS ve YKS eşi­ğin­de­ki öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin sı­nav­la­ra ha­zır­lık prog­ram­la­rı­nı et­ki­le­me­yecek şe­kil­de) uzak­tan eği­ti­me ağır­lık ve­ril­me­si­nin uygun ola­ca­ğı­na dair bir ka­na­at bir­li­ği oluş­muş­tur.
Tabi bu yönde bir karar alın­dı­ğın­da, bu sü­reç­te de tüm eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın hızlı şe­kil­de aşı­lan­ma­sı ger­çek­leş­ti­ril­me­li­dir.
Bu­nun­la bir­lik­te Hü­kü­me­tin özel­lik­le Ra­ma­zan ayı sü­re­sin­ce uy­gu­la­ya­ca­ğı kı­sıt­la­ma ve ted­bir ka­rar­la­rı­nın vaka sa­yı­la­rı­nın kont­rol al­tı­na alın­ma­sı an­la­mın­da da kat­kı­sı ola­ca­ğı dü­şü­nü­lür­se, önü­müz­de­ki sü­reç­te yüz yüze eği­tim için el­ve­riş­li bir zemin ya­ka­la­na­bi­le­cek­tir.
Öte yan­dan eği­tim ka­mu­oyu, okul­la­rın du­ru­muy­la il­gi­li ka­na­at ya da karar oluş­tu­ru­lur­ken dik­ka­te alın­ma­sı ge­re­ken un­su­run, her ko­nu­nun uz­ma­nı ga­ze­te­ci­le­rin yo­rum­la­rı değil, bilim in­san­la­rı­nın tav­si­ye­le­ri ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne inan­mak­ta­dır.
Ay­rı­ca, okul­la­rın virüs bu­la­şı­sın­da önem­li bir etken ol­ma­dı­ğı­nı ve bu ko­nu­da­ki en­di­şe­le­rin yer­siz ol­du­ğu­nu iddia eden kamu yö­ne­ti­ci­le­ri­ne de bir çağ­rı­da bu­lu­nu­yo­rum: Şef­faf olun. İddi­anı­zın ger­çek­li­ği var ise ka­mu­oyu kar­şı­sı­na çı­ka­rak, okul­la­rın açık ol­ma­sı­nın co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­na an­lam­lı bir et­ki­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı ger­çek ra­kam­lar­la gös­te­rin. Ki, ka­mu­oyu da “yer­siz” kay­gı­lar­la meş­gul edil­me­sin. “Ra­kam­la­rı ka­mu­oyu­na açık­la­mak için tes­pit et­mi­yo­ruz” gibi şüp­he­li be­yan­la­rı­nız­la mu­ha­tap olan ve ne­re­dey­se her gün bir mes­lek­ta­şı­nın üzün­tü­lü ha­be­ri­ni alan eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın mo­ti­vas­yo­nu­nu boz­ma­ya hak­kı­nız yok­tur.
Bu arada hiç­kim­se rol kap­ma­ya ve dal­ka­vuk­luk yap­ma­ya da he­ves­len­me­sin. Bu ül­ke­de eği­tim sü­re­ci­nin ke­sin­ti­ye uğ­ra­ma­ma­sı­nı en çok ar­zu­la­yan ve he­def­le­yen öğ­ret­men­ler­dir. Uzak­tan eği­ti­mi dahi “Öğ­ret­men­ler de ra­ha­ta alış­tı” diye ar­sız­ca yo­rum­la­yan­lar­la eği­tim sü­re­ci­ni ve okul­la­rı­mı­zın du­ru­mu­nu de­ğer­len­dir­mek ne kadar “boş” bir iştir.
Hü­kü­me­ti ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu’nu, eği­tim ka­mu­oyu­nun kay­gı­la­rı­nı gi­de­recek ted­bir­le­ri al­ma­ya ve aşı prog­ra­mı­nı bir an önce baş­lat­ma­ya davet edi­yo­ruz.

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman Çay Gen Havuzumuzda İncelemelerde Bulundu

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Zi­ra­at Fa­kül­te­si bün­ye­sin­de ku­ru­lan Çay Gen Ha­vu­zu­nu ge­ze­rek yet­ki­li­ler­den bilgi aldı.

RTEÜ’nin yü­rü­tü­cü ol­du­ğu “Çay Bit­ki­sin­de Gen Ha­vu­zu Oluş­tu­rul­ma­sı ve Ti­ca­ri Çeşit Aday­la­rı­nın Ge­liş­ti­ril­me­si” isim­li TÜBİTAK 1007 pro­je­si kap­sa­mın­da RTEÜ’mizin Zi­ra­at Fa­kül­te­si bün­ye­sin­de oluş­tu­ru­lan ve 2054 çay ge­no­ti­pi­nin di­ki­le­ce­ği Çay Gen Ha­vu­zu­na, 2019 yı­lın­da se­lek­si­yo­nu ya­pı­lan 760 çay ge­no­ti­pi­ne ait 4300 adet çay fi­da­nı di­kil­di. 2021 yılı son­ba­ha­rın­da 2020 yı­lın­da se­lek­si­yo­nu ya­pıl­mış 1274 ge­no­ti­pin de di­ki­mi ile Gen Ha­vu­zu­muz ta­mam­lan­mış ola­cak.

Çayda ka­li­te, çeşit ve ve­rim­li­li­ğin art­ma­sı ama­cıy­la TÜBİTAK ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen, RTEÜ ve Ata­türk Çay ve Bahçe Kül­tür­le­ri Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü’nün or­tak­la­şa yü­rüt­tü­ğü, ÇAY­KUR’un da müş­te­ri kurum ola­rak yer al­dı­ğı TÜBİTAK 1007 Pro­je­si kap­sa­mın­da ku­ru­lan Çay Gen Ha­vu­zun­da­ki in­ce­le­me­le­ri sı­ra­sın­da Rek­tör Ka­ra­man’a Zi­ra­at Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Mus­ta­fa Ak­bu­lut, Dekan Yar­dım­cı­la­rı ve Bölüm Baş­kan­la­rı ile diğer il­gi­li­ler eşlik etti.

İnce­le­me­le­ri­nin ar­dın­dan açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, böl­ge­nin ol­maz­sa ol­ma­zı olan çayın sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­mak amacı ile çay gen kay­nak­la­rı­nın ko­ru­na­rak ni­te­lik­li ve ka­li­te­li çay üret­me­nin şart ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, proje ekibi ta­ra­fın­dan üstün gay­ret­ler­le Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­ri­ne bağlı 31 il­çe­den elde et­tik­le­ri 2 bin tane fark­lı çay ge­no­ti­pi­nin Üni­ver­si­te­miz Zi­ra­at Fa­kül­te­si bün­ye­sin­de­ki Çay Gen Ha­vu­zun­da ko­ru­ma al­tı­na alın­dı­ğı­nı söy­le­di.


Bu gen ha­vu­zun­da bu­lu­nan çeşit aday­la­rı ile siyah çay, yeşil çay, beyaz çay ve oolong çay çe­şit­le­ri­nin ya­nın­da yeni çe­şit­le­rin de pi­ya­sa­ya sü­rü­le­ce­ği­ni ve böl­ge­de­ki katma de­ğe­ri ar­tır­mak is­te­dik­le­ri­ni kay­de­den Rek­tör Prof. Dr. Ka­ra­man, Türk ça­yı­nın ge­le­ce­ği­nin ga­ran­ti al­tı­na alı­na­ca­ğı­nı, çayı sa­de­ce kendi ül­ke­miz­de tü­ke­ten bir ko­num­dan, ihraç eden bir ülke ko­nu­mu­na ge­tir­me­yi he­def­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Fark­lı ge­no­tip­ler­de­ki fi­dan­la­rı top­rak­la bu­luş­tu­ran Rek­tör Ka­ra­man in­ce­le­me­le­ri­nin ar­dın­dan Çay Gen Ha­vu­zun­dan ay­rıl­d


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

GÜNÜN TARİHİN’DE MİMAR SİNAN

Mimar Sinan, 1490 yı­lın­da Kay­se­ri’nin Ağır­nas kö­yün­de doğup, 9 Nisan 1588’de İstan­bul’da vefat etti.
Küçük yaşta İstan­bul’a gelip tah­si­li­ni ta­mam­la­dı ve or­du­ya ka­tıl­dı.
Çal­dı­ran, Mısır, Teb­riz, Bağ­dat’ta Rodos ve Belg­rad’ın fe­tih­le­rin­de bu­lun­du.
Su­ri­ye, Mısır, Irak, İran, Bal­kan­lar, Vi­ya­na’ya kadar bir­çok yer gezdi.
Sonra baş mimar ola­rak va­zi­fe­ye ge­ti­ril­di.
Mi­mar­lık dö­ne­mi­ne âit bi­li­nen eser­le­ri: 84 câmi, 53 mes­cit, 56 med­re­se, 7 da­rül­kur­ra, 20 türbe, 17 ima­ret, 3 da­rüş­şi­fa, 5 su­yo­lu ke­me­ri, 8 köprü, 20 ker­van­sa­ray, 36 saray, 8 mah­zen, 48 hamam… Hiç­bir eseri diğer ese­ri­ne ben­ze­me­di. En büyük eser­le­ri, Sü­ley­ma­ni­ye ve Se­li­mi­ye Câ­mi­le­ri­dir.
Türk, mimar. Dün­ya­nın en büyük yapı sa­nat­çı­la­rın­dan bi­ri­dir. Kay­se­ri’nin Ağır­nas kö­yün­de doğdu, 17 Tem­muz 1588’de İstan­bul’da öldü.
Doğum ta­ri­hi kesin de­ğil­dir. Aile­si­ne ve ya­şa­mı­na iliş­kin kimi zaman ye­ter­siz ve çe­liş­ki­li bil­gi­ler, çağ­da­şı Sâi Mus­ta­fa Çe­le­bi’nin onun ağ­zın­dan yaz­dık­la­rı­na, mi­mar­ba­şı ol­du­ğu dö­nem­den kalan ya­zış­ma­la­ra, kendi vak­fi­ye­si­ne ve ya­za­rı bi­lin­me­yen belge ve ki­tap­la­ra da­yan­mak­ta­dır.
Kay­nak­la­ra göre Sinan, I. Selim (Yavuz) pa­di­şah ol­duk­tan sonra baş­la­tı­lan ve Ru­me­li’de ol­du­ğu gibi Ana­do­lu’dan da asker dev­şir­me­yi ön­gö­ren yeni bir uy­gu­la­ma uya­rın­ca 1512’de dev­şi­ri­le­rek İstan­bul’a ge­ti­ril­di.
Or­du­ya asker ye­tiş­ti­ren Acemi Oğ­lan­lar Ocağı’na ve­ril­di, 1514’te Çal­dı­ran Sa­va­şı’nda 1516-1520 ara­sın­da da Mısır se­fer­le­rin­de bu­lun­du. İstan­bul’a dö­nün­ce Ye­ni­çe­ri Ocağı’na alın­dı.
I. Sü­ley­man (Ka­nu­ni) dö­ne­min­de 1521’de Belg­rad, 1522’de Rodos se­fer­le­ri­ne ka­tıl­dı, su­bay­lı­ğa yük­sel­di. 1526’da ka­tıl­dı­ğı Mohaç se­fe­rin­den sonra zem­be­rek­çi­ba­şı (baş­tek­nis­yen) oldu. 1529’da Vi­ya­na, 1529-1532 ara­sın­da Alman, 1532-1535 ara­sın­da da Irak, Bağ­dat ve Teb­riz se­fer­le­ri­ne ka­tıl­dı.
Bu son sefer sı­ra­sın­da Van Gölü’nün üs­tün­den ge­çecek üç ge­mi­nin ya­pı­mı­nı ba­şa­rıy­la ta­mam­la­ma­sı üze­ri­ne ken­di­si­ne ha­se­ki un­va­nı ve­ril­di. 1536’da Pulya (Pug­lia) se­fer­le­ri­ne ka­tıl­dı. 1538’de yer al­dı­ğı Ka­ra­buğ­dan (Mol­dov­ya) se­fe­ri sı­ra­sın­da Prut Ir­ma­ğı üs­tün­de yap­tı­ğı bir köp­rüy­le dik­kat­le­ri üs­tü­ne çekti. Bir yıl sonra mimar Acem Ali’nin ölümü üze­ri­ne onun ye­ri­ne ser­mi­ma­ran-ı hassa (saray baş mi­ma­rı) oldu. Gü­nü­müz­de­ki ba­yın­dır­lık ba­kan­lı­ğı­na eş düşen bu gö­re­vi ölü­mü­ne değin sür­dür­dü. Allah rah­met ey­le­sin. Me­ka­nı cen­net olsun.

YAZAR ORHAN CAN, KÖŞE YAZILARINI “GEÇMİŞTEN GELENLER” İSMİYLE KİTAPLAŞTIRDI

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de ve Rize’de yayın yapan bir­çok böl­ge­sel ve yerel ga­ze­te­de uzun yıl­lar, Rize’nin so­run­la­rı­na ve ya­pı­lan hiz­met­le­re yö­ne­lik köşe ya­zı­la­rı yazan Rize’nin en eski ga­ze­te ya­zar­la­rın­dan olan Orhan CAN’ın, 2012 yı­lın­da ya­yım­la­nan “SON NEFES” ve oku­yu­cu­la­rı ta­ra­fın­dan bir hayli be­ğe­ni­len isim­li ki­ta­bın­dan sonra, ka­le­me al­dı­ğı ikin­ci ki­ta­bı “GEÇMİŞTEN GE­LEN­LER Rast­ge­le” is­mi­ni ta­şı­yor.

