RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man be­ra­be­rin­de Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir ile bir­lik­te İkti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­si­ne ye­ni­den Dekan ola­rak ata­nan Prof. Dr. Ala­at­tin Kı­zıl­tan ile Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si De­kan­lı­ğı­na Dekan ola­rak ata­nan Prof. Dr. Murat To­ma­kin’e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Zi­ya­ret­le­rin­de ilk ola­rak İkti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­sin­de Dekan Prof. Dr. Ala­at­tin Kı­zıl­tan ile bir araya gelen Rek­tör Prof. Dr. Ka­ra­man, Prof. Dr. Kı­zıl­tan ve eki­bi­nin geç­miş­te ol­du­ğu gibi yeni eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da da fa­kül­te­le­ri­nin ba­şa­rı­la­rı­nı daha da ar­tı­ra­rak, bu­lun­du­ğu nok­ta­dan daha ile­ri­ye git­me­le­ri nok­ta­sın­da el­le­rin­den gelen gay­re­ti sarf ede­cek­le­ri­ne inanç­la­rı­nın tam ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di. Ar­dın­dan Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si­ne geçen Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Dekan Prof. Dr. Murat To­ma­kin ile bir­lik­te fa­kül­te­nin aka­de­mik ge­li­şi­mi­nin daha da hız­la­na­ca­ğı­na ve ça­lış­ma­la­ra önem­li kat­kı­lar su­na­ca­ğı­na inan­dık­la­rı­nı ifade ede­rek yeni gö­re­vi­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di.
Rek­tör Prof. Dr. Ka­ra­man: “Daha ön­ce­ki De­ka­nı­mız Prof. Dr. Ser­dar Mak­bul’ün gö­re­vi sü­re­sin­ce yap­tı­ğı hiz­met­le­rin ve ça­lış­ma­la­rın hepsi kayda de­ğer­dir, ken­di­le­ri­ne ve eki­bi­ne te­şek­kür edi­yo­ruz.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU