CHP, TBMM’de Çay İçin Araştırma Önergesi Verdi

CHP Rize İl Baş­kan­lı­ğı­nın ha­zır­la­mış ol­du­ğu çay dos­ya­sı doğ­rul­tu­sun­da CHP Art­vin Mil­let­ve­ki­li Av. Uğur Bay­rak­tu­tan ve 20 mil­let­ve­ki­li, çayı TBMM’de tar­tış­mak için ‘araş­tır­ma öner­ge­si’ verdi.

CHP Art­vin Mil­let­ve­ki­li Av. Uğur Bay­rak­tu­tan ve 20 mil­let­ve­ki­li ile bir­lik­te çayın, çay üre­ti­ci­si­nin so­run­la­rı­nı tar­tış­mak için TBMM’de araş­tır­ma öner­ge­si verdi.
CHP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Le­vent Gök ve mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan TBMM’ye ve­ri­len araş­tır­ma öner­ge­sin­de, “Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­nin vaz­ge­çil­mez geçim kay­na­ğı olan çay ta­rı­mın­da­ki so­run­la­rın tes­pit edil­me­si, çay üre­ti­ci­le­ri­nin ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da çözüm yol­la­rı­nın be­lir­le­ne­rek ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin baş­la­tıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Dün­ya­da sudan sonra en fazla tü­ke­ti­len içecek çay­dır. Çay ül­ke­miz­de doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de 758 dekar alan­da 212 bin üre­ti­ci­nin, küçük aile iş­let­me­ci­li­ği şek­lin­de ya­pı­lan ge­çi­mi­ni temin et­ti­ği ta­rım­sal bir ürün­dür. Doğu Ka­ra­de­niz’ de çay her şey demek, yaşam bi­çi­mi ve ta­rım­sal eko­no­mi­nin can da­ma­rı­nı teş­kil et­mek­te­dir. Çay ta­rı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı il­le­ri­miz­de­ki çay üre­ti­ci­le­ri­mi­zin yaş çay fi­ya­tı­nın taban fiyat ola­rak açık­lan­ma­sı, bu fi­ya­tın al­tın­da yaş çay alı­mı­nın ya­sak­lan­ma­sı, yaş çay fi­ya­tı tüm pay­daş­la­rın bir arada ol­du­ğu bir sis­tem­le be­lir­le­ne­rek ve kam­pan­ya­ya gir­me­den önce açık­lan­ma­sı, çay se­zo­nu baş­la­ma­dan Çay­kur ve Özel sek­tö­rün çay se­zo­nu ile il­gi­li prog­ram­la­rı­nı açık­la­ma­la­rı, ban­ka­la­rın yaş çay üre­ti­ci­si­ne çay be­de­li kar­şı­lı­ğı pro­mos­yon öde­me­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır. Yaş çay üre­ti­ci­si­ne dekar ba­şı­na en az 75 lira gübre des­te­ği ve­ril­me­si ve bu des­te­ğin gübre fi­ya­tı­nın artış ora­nın­da ar­tı­rıl­ma­sı, Çay­kur’ un var­lık fo­nun­dan çı­kar­tıl­ma­sı, çay üre­ti­ci­le­ri sen­di­ka­sı­nın ku­rul­ma­sı­na des­tek ve­ril­me­li­dir. Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği­ne de çay emek­çi­le­ri­nin de yer al­ma­sı, çay­kur’ un öz ser­ma­ye­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı adına ge­rek­li dü­zen­le­me­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı, des­tek­le­me prim­leri­nin bir yıl sonra değil her sezon so­nun­da öden­me­si, dev­let ban­ka­la­rı ta­ra­fın­dan özel sek­tör çay fab­ri­ka­la­rı­na uzun va­de­li, düşük fa­iz­li fi­nan­sal des­tek­ler sağ­lan­ma­lı­dır. Top­ra­ğın ha­ta­lı gübre kul­la­nı­mı so­nu­cu asit­leş­me­si­nin ön­len­me­si adına ge­rek­li po­li­ti­ka­la­rın be­lir­len­me­si ve top­rak sağ­lı­ğı­nı ko­ru­yu­cu uy­gu­la­ma­la­rın teş­vik edil­me­si, alım yer­le­ri­nin il­gi­li ku­rum­lar ta­ra­fın­dan uygun fi­zi­ki şart­la­ra ge­ti­ril­me­li­dir. Yaş çay top­la­ma iş­çi­li­ği, alım yer­le­rin­de çay yük­le­me ve bo­şalt­ma iş­çi­lik­le­ri ile il­gi­li ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı, çay yük­le­me so­ru­nu­nu çöz­mek için yaş çayın yan­ma­sı­nı ön­le­mek adına fab­ri­ka­la­ra ge­rek­li teç­hi­za­tın ku­rul­ma­sı adına ge­rek­li ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­lı­dır. Or­ga­nik çay ta­rı­mı ya­pı­la­cak alan­la­rın kont­ro­lü kolay, ka­pa­lı hav­za­lar ola­rak ye­ni­den di­sip­li­ne edil­me­si ve böl­ge­le­rin eko­lo­jik tu­rizm alanı ola­rak ilan edi­le­rek, dün­ya­da­ki ör­nek­le­ri gibi özel uy­gu­la­ma­la­ra ge­çi­ril­me­si adına ge­rek­li dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­lı­dır. Çay­kur’ un işçi alımı ka­de­me­li ola­rak Nisan ayın­da baş­la­tı­la­rak 180 gün ça­lış­tır­ma zo­run­lu­lu­ğu kay­nak­lı ek ma­li­ye­tin ön­len­me­si adına ge­rek­li dü­zen­le­ne­ler ya­pıl­ma­lı­dır. Çay bah­çe­le­rin­de ya­ban­cı ot­la­rın te­miz­len­me­si için kaçak ola­rak kul­la­nı­lan zirai ilaç­la­rın izne tabi ol­ma­sı ve ka­re­kod sis­te­mi ile ta­ki­be alın­ma­sı hu­su­sun­da yasal dü­zen­le­me­le­rin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ta­lep­le­ri ol­du­ğu tes­pit edil­miş­tir. Ül­ke­miz ge­ne­lin­de çay üre­ti­ci­le­ri­mi­zin zor şart­lar­da üret­ti­ği çayı zarar et­meden sa­ta­bil­me­nin gay­re­ti içe­ri­sin­de­dir ve ge­le­ce­ğe dair derin kay­gı­lar ya­şa­mak­ta­dır.
Çay üre­ti­ci­le­ri­mi­zin se­si­ne kulak ve­re­rek mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si adına il­gi­li ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ge­rek­li ça­lış­ma­la­ra ive­di­lik­le baş­la­nıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir” de­nil­di.
CHP’li mil­let­ve­kil­le­ri yu­ka­rı­da be­lir­ti­len hu­sus­lar ışı­ğın­da çay üre­ti­mi­nin Tür­ki­ye ve özel­lik­le Doğu Ka­ra­de­niz açı­sın­dan önemi göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak çay üre­ti­ci­le­ri­nin so­run­la­rı­nın tes­pi­ti ve ta­lep­le­ri­nin de­fa­lar­ca in­ce­le­ne­rek ge­rek­li dü­zen­le­me­nin ive­di­lik­le ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ama­cıy­la Ana­ya­sa­nın 98., iç tü­zü­ğün 104. ve 105. mad­de­le­ri ge­re­ği Mec­lis araş­tır­ma ko­mis­yo­nu açıl­ma­sı­nı is­te­di­ler.
Haber Merkezi