10 Nisan 1845 Polis teş­ki­la­tı­mı­zın ku­ru­luş ta­ri­hi.
Yur­ti­çin­de can ve mal gü­ven­li­ği­mi­zin te­mi­na­tı olan Türk Polis teş­ki­la­tın­da büyük ge­liş­me ve ye­ni­lik­ler olu­yor.
Ge­li­şen tek­no­lo­ji­yi bütün ça­lış­ma­la­rın­da kul­la­nan Türk Polis teş­ki­la­tı bir yaş daha kı­dem­leş­ti di­ye­bi­li­riz.
Yaş iti­ba­riy­le ne­re­dey­se yarım asır ön­ce­sin­de­ki im­kân­lar­la hiz­met yapan Polis teş­ki­la­tı­nı da bi­li­riz.
Hiz­met­te ka­li­te­nin ya­ka­lan­ma­sı için, va­tan­da­şa daha gü­ven­li ve hızlı hiz­met için alet ede­vat yani tek­nik ola­rak do­na­tı­lan Po­li­si­miz eği­tim ba­kı­mın­dan da çok ön saf­la­ra geçti. Eği­tim de­diy­sem polis me­mur­la­rın­da­ki tah­sil du­ru­mu­nu be­lirt­tim.
Po­li­sin ön­ce­lik­le tah­sil se­vi­ye­si yük­sel­di. İyi ha­tır­la­rım benim ak­ran­la­rı­mın bir ön­ce­ki dev­re­sin­de Or­ta­okul me­zun­la­rın­dan Polis me­mu­ru alı­nır­ken şimdi Üni­ver­si­te me­zu­nu polis olu­yor. Ay­rı­ca bir­çok eği­ti­ci aşa­ma­lar­dan geç­me­le­ri de işin başka ay­rın­tı­sı.
Polis gü­ven­dir der­ken abart­mı­yo­rum.
He­pi­miz kabul et­me­li­yiz ki şe­hir­de ma­hal­le­de her ba­şı­mız sı­kış­tı­ğın­da 155 alo Polis te­le­fo­nu­nu mu­hak­kak bir kez çe­vir­di­ği­miz ol­muş­tur. Gü­nü­müz­de ya­şa­dı­ğı­mız Pan­de­mi şart­la­rın­da dahi biz­ler için canla başla ça­lı­şan Em­ni­yet ca­mi­ası ile karşı kar­şı­ya­yız.
Polis teş­ki­la­tın­da gerek tah­sil se­vi­ye­si­nin yük­sel­me­si gerek tek­nik alet ede­vat, silah, mü­him­mat do­na­nım ve en önem­li­si bil­gi­li di­ra­yet­li ve ko­nu­la­ra vakıf amir memur ve Mü­dür­le­rin gö­rev­de ol­ma­la­rı va­tan­daş ola­rak avan­ta­jı­mız­dır.
Rize’de Po­li­si­miz­den bah­se­der­sem 3 yıl önce ma­ka­mın­da men­fur bir hain sal­dı­rı­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Rah­met­li Altuğ Verdi Mü­dü­rü­me Allah’tan Rah­met di­li­yo­rum. Altuğ Müdür görev an­la­yı­şı, ki­şi­ler­le di­ya­lo­ğu ve yak­la­şı­mı ile apay­rı bir şah­si­yet­ti.
Rize ve il­çe­le­rin­de giriş ve çı­kış­lar­da Polis ta­ra­fın­dan ko­nu­lan uy­gu­la­ma kont­rol nok­ta­la­rı in­sa­nı­mı­zın gü­ven­li­ği için­dir.
Polis nok­ta­sın­dan kimse kork­ma­ma­lı. Gayet ye­rin­de, bu ça­lış­ma­la­rın sür­dü­rül­me­sin­den ya­na­yım, de­va­mı sağ­lan­ma­lı­dır.
Ya­zı­mın ba­şın­da Polis gü­ven­dir der­ken ina­nın her polis kont­rol nok­ta­sı gör­dü­ğüm­de ken­di­mi em­ni­yet­te ve hu­zur­lu his­se­di­yo­rum. Pan­de­mi sü­re­ci hariç, ara­cım­la görev icabı çok se­ya­hat eden bi­ri­si­yim. Rize dı­şı­na çık­tı­ğım­da ka­ra­yo­lun­da­ki en büyük gü­ven­cem ce­fa­kâr Türk Po­li­si­dir.
10 Nisan 1845 de ku­ru­lan Em­ni­yet teş­ki­la­tı­mız 176 yıl­dır bizim için görev ba­şın­da.
Can mal gü­ven­li­ği­miz için gö­rev­de olan Türk Polis Teş­ki­la­tı­nın yeni yaş yı­lı­nı kut­lu­yor ve teb­rik ede­rim.
Polis gü­ven­dir, gü­ve­ni kont­rol için is­te­yen is­te­di­ği nok­ta­da veya ma­kam­da Po­li­si­mi­zin sıcak ça­yı­nı içe­bi­lir.
Asa­yiş gö­re­vi kolay değil, bu sü­reç­te görev ba­şın­da çok şe­hit­le­ri­miz ol­muş­tur. Bütün Şe­hit­le­ri­mi­zi Rah­met­le min­net­le anı­yo­rum.
Rize’de in­sa­nı­mı­zın tra­fik, asa­yiş ve can gü­ven­li­ği, uyuş­tu­ru­cu nar­ko­tik ko­nu­la­rın­da ya­şa­na­bi­lecek ortam için 24 saat eki­biy­le bir­lik­te gö­rev­de olan İl Em­ni­yet Mü­dü­rü­müz Sn. Nu­ret­tin Gök­du­man adı geçen ko­nu­la­ra tec­rü­be­siy­le vakıf.
Rize Em­ni­yet teş­ki­la­tı­nın bütün ça­lı­şan­la­rı­nı başta Nu­ret­tin Gök­du­man Mü­dü­rüm olmak üzere teb­rik eder va­zi­fe­le­rin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.
Polis teş­ki­la­tı­mı­zın 176.yı­lı­nı kut­lu­yo­rum, iyi ki var­sı­nız.