ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN DÜZENLENEN SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE -5 SINAVI TAMAMLANDI

İlçe­miz, çevre il ve il­çe­ler­den gelen ka­tı­lım­cı­lar­la So­rum­lu Emlak Da­nış­ma­nı Se­vi­ye 5 sı­na­vı Ça­ye­li Ti­ca­ret sa­na­yi odası eği­tim sa­lo­nun­da ta­mam­lan­dı. Yeni çıkan yasa ve yö­net­me­lik ge­re­ği Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­len­dir­me kap­sa­mın­da So­rum­lu Emlak Da­nış­ma­nı Se­vi­ye – 5 Sı­na­vı ger­çek­leş­ti­ril­di.

Oda­mız kap­sa­mın­da; Böl­ge­de Emlak sek­tö­rü­ne yö­ne­lik ola­rak Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­si için devam eden sı­nav­la­rın 2. si Ça­ye­li TSO’da dü­zen­len­di. Ko­ro­na virüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ya­pı­lan sınav So­rum­lu Emlak Da­nış­ma­nı se­vi­ye 5 ka­te­go­ri­sin­de ger­çek­leş­ti.
12 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı sınav so­nu­cun­da ba­şa­rı­lı olan ka­tı­lım­cı­lar Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­le­ri­ni al­ma­ya hak ka­za­na­cak­lar. Ba­şa­rı­lı ola­ma­yan­lar ise te­la­fi sı­na­vı­na gi­re­cek­ler.


Ha­ber-Fo­to: Osman DOĞRU