Rize’nin Kale Ma­hal­le­sin­de 1944 yı­lın­da dün­ya­ya gelen ta­nın­mış yazar Orhan CAN’ın aynı za­man­da Rize şeh­ri­nin en eski ku­yum­cu­su ve son­ra­sın­da ku­yum­cu sa­nat­kâ­rı ola­rak ta­nı­nı­yor. Şim­di­ler­de ya­şa­dı­ğı sağ­lık so­run­la­rı ne­de­niy­le çok sev­di­ği ku­yum­cu sa­nat­kâ­rı mes­le­ği­ni bı­ra­kan yazar CAN, 20 yılı aş­kın­dır ça­lış­ma ofi­sin­den ve evin­den, çok sa­yı­da yerel ga­ze­te­ye Rize’nin ve in­san­lı­ğın fay­da­sı­na yö­ne­lik yaz­dı­ğı köşe ya­zı­la­rı­nı bir kıs­mı­nın yer al­dı­ğı, “GEÇMİŞTEN GE­LEN­LER Rast­ge­le” baş­lı­ğı adı Al­tın­da ki­tap­laş­tır­dı. Ki­ta­bın ön­yü­zün­de ve arka ka­pa­ğın­da, Rize şeh­ri­nin 1960 yıl­la­rı­na ait iki ayrı fo­toğ­ra­fı yer alı­yor.
İkinci ki­ta­bıy­la il­gi­li kısa bir açık­la­ma yapan yazar Orhan CAN; “Ön­ce­lik­le, yaz­ma­ya baş­la­dı­ğım gün­den bu­gü­ne değin, her­han­gi bir dün­ya­lık gö­zet­mek­si­zin Rize şeh­ri­mi­ze ve in­san­lı­ğa fay­da­lı olmak ga­ye­siy­le yaz­dı­ğım yüz­ler­ce köşe ya­zı­mın ya­rı­sın­dan olu­şan bu köşe ya­zı­la­rım böl­ge­miz­de ve Rize ili­miz­de ya­yım­la­nan çe­şit­li ta­nın­mış yerel ga­ze­te­ler­de yer al­mış­tır. Bu­gü­ne kadar bu köşe ya­zı­la­rı­mın bir ki­tap­ta top­la­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım ak­lı­mın ucun­dan dahi geç­me­miş­ti. Ya­zı­la­rım, de­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­ma ve şeh­ri­mi­zin genç ga­ze­te­ci­le­ri­ni bir neb­ze­de olsa tec­rü­be olur ve oku­yu­cu­la­rı­mı geç­mi­şe gö­tü­rür ve nos­tal­ji ya­şan­ma­sı­na ve­si­le olur in­şal­lah. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler içe­ri­sin­de siz­le­ri bu köşe ya­zı­la­rım­la baş başa bı­rak­mak is­ti­yo­rum. Kıy­met­li oku­yu­cu­la­rı­mın yıl­lar­dır yaz­dı­ğım ya­zı­la­rı­ma şah­sı­ma ver­miş ol­duk­la­rı mo­ti­vas­yon ve ya­zı­la­rı­mı oku­ma­la­rı­nın aka­bin­de ilet­miş ol­duk­la­rı teb­rik des­tek­le­ri­ni hiç­bir zaman unu­ta­mam. Bu du­yar­lı­lık­la­rı­na çok te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

TÜRKİYEDE BİREYSEL SİLAHLANMA ARTIYOR

Tür­ki­ye’de Ruh­sat­lı ta­ban­ca sa­tış­la­rı yüzde 100 art­tı­ğı söy­len­di. Ma­ki­ne Kimya En­düst­ri­si (MKE) Genel Mü­dür­lü­ğü’nce sa­tı­şı ya­pı­lan yerli ta­ban­ca sa­yı­sı son 5 yılda yüzde 100 arttı.

CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li ve KİT Ko­mis­yo­nu üyesi Atila Ser­tel’in üst ko­mis­yon top­lan­tı­sın­da silah sa­tış­la­rı­na yö­ne­lik so­ru­su­na MKE Genel Mü­dür­lü­ğü’nün ver­di­ği ra­kam­lar ol­duk­ça dik­kat çe­ki­ci.
MKE An­ka­ra Silah Satış Şu­be­si Mü­dür­lü­ğü ve İstan­bul Pa­zar­la­ma Şu­be­si Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 2016-2020 yıl­la­rı ara­sın­da 294 bin 702’si yerli ve 17 bin 203’ü ithal olmak üzere top­lam­da 311 bin 725 ta­ban­ca sa­tı­şı ya­pıl­mış. 2016 yı­lın­da 29 bin 618 yerli ta­ban­ca sa­tı­lır­ken, bir yıl sonra bu sayı yüzde 105 ar­ta­rak 60 bin 903’a çık­mış.
YERLİ İTHALİ KAT­LA­DI
2016 yı­lın­da ya­şa­nan darbe gi­ri­şi­mi­nin ar­dın­dan bi­rey­sel si­lah­lan­ma­da­ki ar­tı­şın dik­kat çe­ki­ci ol­du­ğu­nu be­lir­ten CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li ve KİT Ko­mis­yo­nu üyesi Atila Ser­tel, şu bil­gi­le­ri verdi ‘’KİT Ko­mis­yo­nun­da MKE’yi de­net­ler­ken MKE yet­ki­li­le­ri­ni bazı so­ru­lar sor­dum. Bun­lar­dan biri de darbe gi­ri­şi­min­den sonra silah sa­tı­şı­nın artıp art­ma­dı­ğı yö­nün­dey­di. 2016’dan iti­ba­ren 2020 yılı so­nu­na kadar silah sa­tış­la­rı yüzde 100 art­mış. 2016 yı­lın­da 29 bin 618 yerli ta­ban­ca sa­tı­lır­ken, bir yıl sonra bu sayı yüzde 105 ar­ta­rak 60 bin 903’a çık­mış. Yerli ta­ban­ca sa­tı­şı 2018’de bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 29.6 daha ar­ta­rak 78 bin 992’ye çık­mış. 2019’da yerli ta­ban­cı sa­tı­şı 69 bin 585 olur­ken, 2020 yı­lın­da 55 bin 577 yerli ta­ban­ca sa­tıl­mış. 2016-2020 yıl­la­rı ara­sın­da­ki top­lam yerli ta­ban­ca sa­tı­şı ise 294 bin 702’ye ulaş­mış. Ay­rı­ca MKE’nin ithal ta­ban­ca sa­tı­şı da son 5 yılda 17 bin 203 olmuş. 2016’dan 2020 yılı so­nu­na kadar yerli ve ithal ruh­sat­lı ta­ban­ca sa­tış­la­rı­nın top­la­mı 311 bin 725 olmuş”.
RUH­SAT­SIZ SİLAH­LAR DA EKLENİRSE SAYI DAHA FAZLA
MKE ta­ra­fın­dan ve­ri­len ra­kam­la­rın yal­nız kurum sa­tış­la­rı­nı ve ruh­sat­lı si­lah­la­rı kap­sa­dı­ğı­nı ifade eden Atila Ser­tel, ruh­sat­sız ve kaçak yol­lar­dan edi­ni­len si­lah­lar da ek­len­di­ğin­de bi­rey­sel ola­rak si­lah­la­nan­la­rın sa­yı­sı­nın çok daha fazla ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ser­tel, “Bu ra­kam­lar tabi sa­de­ce ruh­sat­lı si­lah­lar için ge­çer­li. Bir de ruh­sat­sız ve kaçak yol­lar­dan Tür­ki­ye’ye giren ve va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan alı­nan si­lah­lar var.
Tür­ki­ye ne yazık ki si­lah­la­nı­yor. Ve bu tablo da 2016’dan iti­ba­ren yerli silah sa­tı­şı yüz­den 100’den fazla ar­tar­ken, döviz ku­run­da­ki ar­tı­şa bağlı ola­rak ithal silah sa­tış­la­rı aza­lı­yor. Av tü­fek­le­rin­de de ben­zer bir durum söz ko­nu­su. Son 5 yılda 2016 yerli av tü­fe­ği sa­tı­lır­ken, 713 adet de ithal av tü­fe­ği sa­tı­şı ya­pıl­mış. Hızla artan bir si­lah­lan­ma ol­du­ğu dik­kat çe­ki­yor. MKE’nin bize ver­di­ği ra­kam­lar da bize bunu açık­ça gös­te­ri­yor” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

THK VATANDAŞIN DESTEĞİYLE AYAKTA DURUYOR

Türk Hava Ku­ru­mu Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met Demir, THK’nun ta­ma­men yar­dım­lar­la ayak­ta dur­du­ğu­nu söy­le­di.

