HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİ REKTÖRÜ ZİYARET ETTİ

RTEÜ İla­hi­yat Fa­kül­te­sin­de öğ­ren­ci olup Ha­fız­lık Eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan Öğ­ren­ci­ler Rek­tör Ka­ra­man’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) İla­hi­yat Fa­kül­te­si’nde öğ­re­nim gören ve aynı za­man­da ha­fız­lık eği­ti­mi de alan öğ­ren­ci­ler Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man’ı zi­ya­ret etti. Rek­tör Prof.​Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, İla­hi­yat Fa­kül­te­si’nde baş­la­tı­lan ha­fız­lık yapma uy­gu­la­ma­sı ile ha­fız­lık eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yıp bel­ge­le­ri­ni al­ma­ya hak ka­za­nan öğ­ren­ci­le­ri Rek­tör­lük Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ağır­la­dı. Zi­ya­ret­te bir ko­nuş­ma yapan Rek­tör Ka­ra­man, öğ­ren­ci­le­rin fa­kül­te ders­le­ri­nin ya­nın­da ha­fız­lık yap­mış ol­ma­la­rı­nın ay­rı­ca tak­di­re şayan ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu sü­reç­te emeği geçen ho­ca­la­rı­mı­za şük­ran­la­rı­mı su­nu­yor, genç­le­re mu­vaf­fa­ki­yet di­li­yo­rum.” dedi.
Rek­tör Ka­ra­man ay­rı­ca, ha­fız­lık eği­ti­mi­nin ila­hi­yat öğ­ren­ci­le­ri­ne kat­kı­sın­dan bah­se­de­rek onu ko­ru­ma­nın ve mu­ha­fa­za et­me­nin öne­mi­ni vur­gu­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU