Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt güven tazeledi

Rize İl Genel Mec­li­si Baş­ka­nı İbra­him Türüt, Mec­li­sin Nisan ayı ola­ğan top­lan­tı­sı­nın bi­rin­ci bir­le­şi­min­de ya­pı­lan se­çim­le tek­rar İl Genel Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di.

Mec­lis Baş­ka­nı İbra­him Türüt baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan top­lan­tı­da, 5302 sa­yı­lı İl Özel İda­re­si Ka­nu­nu­nun 11. Mad­de­si­ne is­ti­na­den Mart 2019 Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­ri­nin ar­dın­dan 2 yıl geç­me­si do­la­yı­sıy­la bir son­ra­ki Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­ri­ne kadar 3 yıl görev yap­mak üzere Baş­kan­lık Di­va­nı se­çi­mi ya­pıl­dı.

Top­lan­tı­ya, İl Genel Mec­li­si Üye­le­ri ve İl Özel İda­re­si Birim Mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.
Mev­cut Mec­lis Baş­ka­nı İbra­him Türüt, tek aday ola­rak gir­di­ği se­çim­de mec­lis­te üyesi bu­lu­nan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti üye­le­ri­nin ta­ma­mı­nın oyunu ala­rak bir son­ra­ki Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­ri­ne kadar görev yap­mak üzere ye­ni­den Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di.
Baş­kan Türüt, se­çi­min ar­dın­dan yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da ken­di­si­ne ve­ri­len des­tek­ler­den ötürü mec­lis üye­le­ri­ne te­şek­kür ede­rek “bugün tek­rar­dan mec­lis baş­ka­nı se­çil­mek bir yana si­ya­si parti gö­zet­mek­si­zin tüm mec­lis üye­le­ri­mi­zin oyunu almak beni zi­ya­de­siy­le mem­nun et­miş­tir.
Se­çil­di­ğim ilk gün­den iti­ba­ren mec­li­si­miz­de hiç­bir ayrım yap­ma­dan bir aile or­ta­mı hü­vi­ye­tin­de ortak ha­re­ket ede­rek var gü­cü­müz­le ça­lış­tık.
Bir da­ha­ki yerel se­çim­le­re ka­dar­ki sü­reç­te de aynı inanç ve huzur or­ta­mıy­la ili­mi­ze ve köy­le­ri­mi­ze nice hiz­met­ler ka­zan­dı­ra­ca­ğı­mız inan­cın­da­yım” dedi. Top­lan­tı­nın de­va­mın­da ya­pı­lan di­van­lık se­çim­le­rin­de; Mec­lis 1. Baş­kan­ve­kil­li­ği­ne Rasim Çor­ba­cı, 2. Baş­kan­ve­kil­li­ği­ne Talat Tü­fek­çi, Asıl Katip Üye­lik­le­re Hasan İbar ile Talat Tü­fek­çi, Yedek Katip Üye­lik­le­re ise İbra­him Önder ile Ahmet Ko­ça­li se­çil­di.


Haber Merkezi