Monthly Archives: Nisan 2021

İLİMİZDE RAMAZAN PİDESİ FİYATI BELİRLENDİ

İli­miz­de Ra­ma­zan pi­de­si­nin yeni fi­ya­tı belli oldu. Geç­ti­ği­miz yıl 400 gramı 4 li­ra­dan sa­tı­lan pi­de­nin fi­ya­tı sabit tu­tu­lur­ken, gra­ma­jı 370’e dü­şü­rül­dü.

Rize Fı­rın­cı­lar Odası Baş­ka­nı Refik Kum­ba­sar, Rize Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği’nin al­dı­ğı karar ile geçen yıla göre ma­li­yet­ler­de ya­şa­nan ar­tış­la­rın dik­ka­te alı­na­rak yak­la­şık yüzde 8 gibi bir fiyat ar­tı­şı ile Rize’de 370 gram Ra­ma­zan pi­de­si­nin bu yıl 4 li­ra­dan sa­tı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Kum­ba­sar, Bu yıl Ra­ma­zan pi­de­si il­le­rin ma­li­yet­le­ri de dik­ka­te alı­na­rak ki­log­ram ba­zın­da 11-12 lira ci­va­rın­da sa­tı­la­cak dedi.
Bu arada İstan­bul’da bu yıl 365 gram sade pide 4 lira, 365 gram su­sam­lı yu­mur­ta­lı pide 5 li­ra­dan sa­tı­la­cak.
Geçen sene pide, 350 gram ola­rak 3 TL’den sa­tı­şa su­nul­muş­tu.


Haber Merkezi

HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİ REKTÖRÜ ZİYARET ETTİ

RTEÜ İla­hi­yat Fa­kül­te­sin­de öğ­ren­ci olup Ha­fız­lık Eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan Öğ­ren­ci­ler Rek­tör Ka­ra­man’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) İla­hi­yat Fa­kül­te­si’nde öğ­re­nim gören ve aynı za­man­da ha­fız­lık eği­ti­mi de alan öğ­ren­ci­ler Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man’ı zi­ya­ret etti. Rek­tör Prof.​Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, İla­hi­yat Fa­kül­te­si’nde baş­la­tı­lan ha­fız­lık yapma uy­gu­la­ma­sı ile ha­fız­lık eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yıp bel­ge­le­ri­ni al­ma­ya hak ka­za­nan öğ­ren­ci­le­ri Rek­tör­lük Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ağır­la­dı. Zi­ya­ret­te bir ko­nuş­ma yapan Rek­tör Ka­ra­man, öğ­ren­ci­le­rin fa­kül­te ders­le­ri­nin ya­nın­da ha­fız­lık yap­mış ol­ma­la­rı­nın ay­rı­ca tak­di­re şayan ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu sü­reç­te emeği geçen ho­ca­la­rı­mı­za şük­ran­la­rı­mı su­nu­yor, genç­le­re mu­vaf­fa­ki­yet di­li­yo­rum.” dedi.
Rek­tör Ka­ra­man ay­rı­ca, ha­fız­lık eği­ti­mi­nin ila­hi­yat öğ­ren­ci­le­ri­ne kat­kı­sın­dan bah­se­de­rek onu ko­ru­ma­nın ve mu­ha­fa­za et­me­nin öne­mi­ni vur­gu­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN DÜZENLENEN SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE -5 SINAVI TAMAMLANDI

İlçe­miz, çevre il ve il­çe­ler­den gelen ka­tı­lım­cı­lar­la So­rum­lu Emlak Da­nış­ma­nı Se­vi­ye 5 sı­na­vı Ça­ye­li Ti­ca­ret sa­na­yi odası eği­tim sa­lo­nun­da ta­mam­lan­dı. Yeni çıkan yasa ve yö­net­me­lik ge­re­ği Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­len­dir­me kap­sa­mın­da So­rum­lu Emlak Da­nış­ma­nı Se­vi­ye – 5 Sı­na­vı ger­çek­leş­ti­ril­di.

