İli­miz­de Ra­ma­zan pi­de­si­nin yeni fi­ya­tı belli oldu. Geç­ti­ği­miz yıl 400 gramı 4 li­ra­dan sa­tı­lan pi­de­nin fi­ya­tı sabit tu­tu­lur­ken, gra­ma­jı 370’e dü­şü­rül­dü.

Rize Fı­rın­cı­lar Odası Baş­ka­nı Refik Kum­ba­sar, Rize Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği’nin al­dı­ğı karar ile geçen yıla göre ma­li­yet­ler­de ya­şa­nan ar­tış­la­rın dik­ka­te alı­na­rak yak­la­şık yüzde 8 gibi bir fiyat ar­tı­şı ile Rize’de 370 gram Ra­ma­zan pi­de­si­nin bu yıl 4 li­ra­dan sa­tı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Kum­ba­sar, Bu yıl Ra­ma­zan pi­de­si il­le­rin ma­li­yet­le­ri de dik­ka­te alı­na­rak ki­log­ram ba­zın­da 11-12 lira ci­va­rın­da sa­tı­la­cak dedi.
Bu arada İstan­bul’da bu yıl 365 gram sade pide 4 lira, 365 gram su­sam­lı yu­mur­ta­lı pide 5 li­ra­dan sa­tı­la­cak.
Geçen sene pide, 350 gram ola­rak 3 TL’den sa­tı­şa su­nul­muş­tu.


Haber Merkezi