Türk Hava Ku­ru­mu Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met Demir’ Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK’ ün di­rek­tif­le­riy­le Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ilk yıl­la­rın­da ku­rul­muş olan Türk Hava Ku­ru­mu, ku­ru­lu­şun­dan iti­ba­ren Mil­le­ti­mi­zin hiz­me­tin­de kamu ya­ra­rı­na ça­lış­ma­la­rı­na devam et­mek­te­dir.
Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ta­ra­fın­dan onay­lan­mış olan Türk Hava Ku­ru­mu Tü­zü­ğün­de;
Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Türk Hava Ku­ru­mu’nun Onur­sal Genel Baş­ka­nı­dır.
Dev­le­ti­mi­zin başta TBMM Baş­ka­nı­mız olmak üzere çe­şit­li ma­kam­la­rın­da­ki dev­let yet­ki­li­le­ri Genel Kurul De­le­ge­le­ri­miz­dir.
Tü­zü­ğü­müz ge­re­ği Mülki Amir­le­ri­miz olan Va­li­le­ri­miz Kay­ma­kam­la­rı­mız da Şu­be­le­ri­mi­zin Onur­sal Baş­kan­la­rı­dır.
Ül­ke­mi­zin ha­va­cı­lık ala­nın­da­ki ka­li­fi­ye ele­man ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sı ama­cıy­la 2011 yı­lın­da “Türk Hava Ku­ru­mu Üni­ver­si­te­si” ku­ru­la­rak yük­se­ko­kul­la­rı, fa­kül­te­le­ri ile yurt­dı­şın­da bu alan­da eği­tim veren bir üni­ver­si­te ile or­tak­la­şa yü­rü­tü­lecek eği­tim sis­te­mi ve çift im­za­lı dip­lo­ma­la­rı ile ha­va­cı­lık sek­tö­rün­de is­tih­dam sağ­la­mak­ta­dır.
Türk Hava Ku­ru­mu, hal­kı­mı­zın des­tek­le­riy­le ha­va­dan yan­gın sön­dür­me imkân ve ka­bi­li­ye­ti­ni ül­ke­mi­ze ka­zan­dı­ran, 34 yıl­dır bu hiz­me­ti ara­lık­sız sür­dü­ren ilk ve tek ulu­sal ku­rum­dur.
Yar­dım­lar­la ayak­ta­yız
Ül­ke­miz­de mey­da­na gelen orman yan­gın­la­rı­na sahip ol­du­ğu am­fi­bi yan­gın sön­dür­me uçak­la­rı ile mü­da­ha­le et­mek­te, hava am­bu­lans he­li­kop­ter­le­ri ile yurt içi ve yurt dışı fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­mek­te­dir.
Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca THK Şube yet­ki­li­le­ri­mi­zin ko­or­di­nas­yo­nun­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de Fitre ve Zekât Zarfı, Yar­dım Pulu gibi araç­lar­la yar­dım top­la­ma ça­lış­ma­sı ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.
Ay­rı­ca tüm ope­ra­tör­ler­den 3919’a (fitre / zekât veya bağış) yazıp SMS gön­de­re­rek bir fitre be­de­li kadar bağış ya­pı­la­bi­le­cek­tir.
Türk Hava Ku­ru­mu’nun en önem­li gelir kay­nak­la­rın­dan olan Fitre ve Zekât zarf­la­rı­na THK Şu­be­le­ri va­sı­ta­sıy­la, ma­hal­le ve köy muh­tar­lık­la­rı­mız ka­na­lıy­la ula­şa­bi­lir­si­niz.
Her yıl ol­du­ğu gibi 2021 yı­lın­da da iyi­lik­te ya­rı­şa­lım bütün hal­kı­mı­zın des­tek­le­ri­ni bek­li­yo­ruz” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Karadeniz Derbisinde Puanlar Golsüz Paylaşıldı

Süper Lig’in 34. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, sa­ha­sın­da Trab­zons­por’u konuk etti. Kar­şı­laş­ma gol­süz eşit­lik­le ta­mam­lan­dı.

Süper Lig’de 34. hafta mü­ca­de­le­sin­de Bü­lent Uygun’un ta­kı­mı Çay­kur Ri­zes­por ile Ab­dul­lah Avcı’nın ça­lış­tır­dı­ğı Trab­zons­por koz­la­rı­nı pay­laş­tı.

