Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ana­do­lu Ajan­sı­nın (AA) 101. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü do­la­yı­sıy­la Rize bü­ro­su­nu zi­ya­ret ede­rek, ajans ça­lı­şan­la­rı ile bir süre soh­bet etti.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ana­do­lu Ajan­sı­nın (AA) 101. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü kut­la­dı.
AA’nın ku­ru­lu­şu­nun 101. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü do­la­yı­sıy­la Rize bü­ro­su­nu zi­ya­ret eden Çeber, ajans ça­lı­şan­la­rı ile bir süre soh­bet etti.
Çeber, AA’nın Tür­ki­ye’nin en köklü, dün­ya­da da ken­di­si­ni kabul et­tir­miş haber ajans­la­rın­dan ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, şun­la­rı kay­det­ti: “Çok geniş haber ağı, her yıl ödül­ler alan, bir­bi­rin­den de­ğer­li fo­toğ­raf ve gö­rün­tü­le­ri bize sunan, kad­ro­la­rı ile de güçlü bir ajans. Bizim için en önem­li bir yönü de ha­ber­le­ri bize ta­raf­sız­lık ve ob­jek­tif­lik içe­ri­sin­de, sa­de­ce haber ola­rak ilet­me­si. Sa­de­ce Rize’de değil her yerde, top­lu­mun her ke­si­miy­le hem de kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ile iyi iliş­ki­le­ri olan bir kurum. Ça­lı­şan­la­rın­dan son de­re­ce mem­nu­nuz. Bu tür ku­rum­lar bizim için önem­li. Özel­de Rize’de Ana­do­lu Ajan­sı ça­lı­şan­la­rın­dan, di­ya­log­la­rın­dan mem­nu­nuz. Bazen biz­ler ba­ğı­rı­rız ama se­si­miz çık­maz. Bizim se­si­mi­zi çı­ka­ran Ana­do­lu Ajan­sı gibi ku­rum­la­rı­mız­dır ve de­ğer­le­ri­miz­dir. Bir­lik­te ça­lış­mak­tan son de­re­ce keyif alı­yo­ruz. Bütün ça­lı­şan­la­rı cani gö­nül­den kut­lu­yo­rum.”
Zi­ya­ret­te Çeber’e, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Kı­dem­li Albay Hakan De­de­ba­ğı ve İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin Gök­du­man da eşlik etti.


Haber-Foto: Olay53