Oda­mız kap­sa­mın­da; Böl­ge­de Emlak sek­tö­rü­ne yö­ne­lik ola­rak Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­si için devam eden sı­nav­la­rın 2. si Ça­ye­li TSO’da dü­zen­len­di. Ko­ro­na virüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ya­pı­lan sınav So­rum­lu Emlak Da­nış­ma­nı se­vi­ye 5 ka­te­go­ri­sin­de ger­çek­leş­ti.
12 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı sınav so­nu­cun­da ba­şa­rı­lı olan ka­tı­lım­cı­lar Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­le­ri­ni al­ma­ya hak ka­za­na­cak­lar. Ba­şa­rı­lı ola­ma­yan­lar ise te­la­fi sı­na­vı­na gi­re­cek­ler.


Ha­ber-Fo­to: Osman DOĞRU

CHP, TBMM’de Çay İçin Araştırma Önergesi Verdi

CHP Rize İl Baş­kan­lı­ğı­nın ha­zır­la­mış ol­du­ğu çay dos­ya­sı doğ­rul­tu­sun­da CHP Art­vin Mil­let­ve­ki­li Av. Uğur Bay­rak­tu­tan ve 20 mil­let­ve­ki­li, çayı TBMM’de tar­tış­mak için ‘araş­tır­ma öner­ge­si’ verdi.

CHP Art­vin Mil­let­ve­ki­li Av. Uğur Bay­rak­tu­tan ve 20 mil­let­ve­ki­li ile bir­lik­te çayın, çay üre­ti­ci­si­nin so­run­la­rı­nı tar­tış­mak için TBMM’de araş­tır­ma öner­ge­si verdi.
CHP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Le­vent Gök ve mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan TBMM’ye ve­ri­len araş­tır­ma öner­ge­sin­de, “Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­nin vaz­ge­çil­mez geçim kay­na­ğı olan çay ta­rı­mın­da­ki so­run­la­rın tes­pit edil­me­si, çay üre­ti­ci­le­ri­nin ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da çözüm yol­la­rı­nın be­lir­le­ne­rek ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin baş­la­tıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Dün­ya­da sudan sonra en fazla tü­ke­ti­len içecek çay­dır. Çay ül­ke­miz­de doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de 758 dekar alan­da 212 bin üre­ti­ci­nin, küçük aile iş­let­me­ci­li­ği şek­lin­de ya­pı­lan ge­çi­mi­ni temin et­ti­ği ta­rım­sal bir ürün­dür. Doğu Ka­ra­de­niz’ de çay her şey demek, yaşam bi­çi­mi ve ta­rım­sal eko­no­mi­nin can da­ma­rı­nı teş­kil et­mek­te­dir. Çay ta­rı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı il­le­ri­miz­de­ki çay üre­ti­ci­le­ri­mi­zin yaş çay fi­ya­tı­nın taban fiyat ola­rak açık­lan­ma­sı, bu fi­ya­tın al­tın­da yaş çay alı­mı­nın ya­sak­lan­ma­sı, yaş çay fi­ya­tı tüm pay­daş­la­rın bir arada ol­du­ğu bir sis­tem­le be­lir­le­ne­rek ve kam­pan­ya­ya gir­me­den önce açık­lan­ma­sı, çay se­zo­nu baş­la­ma­dan Çay­kur ve Özel sek­tö­rün çay se­zo­nu ile il­gi­li prog­ram­la­rı­nı açık­la­ma­la­rı, ban­ka­la­rın yaş çay üre­ti­ci­si­ne çay be­de­li kar­şı­lı­ğı pro­mos­yon öde­me­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır. Yaş çay üre­ti­ci­si­ne dekar ba­şı­na en az 75 lira gübre des­te­ği ve­ril­me­si ve bu des­te­ğin gübre fi­ya­tı­nın artış ora­nın­da ar­tı­rıl­ma­sı, Çay­kur’ un var­lık fo­nun­dan çı­kar­tıl­ma­sı, çay üre­ti­ci­le­ri sen­di­ka­sı­nın ku­rul­ma­sı­na des­tek ve­ril­me­li­dir. Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği­ne de çay emek­çi­le­ri­nin de yer al­ma­sı, çay­kur’ un öz ser­ma­ye­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı adına ge­rek­li dü­zen­le­me­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı, des­tek­le­me prim­leri­nin bir yıl sonra değil her sezon so­nun­da öden­me­si, dev­let ban­ka­la­rı ta­ra­fın­dan özel sek­tör çay fab­ri­ka­la­rı­na uzun va­de­li, düşük fa­iz­li fi­nan­sal des­tek­ler sağ­lan­ma­lı­dır. Top­ra­ğın ha­ta­lı gübre kul­la­nı­mı so­nu­cu asit­leş­me­si­nin ön­len­me­si adına ge­rek­li po­li­ti­ka­la­rın be­lir­len­me­si ve top­rak sağ­lı­ğı­nı ko­ru­yu­cu uy­gu­la­ma­la­rın teş­vik edil­me­si, alım yer­le­ri­nin il­gi­li ku­rum­lar ta­ra­fın­dan uygun fi­zi­ki şart­la­ra ge­ti­ril­me­li­dir. Yaş çay top­la­ma iş­çi­li­ği, alım yer­le­rin­de çay yük­le­me ve bo­şalt­ma iş­çi­lik­le­ri ile il­gi­li ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı, çay yük­le­me so­ru­nu­nu çöz­mek için yaş çayın yan­ma­sı­nı ön­le­mek adına fab­ri­ka­la­ra ge­rek­li teç­hi­za­tın ku­rul­ma­sı adına ge­rek­li ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­lı­dır. Or­ga­nik çay ta­rı­mı ya­pı­la­cak alan­la­rın kont­ro­lü kolay, ka­pa­lı hav­za­lar ola­rak ye­ni­den di­sip­li­ne edil­me­si ve böl­ge­le­rin eko­lo­jik tu­rizm alanı ola­rak ilan edi­le­rek, dün­ya­da­ki ör­nek­le­ri gibi özel uy­gu­la­ma­la­ra ge­çi­ril­me­si adına ge­rek­li dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­lı­dır. Çay­kur’ un işçi alımı ka­de­me­li ola­rak Nisan ayın­da baş­la­tı­la­rak 180 gün ça­lış­tır­ma zo­run­lu­lu­ğu kay­nak­lı ek ma­li­ye­tin ön­len­me­si adına ge­rek­li dü­zen­le­ne­ler ya­pıl­ma­lı­dır. Çay bah­çe­le­rin­de ya­ban­cı ot­la­rın te­miz­len­me­si için kaçak ola­rak kul­la­nı­lan zirai ilaç­la­rın izne tabi ol­ma­sı ve ka­re­kod sis­te­mi ile ta­ki­be alın­ma­sı hu­su­sun­da yasal dü­zen­le­me­le­rin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ta­lep­le­ri ol­du­ğu tes­pit edil­miş­tir. Ül­ke­miz ge­ne­lin­de çay üre­ti­ci­le­ri­mi­zin zor şart­lar­da üret­ti­ği çayı zarar et­meden sa­ta­bil­me­nin gay­re­ti içe­ri­sin­de­dir ve ge­le­ce­ğe dair derin kay­gı­lar ya­şa­mak­ta­dır.
Çay üre­ti­ci­le­ri­mi­zin se­si­ne kulak ve­re­rek mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si adına il­gi­li ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ge­rek­li ça­lış­ma­la­ra ive­di­lik­le baş­la­nıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir” de­nil­di.
CHP’li mil­let­ve­kil­le­ri yu­ka­rı­da be­lir­ti­len hu­sus­lar ışı­ğın­da çay üre­ti­mi­nin Tür­ki­ye ve özel­lik­le Doğu Ka­ra­de­niz açı­sın­dan önemi göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak çay üre­ti­ci­le­ri­nin so­run­la­rı­nın tes­pi­ti ve ta­lep­le­ri­nin de­fa­lar­ca in­ce­le­ne­rek ge­rek­li dü­zen­le­me­nin ive­di­lik­le ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ama­cıy­la Ana­ya­sa­nın 98., iç tü­zü­ğün 104. ve 105. mad­de­le­ri ge­re­ği Mec­lis araş­tır­ma ko­mis­yo­nu açıl­ma­sı­nı is­te­di­ler.
Haber Merkezi

REKTÖRDEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man be­ra­be­rin­de Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir ile bir­lik­te İkti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­si­ne ye­ni­den Dekan ola­rak ata­nan Prof. Dr. Ala­at­tin Kı­zıl­tan ile Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si De­kan­lı­ğı­na Dekan ola­rak ata­nan Prof. Dr. Murat To­ma­kin’e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Zi­ya­ret­le­rin­de ilk ola­rak İkti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­sin­de Dekan Prof. Dr. Ala­at­tin Kı­zıl­tan ile bir araya gelen Rek­tör Prof. Dr. Ka­ra­man, Prof. Dr. Kı­zıl­tan ve eki­bi­nin geç­miş­te ol­du­ğu gibi yeni eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da da fa­kül­te­le­ri­nin ba­şa­rı­la­rı­nı daha da ar­tı­ra­rak, bu­lun­du­ğu nok­ta­dan daha ile­ri­ye git­me­le­ri nok­ta­sın­da el­le­rin­den gelen gay­re­ti sarf ede­cek­le­ri­ne inanç­la­rı­nın tam ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di. Ar­dın­dan Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si­ne geçen Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Dekan Prof. Dr. Murat To­ma­kin ile bir­lik­te fa­kül­te­nin aka­de­mik ge­li­şi­mi­nin daha da hız­la­na­ca­ğı­na ve ça­lış­ma­la­ra önem­li kat­kı­lar su­na­ca­ğı­na inan­dık­la­rı­nı ifade ede­rek yeni gö­re­vi­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di.
Rek­tör Prof. Dr. Ka­ra­man: “Daha ön­ce­ki De­ka­nı­mız Prof. Dr. Ser­dar Mak­bul’ün gö­re­vi sü­re­sin­ce yap­tı­ğı hiz­met­le­rin ve ça­lış­ma­la­rın hepsi kayda de­ğer­dir, ken­di­le­ri­ne ve eki­bi­ne te­şek­kür edi­yo­ruz.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

POLİS 176 YAŞINDA

10 Nisan 1845 Polis teş­ki­la­tı­mı­zın ku­ru­luş ta­ri­hi.
Yur­ti­çin­de can ve mal gü­ven­li­ği­mi­zin te­mi­na­tı olan Türk Polis teş­ki­la­tın­da büyük ge­liş­me ve ye­ni­lik­ler olu­yor.
Ge­li­şen tek­no­lo­ji­yi bütün ça­lış­ma­la­rın­da kul­la­nan Türk Polis teş­ki­la­tı bir yaş daha kı­dem­leş­ti di­ye­bi­li­riz.
Yaş iti­ba­riy­le ne­re­dey­se yarım asır ön­ce­sin­de­ki im­kân­lar­la hiz­met yapan Polis teş­ki­la­tı­nı da bi­li­riz.
Hiz­met­te ka­li­te­nin ya­ka­lan­ma­sı için, va­tan­da­şa daha gü­ven­li ve hızlı hiz­met için alet ede­vat yani tek­nik ola­rak do­na­tı­lan Po­li­si­miz eği­tim ba­kı­mın­dan da çok ön saf­la­ra geçti. Eği­tim de­diy­sem polis me­mur­la­rın­da­ki tah­sil du­ru­mu­nu be­lirt­tim.
Po­li­sin ön­ce­lik­le tah­sil se­vi­ye­si yük­sel­di. İyi ha­tır­la­rım benim ak­ran­la­rı­mın bir ön­ce­ki dev­re­sin­de Or­ta­okul me­zun­la­rın­dan Polis me­mu­ru alı­nır­ken şimdi Üni­ver­si­te me­zu­nu polis olu­yor. Ay­rı­ca bir­çok eği­ti­ci aşa­ma­lar­dan geç­me­le­ri de işin başka ay­rın­tı­sı.
Polis gü­ven­dir der­ken abart­mı­yo­rum.
He­pi­miz kabul et­me­li­yiz ki şe­hir­de ma­hal­le­de her ba­şı­mız sı­kış­tı­ğın­da 155 alo Polis te­le­fo­nu­nu mu­hak­kak bir kez çe­vir­di­ği­miz ol­muş­tur. Gü­nü­müz­de ya­şa­dı­ğı­mız Pan­de­mi şart­la­rın­da dahi biz­ler için canla başla ça­lı­şan Em­ni­yet ca­mi­ası ile karşı kar­şı­ya­yız.
Polis teş­ki­la­tın­da gerek tah­sil se­vi­ye­si­nin yük­sel­me­si gerek tek­nik alet ede­vat, silah, mü­him­mat do­na­nım ve en önem­li­si bil­gi­li di­ra­yet­li ve ko­nu­la­ra vakıf amir memur ve Mü­dür­le­rin gö­rev­de ol­ma­la­rı va­tan­daş ola­rak avan­ta­jı­mız­dır.
Rize’de Po­li­si­miz­den bah­se­der­sem 3 yıl önce ma­ka­mın­da men­fur bir hain sal­dı­rı­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Rah­met­li Altuğ Verdi Mü­dü­rü­me Allah’tan Rah­met di­li­yo­rum. Altuğ Müdür görev an­la­yı­şı, ki­şi­ler­le di­ya­lo­ğu ve yak­la­şı­mı ile apay­rı bir şah­si­yet­ti.
Rize ve il­çe­le­rin­de giriş ve çı­kış­lar­da Polis ta­ra­fın­dan ko­nu­lan uy­gu­la­ma kont­rol nok­ta­la­rı in­sa­nı­mı­zın gü­ven­li­ği için­dir.
Polis nok­ta­sın­dan kimse kork­ma­ma­lı. Gayet ye­rin­de, bu ça­lış­ma­la­rın sür­dü­rül­me­sin­den ya­na­yım, de­va­mı sağ­lan­ma­lı­dır.
Ya­zı­mın ba­şın­da Polis gü­ven­dir der­ken ina­nın her polis kont­rol nok­ta­sı gör­dü­ğüm­de ken­di­mi em­ni­yet­te ve hu­zur­lu his­se­di­yo­rum. Pan­de­mi sü­re­ci hariç, ara­cım­la görev icabı çok se­ya­hat eden bi­ri­si­yim. Rize dı­şı­na çık­tı­ğım­da ka­ra­yo­lun­da­ki en büyük gü­ven­cem ce­fa­kâr Türk Po­li­si­dir.
10 Nisan 1845 de ku­ru­lan Em­ni­yet teş­ki­la­tı­mız 176 yıl­dır bizim için görev ba­şın­da.
Can mal gü­ven­li­ği­miz için gö­rev­de olan Türk Polis Teş­ki­la­tı­nın yeni yaş yı­lı­nı kut­lu­yor ve teb­rik ede­rim.
Polis gü­ven­dir, gü­ve­ni kont­rol için is­te­yen is­te­di­ği nok­ta­da veya ma­kam­da Po­li­si­mi­zin sıcak ça­yı­nı içe­bi­lir.
Asa­yiş gö­re­vi kolay değil, bu sü­reç­te görev ba­şın­da çok şe­hit­le­ri­miz ol­muş­tur. Bütün Şe­hit­le­ri­mi­zi Rah­met­le min­net­le anı­yo­rum.
Rize’de in­sa­nı­mı­zın tra­fik, asa­yiş ve can gü­ven­li­ği, uyuş­tu­ru­cu nar­ko­tik ko­nu­la­rın­da ya­şa­na­bi­lecek ortam için 24 saat eki­biy­le bir­lik­te gö­rev­de olan İl Em­ni­yet Mü­dü­rü­müz Sn. Nu­ret­tin Gök­du­man adı geçen ko­nu­la­ra tec­rü­be­siy­le vakıf.
Rize Em­ni­yet teş­ki­la­tı­nın bütün ça­lı­şan­la­rı­nı başta Nu­ret­tin Gök­du­man Mü­dü­rüm olmak üzere teb­rik eder va­zi­fe­le­rin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.
Polis teş­ki­la­tı­mı­zın 176.yı­lı­nı kut­lu­yo­rum, iyi ki var­sı­nız.