Çay­kur Didi Stad­yu­mu’nda oy­na­nan kar­şı­laş­ma 0-0’lık eşit­lik­le sona erdi.
Ri­zes­por ka­le­ci­si Tarık Çetin’in per­for­man­sıy­la öne çık­tı­ğı mü­ca­de­le­de Trab­zons­por golü bu­la­ma­dı.
Maçın ikin­ci dev­re­sin­de tempo bir hayli dü­şer­ken iki takım da birer puana razı oldu.
Konuk ekip­te Vitor Hugo 85. da­ki­ka­da gör­dü­ğü ikin­ci sarı kar­tın ar­dın­dan son bö­lüm­de ta­kı­mı­nı 10 kişi bı­rak­tı.
Alı­nan bu so­nu­cun ar­dın­dan Ri­zes­por 36 puana yük­se­lir­ken, Trab­zons­por 58 puana çıktı. Bordo ma­vi­li­ler 5 maç­lık ye­nil­mez­lik se­ri­si ya­ka­lar­ken, üst üste 3. be­ra­ber­li­ği­ni aldı.
Ligin bir son­ra­ki haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, An­tal­yas­por dep­las­ma­nı­na gi­decek. Trab­zons­por sa­ha­sın­da Ha­tays­por’u ağır­la­ya­cak.
Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk yarı)
27. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­da Sa­mu­dio’nun pa­sın­da topla bu­lu­şan Bold­rin’in vu­ru­şun­da sa­vun­ma­ya çar­pan top ka­le­ci Uğur­can’da kaldı.
31. da­ki­ka­da ceza alanı dı­şın­dan Fla­vio’nun sert şu­tu­nu ka­le­ci Tarık yum­ruk­la­ya­rak kor­ne­re çeldi.
35. da­ki­ka­da Ri­zes­por sa­vun­ma­sı­nın ha­ta­sın­da meşin yu­var­la­ğı önün­de bulan Ba­ka­se­tas, ceza sa­ha­sı dışı sol çap­raz­dan vu­ru­şu­nu yaptı ancak ka­le­ci Tarık uza­na­rak topu kor­ne­re gön­der­di.
Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
52. da­ki­ka­da Bold­rin orta sa­ha­dan al­dı­ğı topu Ba­i­ano’ya ak­tar­dı. Ceza sa­ha­sı­nın içe­ri­si­ne kadar gi­re­rek ka­le­ci ile karşı kar­şı­ya kalan Ba­i­ano’nun vu­ru­şun­da top auta çıktı.
58. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Trab­zons­por ata­ğın­da Yusuf’un or­ta­sın­da kafa vu­ru­şu­nu ger­çek­leş­ti­ren Dja­niny’nin şu­tun­da ka­le­ci Tarık topu kor­ne­re çeldi.
90+2. da­ki­ka­da sa­vun­ma­dan dönen topa ge­li­şi­ne vuran Do­ko­vic’in şu­tun­da top di­rek­ten döndü.
Stat: Çay­kur DİDİ
Ha­kem­ler: Cü­neyt Çakır xx, Ba­hat­tin Duran xx, Tarık Ongun xx
Çay­kur Ri­zes­por: Tarık xx, Mo­ro­zi­uk xx, Selim xx, Talbi xx, İsmail xx, Do­ko­vic xx, Yasin xx (Mic­ha­lak dk. 80 ?), Ba­i­ano xx (Sabo dk. 60 x), Bold­rin xx (Ab­dul­lah dk. 89 ?), Sa­mu­dio xx (Fer­nan­do dk. 89 ?), Skoda xx (Remy dk. 60 x)
Ye­dek­ler: Can Cey­lan, Tunay, Onur, Meln­jak, Me­ri­ah
Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uygun
Trab­zons­por: Uğur­can xx, Hü­se­yin xx, V. Hugo x, Edgar xx, Rod­ri­gu­es xx, Da Silva xx, Lewis Baker xx, Anas­ta­si­os Ba­ka­se­tas xx, Ab­dul­ka­dir Par­mak x (Berat dk. 81 ?), Yunus x (Yusuf Sarı dk.28 x Hos­se­ini dk. 89 ?), Dja­niny xx
Ye­dek­ler: Erce Kar­deş­ler, Ser­kan Asan, Ata­kan Gün­düz, Faruk Can Genç, Ah­met­can, , Safa, Hakan,
Tek­nik Di­rek­tör: Ab­dul­lah Avcı
Sarı Kart­lar: Yasin Peh­li­van, Ba­i­ano, Selim, İsmail (Çay­kur Ri­zes­por), Ab­dul­ka­dir Par­mak (Trab­zons­por)


Haber Merkezi

“Oyunumuz, Bizim Adımıza Mutluluk Verici”

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Trab­zons­por İle Gol­süz Be­ra­be­re Kal­dık­la­rı Maçın Ar­dın­dan Açık­la­ma­lar­da Bu­lun­du.

