Rize’de Din Gö­rev­li­le­rin­den olu­şan Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Gö­nül­le­ri, iyi­lik gö­tür­mek üzere İdlib’e ha­re­ket etti.

Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Genel Mer­ke­zi or­ga­ni­zas­yo­nun­da Su­ri­ye’de İdlib başta olmak üzere te­rör­den arın­dı­rı­lan gü­ven­li böl­ge­ler­de Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı iş­bir­li­ğiy­le yü­rü­tü­len din hiz­met­le­ri ve in­sa­ni yar­dım fa­ali­yet­le­ri­ni ya­kın­dan gör­mek ve ye­tim­ler­le bu­luş­mak ama­cıy­la Rize’deki Din Gö­rev­li­le­rin­den olu­şan Vakıf Gö­nül­lü­le­ri İdlib’e ha­re­ket etti.
Bu sabah du­alar­la İdlib’e uğur­la­nan heyet için Rize İl Müf­tü­lü­ğü önün­de prog­ram dü­zen­len­di. Prog­ram­da İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı, “Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı­mız, ‘Yer­yü­zün­de iyi­lik ege­men olun­ca­ya kadar’ şi­arıy­la gerek yurt için­de ge­rek­se yurt dı­şın­da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne her zaman iyi­lik elini uzat­mış­tır.


Vak­fı­mı­zın dü­zen­le­di­ği yar­dım kam­pan­ya­la­rı­na her zaman can-ü gö­nül­den des­tek veren Rize halkı hiç­bir zaman yar­dım et­mek­ten geri dur­ma­mış­tır. Rize halkı ‘Bir iyi­lik sıcak bir yuva’ te­ma­sıy­la savaş mağ­du­ru aile­le­ri sıcak bir yu­va­ya ka­vuş­tur­mak için Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ve devam eden ‘iyi­lik ko­nu­tu’ kam­pan­ya­sı­na bu güne kadar 53 ko­nut­la des­tek ve­re­rek yar­dım­se­ver­li­ği­ni bir kez daha ka­nıt­la­mış oldu.
Yar­dım­da sınır ta­nı­ma­yan Rize hal­kı­na ve Vak­fı­mı­zın tüm ba­ğış­çı­la­rı­na te­şek­kür edi­yor, Vak­fı­mı­zın gö­nül­lü­sü ola­rak kar­şı­lık bek­le­me­den ça­lı­şan her bir gö­rev­li­mi­zi de teb­rik edi­yo­rum.” dedi.
Çak­mak­çı, “Bugün bu­ra­da İdlib’de ça­dır­kent­ler­de ya­şa­yan savaş mağ­du­ru aile­ler­le bu­luş­mak, böl­ge­de­ki ye­tim­ha­ne­ler­de ya­şa­yan aile­le­re ha­yır­se­ver­le­rin zekat ve ba­ğış­la­rı­nı tes­lim etmek ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Rize Şu­be­si ta­ra­fın­dan ha­yır­se­ver­le­rin des­tek­le­riy­le İdlib’de yap­tı­rı­lan 53 iyi­lik ko­nu­tu­nu ye­rin­de gör­mek ama­cıy­la Din Gö­rev­li­le­ri­miz­den olu­şan Vak­fı­mız Gö­nül­lü­le­ri­ni uğur­lu­yo­ruz. Ema­net­le­ri sa­hip­le­ri­ne tes­lim etmek üzere iyi­lik el­çi­si ola­rak gön­der­di­ği­miz kar­deş­le­ri­mi­zin yolu açık olsun. Se­la­met­le gidip dön­me­le­ri­ni Yüce Rab­bim­den te­men­ni ve niyaz edi­yo­rum.” şek­lin­de duada bu­lun­du.
İdlib’e uğur­la­nan heyet ise, “Maz­lum gö­nül­ler, ya­şa­nı­la­bi­lir bir ha­ya­ta ka­vuş­sun diye iyi­lik için se­fe­re çı­kı­yo­ruz. Kana bu­lan­mış İslam top­rak­la­rı­nı gör­me­ye, masum in­san­la­rın çek­ti­ği çi­le­le­ri ye­rin­de görüp maddi ve ma­ne­vi des­tek­te bu­lun­ma­ya gi­di­yo­ruz. Ök­sü­ze, muh­ta­ca kol kanat ger­me­ye, ye­ti­me kar­deş, yok­su­la se­vinç mül­te­ci­ye ve mu­ha­ci­re ensar ol­ma­ya gi­di­yo­ruz. Kar­deş­le­ri­mi­zin ya­ra­la­rı­na mer­hem ol­ma­ya, göz­yaş­la­rı­nı din­dir­me­ye, ümit­le­ri­ni ye­şert­me­ye gi­di­yo­ruz. Umudu ve duası Tür­ki­ye ve Türk halkı olan maz­lu­ma da­ya­nak, kim­se­si­ze sı­ğı­nak ol­ma­ya gi­di­yo­ruz. Ça­re­siz­le­rin du­ası­na, hüz­nü­ne, se­vin­ci­ne ortak ol­ma­ya gi­di­yo­ruz. Ve en önem­li­si; be­de­niy­le ol­ma­sa da kalbi, gönlü ve du­asıy­la maz­lum ve mağ­dur in­san­la­rın ya­nın­da olan ha­yır­se­ver in­san­la­rın yar­dım­la­rı­nı ve se­la­mı­nı ulaş­tır­ma­ya gi­di­yo­ruz. Yüce rab­bi­miz se­fe­ri­mi­zi ha­yır­lı ve mü­ba­rek ey­le­sin” şek­lin­de duy­gu­la­rı­nı ifade et­ti­ler.


Haber-Foto: Olay53