Vali Çeber: Rize’nin Mandalinası Çayından Daha Eski

Coğ­ra­fi işa­ret yo­lun­da ça­lış­ma­la­rı süren ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan üze­rin­de yoğun ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­le­rek gen ha­vu­zu ha­zır­la­nan “De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı”, tadı ve aro­ma­sı ile her­ke­si ken­di­ne hay­ran bı­rak­tı­ğı gibi re­çe­li de ilgi gördü. Rize Va­li­si Kemal Çeber, Rize’nin man­da­li­na­sı­nın ça­yın­dan daha eski ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Bir za­man­lar Uzak­do­ğu’dan ge­ti­ri­le­rek Rize’de ekimi ya­pı­lan sat­su­ma cinsi man­da­li­na böl­ge­nin iklim şart­la­rı­nı sevdi. Öyle ki tadı ve ko­ku­su ile ken­di­si­ni diğer tür­ler­den ayı­ran sat­su­ma cinsi man­da­li­na, Rize’nin De­re­pa­za­rı il­çe­si­nin de meş­hur ürünü oldu. Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Zi­ra­at ve Doğa Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si ta­ra­fın­dan Rize’nin köy­le­ri tek tek ta­ran­dı. Top­la­nan sat­su­ma cinsi man­da­li­na­lar üni­ver­si­te ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan se­lek­si­yon bah­çe­si ile in­ce­le­me al­tı­na alın­dı. İçle­rin­den çıkan 7 çeşit sat­su­ma cinsi man­da­li­na çe­şi­di için ise Türk Pa­tent ve Marka Ku­ru­mu’na baş­vu­ru­da bu­lu­nul­du.
Rize’nin man­da­li­na­sı­nın ça­yın­dan daha eski bir ta­ri­hi ol­du­ğu­nu ve her­kes ta­ra­fın­dan aro­ma­sı, ko­ku­su ve diğer özel­lik­le­ri ne­de­niy­le ter­cih edil­di­ği­ni dile ge­ti­ren Rize Va­li­si Kemal Çeber, “Tu­runç­gil­le­rin üre­til­di­ği yer­ler­de bile Rize man­da­li­na­sı ola­rak bi­li­nir ve sa­tı­lır. Bende Rize Va­li­si ol­ma­dan bunu bi­lir­dim. Ger­çek­ten hem aro­ma­sı hem içe­ri­sin­de­ki vi­ta­min de­ğer­le­ri hem de lif­li­lik oran­la­rı gibi özel­lik­le­ri ile fark­lı bir man­da­li­na. Rize’de her­kes çayı bilir ama man­da­li­na daha es­ki­dir. Ne­re­dey­se 150 yıl­lık geç­mi­şi­ne kadar bi­li­nir, hatta daha es­ki­si de söy­le­nir. Rize man­da­li­na­sı­nın en lez­zet­li ye­tiş­ti­ği yer ola­rak da De­re­pa­za­rı ol­du­ğu söy­le­nir. Bu­ra­da çok güneş alır, rakım biraz daha fark­lı­dır. Bu De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı üze­ri­ne de ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­lü­yor. Bu ça­lış­ma­lar­dan bir ta­ne­si de De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı re­çe­li. Artık yurt içi ve yurt dı­şın­dan gelen mi­sa­fir­le­ri­mi­ze, dev­let bü­yük­le­ri­ne De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı ikram edi­yo­rum ve her bi­rin­den çok güzel ge­ri­ye dö­nüş­ler alı­yo­rum. De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı­nın re­çe­li­ni yiyen, tadan her­kes çok be­ğe­ni­yor. Biz de sof­ra­la­rı­mız­da be­ğe­ne­rek bu­lun­du­ru­yo­ruz. Hem vi­ta­min de­ğer­le­ri hem bes­le­yi­ci­lik özel­lik­le­ri hem de lif­li­lik özel­lik­leri ile de sağ­lı­ğa ya­rar­lı. De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı aynen il­çe­mi­zin yine çok meş­hur pi­de­si gibi önem­li bir ürünü ola­cak ve her­ke­sin sof­ra­sın­da arzu ede­rek, be­ğe­ne­rek bu­lun­dur­du­ğu gıda çe­şi­di ola­cak” dedi.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a da De­re­pa­za­rı’nın man­da­li­na­sın­dan ya­pı­lan re­çe­lin ulaş­tı­rıldı­ğı­nı ve ta­dı­nı çok be­ğen­di­ği­ni öğ­ren­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Vali Çeber, “Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sın­dan yap­tı­ğı­mız re­çe­li gön­der­dik.
Tat­tı­ğı ve çok be­ğen­di­ği bil­gi­si­ni de aldık. Cum­hur­baş­ka­nı­mız şeker has­sa­si­ye­tin­den do­la­yı çok fazla şe­ker­li ürün tü­ket­mi­yor ama yö­re­si­nin bir ürünü ola­rak ken­di­si­ne ulaş­tı. Mem­le­ke­tin her bir kö­şe­sin­de­ki en ufak ge­liş­me­den mutlu ol­du­ğu için böyle bir ürü­nün var­lı­ğın­dan da mutlu ol­du­ğu­nu biz bi­li­yo­ruz. Ta­dı­na bak­tı­ğı­nı ve çok be­ğen­di­ği­ni de bi­li­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Haber Merkezi