Teravih Namazı Evde Kılınacak!

Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Erbaş yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler ne­ti­ce­sin­de te­ra­vih na­ma­zı­nı ca­mi­ler­de değil ev­le­ri­miz­de kıl­ma­nın uygun ol­du­ğu­na karar verdi” dedi.

Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Ali Erbaş, Ra­ma­zan ayına gün­ler kala önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Erbaş, “Yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler ne­ti­ce­sin­de te­ra­vih na­ma­zı­nı ca­mi­ler­de değil ev­le­ri­miz­de kıl­ma­nın uygun ol­du­ğu­na karar ver­dik” dedi.
Erbaş, “Şayet bu sü­reç­te sal­gı­nın sey­ri­ne göre ca­mi­le­ri­miz­de te­ra­vih na­ma­zı kı­la­bil­me im­ka­nı olur­sa bunun da ka­ra­rı­nı alıp mil­le­ti­miz­le pay­la­şı­rız” diye ko­nuş­tu.
“ORUÇ­KEN AŞI OL­MAK­TA SA­KIN­CA YOK”
Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Erbaş, “Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu­mu­zun da açık­la­dı­ğı gibi ge­rek­ti­ğin­de oruç­luy­ken aşı ol­mak­ta bir sa­kın­ca yok­tur ve bu durum orucu boz­maz” uya­rı­sın­da da bu­lun­du.


Haber Merkezi