ÇAYKUR’un 2017 ve 2018 yılı hesapları ibra edildi

TBMM Kamu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri (KİT) Ko­mis­yo­nu’nda, ÇAY­KUR’un 2017 ve 2018 yılı he­sap­la­rı gö­rü­şül­dü.

KİT Ko­mis­yo­nu’nda ÇAY­KUR’un fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin bilgi veren Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yusuf Ziya Alim, ÇAY­KUR’un 47 yaş çay iş­le­me, 1 pa­ket­le­me fab­ri­ka­sı ve 186 bayii ile Tür­ki­ye’de çay sek­tö­rü­nün lider ku­ru­lu­şu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Genel Müdür Alim, üre­ti­ci­le­ri mağ­dur et­tir­me­yecek re­gü­las­yon bek­len­ti­le­ri­ne kar­şı­lık ge­lecek çay alım­la­rı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “Geçen kam­pan­ya dö­ne­min­de 752 bin ton yaş çay alımı ya­pıl­dı. Pres­tij ürün kap­sa­mın­da beyaz çay için ki­log­ra­mı 575 li­ra­dan 188 ki­log­ram to­mur­cuk çay alın­mış­tır” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. Or­ga­nik çay ta­rı­mı fa­ali­yetle­ri­ne 2007’de baş­la­nıl­dı­ğı­na işa­ret eden Genel Müdür Alim, şu anda 37 bin 825 dekar alan­da or­ga­nik çay ta­rı­mı ya­pıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.

Genel Müdür Alim, geçen sene or­ga­nik hav­za­lar­dan 34 bin 650 ton or­ga­nik çay satın alın­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, bu kap­sam­da üre­ti­ci­le­re bu­gü­ne kadar top­lam 384 mil­yon lira ödeme ya­pıl­dı­ğı­nı ak­tar­dı.
Üre­ti­ci­ler­den satın alı­nan yaş çayın be­del­le­ri­nin, satın al­ma­yı takip eden ay içe­ri­sin­de peşin ola­rak öden­di­ği­ne işa­ret eden Genel Müdür Yusuf Ziya Alim, “Bu doğ­rul­tu­da, geçen yılın ta­ma­mın­da alı­nan 752 bin ton yaş çay kar­şı­lı­ğın­da ve or­ga­nik çay fark pa­ra­la­rıy­la bir­lik­te üre­ti­ci­le­ri­mi­ze top­lam 2 mil­yar 576 mil­yon lira ödeme ya­pıl­mış­tır” dedi.
Genel Müdür Alim, geçen yıl, kuru çay üre­ti­mi­nin siyah, or­ga­nik siyah, yeşil, or­ga­nik yeşil ve beyaz çay olmak üzere top­lam 142 bin ton ola­rak ger­çek­leş­ti­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “Geçen sene ih­ra­cat dahil top­lam çay sa­tı­şı yıl sonu iti­ba­rıy­la 132 bin ton ola­rak ger­çek­leş­ti” diye ko­nuş­tu. Son dö­nem­ler­de ya­pı­mı ta­mam­la­na­rak üre­ti­me alı­nan fab­ri­ka­la­ra dik­ka­ti çeken Genel Müdür Alim, yeni çay pa­ket­le­me fab­ri­ka­sı­nın 634 mil­yon li­ra­ya, Fın­dık­lı Sümer Çay Fab­ri­ka­sı­nın ise 98 mil­yon li­ra­ya mal ol­du­ğu­nu ak­tar­dı. Çay­kur genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim öte yan­dan sal­gın sü­re­cin­de fa­ali­yet alan­la­rı kap­sa­mın­da her­ke­sin sağ­lı­nı ko­ru­ya­cak ted­bir­le­rin alın­dı­ğı­nı an­lat­tı. Görüş ve öne­ri­le­rin su­nul­ma­sın­dan sonra ÇAY­KUR’un 2017 ve 2018 yılı bi­lan­ço ve ne­ti­ce he­sap­la­rı ibra edil­di.


Haber: TRT­ha­ber