“Oyunumuz, Bizim Adımıza Mutluluk Verici”

Ga­li­bi­yet için maça çık­tık­la­rı­nı ama is­te­dik­le­ri sonuç ala­ma­dık­la­rı­nı söy­le­yen Bü­lent Uygun “Ke­yif­li ve zevk­li maç oldu.
İki ta­kı­mın da po­zis­yon­la­rı vardı. 1’er pu­an­la ay­rıl­dık, son da­ki­ka­da di­re­ğe ta­kıl­dık.
Oyu­nu­muz, bizim adı­mı­za mut­lu­luk ve­ri­ci. 8-9 hafta ka­za­na­ma­yan ta­kı­mın kim­li­ği de­ğiş­ti. Mutlu de­ği­liz, sa­ha­ya 3 puan için çık­tık. Ama fut­bol adına yap­tık­la­rı­mız mut­lu­luk ve­ri­ci.” dedi.
Kü­me­de kalma mü­ca­de­le­si hak­kın­da ko­nu­şan Bü­lent Uygun “Her maça ka­zan­mak için çı­ka­ca­ğız. Ligin boyu kı­sal­dı, artık her maç kri­tik. Arka ar­ka­ya 3 maç ka­za­nan çok çabuk üst ta­ra­fa zıp­la­ya­bi­li­yor. Bir aylık sü­reç­te­ki 8 maçı doğru yö­net­mek is­ti­yo­ruz.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Bakır: Maalesef Şanssızlık Üzerimizdeydi

Trab­zons­por be­ra­ber­li­ği son­ra­sı açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Çay­kur Ri­zes­por Basın Söz­cü­sü Hasan Yavuz Bakır, “Oyu­nun son bö­lü­mün­de as­lın­da ne­ti­ce bu­la­cak po­zis­yon­lar da ya­ka­la­dık ama ma­ale­sef şans­sız­lık üze­ri­miz­dey­di” dedi.

Süper Lig’in 34. haf­ta­sın­da Ri­zes­por, sa­ha­sın­da Trab­zons­por’la gol­süz be­ra­be­re kaldı. Mü­ca­de­le son­ra­sı basın men­sup­la­rı­na ko­nu­şan Çay­kur Ri­zes­por Basın Söz­cü­sü Hasan Yavuz Bakır, 1 pu­anın avan­taj ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­ce­ği­ni ifade etti. Bakır, “Bugün ka­zan­mak is­ti­yor­duk. As­lın­da her şey de ka­zan­ma­mız için mü­sa­it­ti. Özel­lik­le son haf­ta­lar­da kay­bet­ti­ği­miz pu­an­lar­dan sonra ligde ye­ni­den kri­tik dö­ne­me gel­dik ama ma­ale­sef ka­za­na­ma­dık. Oyu­nun son bö­lü­mün­de as­lın­da ne­ti­ce bu­la­cak po­zis­yon­lar da ya­ka­la­dık ama ma­ale­sef şans­sız­lık üze­ri­miz­dey­di, bir to­pu­muz di­rek­ten döndü. 1 puan en azın­dan avan­taj ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. İnşal­lah bun­dan sonra ki maç­lar­da, An­tal­ya’da ga­li­bi­ye­te uza­na­ca­ğız ve ga­li­bi­yet öz­le­mi­mi­zi sona er­di­re­ce­ğiz” cüm­le­le­ri­ne yer verdi.
“Ra­kip­ten daha fazla po­zis­yo­nu­muz ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum”
Ri­zes­por’un, Trab­zons­por kar­şı­sın­da daha net po­zis­yon­la­rı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Bakır, “Biz bu maça ka­zan­mak için çık­mış­tık. Trab­zons­por’un da haf­ta­lar­dır ka­za­na­ma­ma­sı maçın öne­mi­ni art­tır­dı. Bir Ka­ra­de­niz der­bi­si, spor­tif an­lam­da önem­li bir derbi ni­te­li­ği ta­şı­yor. Ta­raf­ta­rı­mı­za ga­li­bi­yet ar­ma­ğan etmek is­ti­yor­duk ama ol­ma­dı. Net po­zis­yon an­la­mın­da ra­kip­ten daha fazla po­zis­yo­nu­muz ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. So­nu­ca va­ra­ma­dık. Dj­ko­vic’in şutu gol ol­say­dı yılın en iyi gol­le­rin­den bir ta­ne­si olur­du. Ba­i­ano’nun po­zis­yo­nu vardı, bun­la­rı de­ğer­len­di­re­me­dik.
En azın­dan 1 puan için se­vinç­li­yiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Remy’nin uzun bir süre sonra ye­ni­den sa­ha­lar­da ol­ma­sı­nın önem­li bir ge­liş­me ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Hasan Yavuz Bakır, “Remy’nin özel­lik­le dön­müş ol­ma­sı bizim için önem­li ama maç ek­si­ği var. Malum uzun bir sa­kat­lık dö­ne­mi ge­çir­di. Oy­na­dık­ça daha iyi ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi