Monthly Archives: Nisan 2021

Teravih Namazı Evde Kılınacak!

Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Erbaş yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler ne­ti­ce­sin­de te­ra­vih na­ma­zı­nı ca­mi­ler­de değil ev­le­ri­miz­de kıl­ma­nın uygun ol­du­ğu­na karar verdi” dedi.

Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Ali Erbaş, Ra­ma­zan ayına gün­ler kala önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Erbaş, “Yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler ne­ti­ce­sin­de te­ra­vih na­ma­zı­nı ca­mi­ler­de değil ev­le­ri­miz­de kıl­ma­nın uygun ol­du­ğu­na karar ver­dik” dedi.
Erbaş, “Şayet bu sü­reç­te sal­gı­nın sey­ri­ne göre ca­mi­le­ri­miz­de te­ra­vih na­ma­zı kı­la­bil­me im­ka­nı olur­sa bunun da ka­ra­rı­nı alıp mil­le­ti­miz­le pay­la­şı­rız” diye ko­nuş­tu.
“ORUÇ­KEN AŞI OL­MAK­TA SA­KIN­CA YOK”
Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Erbaş, “Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu­mu­zun da açık­la­dı­ğı gibi ge­rek­ti­ğin­de oruç­luy­ken aşı ol­mak­ta bir sa­kın­ca yok­tur ve bu durum orucu boz­maz” uya­rı­sın­da da bu­lun­du.


Haber Merkezi

TDV Rize Gönülleri İyilik Götürmek Üzere İdlib’e Hareket Etti

Rize’de Din Gö­rev­li­le­rin­den olu­şan Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Gö­nül­le­ri, iyi­lik gö­tür­mek üzere İdlib’e ha­re­ket etti.

Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Genel Mer­ke­zi or­ga­ni­zas­yo­nun­da Su­ri­ye’de İdlib başta olmak üzere te­rör­den arın­dı­rı­lan gü­ven­li böl­ge­ler­de Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı iş­bir­li­ğiy­le yü­rü­tü­len din hiz­met­le­ri ve in­sa­ni yar­dım fa­ali­yet­le­ri­ni ya­kın­dan gör­mek ve ye­tim­ler­le bu­luş­mak ama­cıy­la Rize’deki Din Gö­rev­li­le­rin­den olu­şan Vakıf Gö­nül­lü­le­ri İdlib’e ha­re­ket etti.
Bu sabah du­alar­la İdlib’e uğur­la­nan heyet için Rize İl Müf­tü­lü­ğü önün­de prog­ram dü­zen­len­di. Prog­ram­da İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı, “Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı­mız, ‘Yer­yü­zün­de iyi­lik ege­men olun­ca­ya kadar’ şi­arıy­la gerek yurt için­de ge­rek­se yurt dı­şın­da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne her zaman iyi­lik elini uzat­mış­tır.


Vak­fı­mı­zın dü­zen­le­di­ği yar­dım kam­pan­ya­la­rı­na her zaman can-ü gö­nül­den des­tek veren Rize halkı hiç­bir zaman yar­dım et­mek­ten geri dur­ma­mış­tır. Rize halkı ‘Bir iyi­lik sıcak bir yuva’ te­ma­sıy­la savaş mağ­du­ru aile­le­ri sıcak bir yu­va­ya ka­vuş­tur­mak için Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ve devam eden ‘iyi­lik ko­nu­tu’ kam­pan­ya­sı­na bu güne kadar 53 ko­nut­la des­tek ve­re­rek yar­dım­se­ver­li­ği­ni bir kez daha ka­nıt­la­mış oldu.
Yar­dım­da sınır ta­nı­ma­yan Rize hal­kı­na ve Vak­fı­mı­zın tüm ba­ğış­çı­la­rı­na te­şek­kür edi­yor, Vak­fı­mı­zın gö­nül­lü­sü ola­rak kar­şı­lık bek­le­me­den ça­lı­şan her bir gö­rev­li­mi­zi de teb­rik edi­yo­rum.” dedi.
Çak­mak­çı, “Bugün bu­ra­da İdlib’de ça­dır­kent­ler­de ya­şa­yan savaş mağ­du­ru aile­ler­le bu­luş­mak, böl­ge­de­ki ye­tim­ha­ne­ler­de ya­şa­yan aile­le­re ha­yır­se­ver­le­rin zekat ve ba­ğış­la­rı­nı tes­lim etmek ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Rize Şu­be­si ta­ra­fın­dan ha­yır­se­ver­le­rin des­tek­le­riy­le İdlib’de yap­tı­rı­lan 53 iyi­lik ko­nu­tu­nu ye­rin­de gör­mek ama­cıy­la Din Gö­rev­li­le­ri­miz­den olu­şan Vak­fı­mız Gö­nül­lü­le­ri­ni uğur­lu­yo­ruz. Ema­net­le­ri sa­hip­le­ri­ne tes­lim etmek üzere iyi­lik el­çi­si ola­rak gön­der­di­ği­miz kar­deş­le­ri­mi­zin yolu açık olsun. Se­la­met­le gidip dön­me­le­ri­ni Yüce Rab­bim­den te­men­ni ve niyaz edi­yo­rum.” şek­lin­de duada bu­lun­du.
İdlib’e uğur­la­nan heyet ise, “Maz­lum gö­nül­ler, ya­şa­nı­la­bi­lir bir ha­ya­ta ka­vuş­sun diye iyi­lik için se­fe­re çı­kı­yo­ruz. Kana bu­lan­mış İslam top­rak­la­rı­nı gör­me­ye, masum in­san­la­rın çek­ti­ği çi­le­le­ri ye­rin­de görüp maddi ve ma­ne­vi des­tek­te bu­lun­ma­ya gi­di­yo­ruz. Ök­sü­ze, muh­ta­ca kol kanat ger­me­ye, ye­ti­me kar­deş, yok­su­la se­vinç mül­te­ci­ye ve mu­ha­ci­re ensar ol­ma­ya gi­di­yo­ruz. Kar­deş­le­ri­mi­zin ya­ra­la­rı­na mer­hem ol­ma­ya, göz­yaş­la­rı­nı din­dir­me­ye, ümit­le­ri­ni ye­şert­me­ye gi­di­yo­ruz. Umudu ve duası Tür­ki­ye ve Türk halkı olan maz­lu­ma da­ya­nak, kim­se­si­ze sı­ğı­nak ol­ma­ya gi­di­yo­ruz. Ça­re­siz­le­rin du­ası­na, hüz­nü­ne, se­vin­ci­ne ortak ol­ma­ya gi­di­yo­ruz. Ve en önem­li­si; be­de­niy­le ol­ma­sa da kalbi, gönlü ve du­asıy­la maz­lum ve mağ­dur in­san­la­rın ya­nın­da olan ha­yır­se­ver in­san­la­rın yar­dım­la­rı­nı ve se­la­mı­nı ulaş­tır­ma­ya gi­di­yo­ruz. Yüce rab­bi­miz se­fe­ri­mi­zi ha­yır­lı ve mü­ba­rek ey­le­sin” şek­lin­de duy­gu­la­rı­nı ifade et­ti­ler.


Haber-Foto: Olay53

Rize Valisi Çeber, AA’nın 101. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ana­do­lu Ajan­sı­nın (AA) 101. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü do­la­yı­sıy­la Rize bü­ro­su­nu zi­ya­ret ede­rek, ajans ça­lı­şan­la­rı ile bir süre soh­bet etti.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ana­do­lu Ajan­sı­nın (AA) 101. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü kut­la­dı.
AA’nın ku­ru­lu­şu­nun 101. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü do­la­yı­sıy­la Rize bü­ro­su­nu zi­ya­ret eden Çeber, ajans ça­lı­şan­la­rı ile bir süre soh­bet etti.
Çeber, AA’nın Tür­ki­ye’nin en köklü, dün­ya­da da ken­di­si­ni kabul et­tir­miş haber ajans­la­rın­dan ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, şun­la­rı kay­det­ti: “Çok geniş haber ağı, her yıl ödül­ler alan, bir­bi­rin­den de­ğer­li fo­toğ­raf ve gö­rün­tü­le­ri bize sunan, kad­ro­la­rı ile de güçlü bir ajans. Bizim için en önem­li bir yönü de ha­ber­le­ri bize ta­raf­sız­lık ve ob­jek­tif­lik içe­ri­sin­de, sa­de­ce haber ola­rak ilet­me­si. Sa­de­ce Rize’de değil her yerde, top­lu­mun her ke­si­miy­le hem de kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ile iyi iliş­ki­le­ri olan bir kurum. Ça­lı­şan­la­rın­dan son de­re­ce mem­nu­nuz. Bu tür ku­rum­lar bizim için önem­li. Özel­de Rize’de Ana­do­lu Ajan­sı ça­lı­şan­la­rın­dan, di­ya­log­la­rın­dan mem­nu­nuz. Bazen biz­ler ba­ğı­rı­rız ama se­si­miz çık­maz. Bizim se­si­mi­zi çı­ka­ran Ana­do­lu Ajan­sı gibi ku­rum­la­rı­mız­dır ve de­ğer­le­ri­miz­dir. Bir­lik­te ça­lış­mak­tan son de­re­ce keyif alı­yo­ruz. Bütün ça­lı­şan­la­rı cani gö­nül­den kut­lu­yo­rum.”
Zi­ya­ret­te Çeber’e, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Kı­dem­li Albay Hakan De­de­ba­ğı ve İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin Gök­du­man da eşlik etti.


Haber-Foto: Olay53

Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt güven tazeledi

Rize İl Genel Mec­li­si Baş­ka­nı İbra­him Türüt, Mec­li­sin Nisan ayı ola­ğan top­lan­tı­sı­nın bi­rin­ci bir­le­şi­min­de ya­pı­lan se­çim­le tek­rar İl Genel Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di.

Mec­lis Baş­ka­nı İbra­him Türüt baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan top­lan­tı­da, 5302 sa­yı­lı İl Özel İda­re­si Ka­nu­nu­nun 11. Mad­de­si­ne is­ti­na­den Mart 2019 Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­ri­nin ar­dın­dan 2 yıl geç­me­si do­la­yı­sıy­la bir son­ra­ki Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­ri­ne kadar 3 yıl görev yap­mak üzere Baş­kan­lık Di­va­nı se­çi­mi ya­pıl­dı.

Top­lan­tı­ya, İl Genel Mec­li­si Üye­le­ri ve İl Özel İda­re­si Birim Mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.
Mev­cut Mec­lis Baş­ka­nı İbra­him Türüt, tek aday ola­rak gir­di­ği se­çim­de mec­lis­te üyesi bu­lu­nan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti üye­le­ri­nin ta­ma­mı­nın oyunu ala­rak bir son­ra­ki Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­ri­ne kadar görev yap­mak üzere ye­ni­den Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di.
Baş­kan Türüt, se­çi­min ar­dın­dan yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da ken­di­si­ne ve­ri­len des­tek­ler­den ötürü mec­lis üye­le­ri­ne te­şek­kür ede­rek “bugün tek­rar­dan mec­lis baş­ka­nı se­çil­mek bir yana si­ya­si parti gö­zet­mek­si­zin tüm mec­lis üye­le­ri­mi­zin oyunu almak beni zi­ya­de­siy­le mem­nun et­miş­tir.
Se­çil­di­ğim ilk gün­den iti­ba­ren mec­li­si­miz­de hiç­bir ayrım yap­ma­dan bir aile or­ta­mı hü­vi­ye­tin­de ortak ha­re­ket ede­rek var gü­cü­müz­le ça­lış­tık.
Bir da­ha­ki yerel se­çim­le­re ka­dar­ki sü­reç­te de aynı inanç ve huzur or­ta­mıy­la ili­mi­ze ve köy­le­ri­mi­ze nice hiz­met­ler ka­zan­dı­ra­ca­ğı­mız inan­cın­da­yım” dedi. Top­lan­tı­nın de­va­mın­da ya­pı­lan di­van­lık se­çim­le­rin­de; Mec­lis 1. Baş­kan­ve­kil­li­ği­ne Rasim Çor­ba­cı, 2. Baş­kan­ve­kil­li­ği­ne Talat Tü­fek­çi, Asıl Katip Üye­lik­le­re Hasan İbar ile Talat Tü­fek­çi, Yedek Katip Üye­lik­le­re ise İbra­him Önder ile Ahmet Ko­ça­li se­çil­di.


Haber Merkezi

ÇAYKUR’un 2017 ve 2018 yılı hesapları ibra edildi

TBMM Kamu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri (KİT) Ko­mis­yo­nu’nda, ÇAY­KUR’un 2017 ve 2018 yılı he­sap­la­rı gö­rü­şül­dü.

KİT Ko­mis­yo­nu’nda ÇAY­KUR’un fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin bilgi veren Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yusuf Ziya Alim, ÇAY­KUR’un 47 yaş çay iş­le­me, 1 pa­ket­le­me fab­ri­ka­sı ve 186 bayii ile Tür­ki­ye’de çay sek­tö­rü­nün lider ku­ru­lu­şu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Genel Müdür Alim, üre­ti­ci­le­ri mağ­dur et­tir­me­yecek re­gü­las­yon bek­len­ti­le­ri­ne kar­şı­lık ge­lecek çay alım­la­rı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “Geçen kam­pan­ya dö­ne­min­de 752 bin ton yaş çay alımı ya­pıl­dı. Pres­tij ürün kap­sa­mın­da beyaz çay için ki­log­ra­mı 575 li­ra­dan 188 ki­log­ram to­mur­cuk çay alın­mış­tır” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. Or­ga­nik çay ta­rı­mı fa­ali­yetle­ri­ne 2007’de baş­la­nıl­dı­ğı­na işa­ret eden Genel Müdür Alim, şu anda 37 bin 825 dekar alan­da or­ga­nik çay ta­rı­mı ya­pıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.

Genel Müdür Alim, geçen sene or­ga­nik hav­za­lar­dan 34 bin 650 ton or­ga­nik çay satın alın­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, bu kap­sam­da üre­ti­ci­le­re bu­gü­ne kadar top­lam 384 mil­yon lira ödeme ya­pıl­dı­ğı­nı ak­tar­dı.
Üre­ti­ci­ler­den satın alı­nan yaş çayın be­del­le­ri­nin, satın al­ma­yı takip eden ay içe­ri­sin­de peşin ola­rak öden­di­ği­ne işa­ret eden Genel Müdür Yusuf Ziya Alim, “Bu doğ­rul­tu­da, geçen yılın ta­ma­mın­da alı­nan 752 bin ton yaş çay kar­şı­lı­ğın­da ve or­ga­nik çay fark pa­ra­la­rıy­la bir­lik­te üre­ti­ci­le­ri­mi­ze top­lam 2 mil­yar 576 mil­yon lira ödeme ya­pıl­mış­tır” dedi.
Genel Müdür Alim, geçen yıl, kuru çay üre­ti­mi­nin siyah, or­ga­nik siyah, yeşil, or­ga­nik yeşil ve beyaz çay olmak üzere top­lam 142 bin ton ola­rak ger­çek­leş­ti­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “Geçen sene ih­ra­cat dahil top­lam çay sa­tı­şı yıl sonu iti­ba­rıy­la 132 bin ton ola­rak ger­çek­leş­ti” diye ko­nuş­tu. Son dö­nem­ler­de ya­pı­mı ta­mam­la­na­rak üre­ti­me alı­nan fab­ri­ka­la­ra dik­ka­ti çeken Genel Müdür Alim, yeni çay pa­ket­le­me fab­ri­ka­sı­nın 634 mil­yon li­ra­ya, Fın­dık­lı Sümer Çay Fab­ri­ka­sı­nın ise 98 mil­yon li­ra­ya mal ol­du­ğu­nu ak­tar­dı. Çay­kur genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim öte yan­dan sal­gın sü­re­cin­de fa­ali­yet alan­la­rı kap­sa­mın­da her­ke­sin sağ­lı­nı ko­ru­ya­cak ted­bir­le­rin alın­dı­ğı­nı an­lat­tı. Görüş ve öne­ri­le­rin su­nul­ma­sın­dan sonra ÇAY­KUR’un 2017 ve 2018 yılı bi­lan­ço ve ne­ti­ce he­sap­la­rı ibra edil­di.


Haber: TRT­ha­ber

Vali Çeber: Rize’nin Mandalinası Çayından Daha Eski

Coğ­ra­fi işa­ret yo­lun­da ça­lış­ma­la­rı süren ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan üze­rin­de yoğun ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­le­rek gen ha­vu­zu ha­zır­la­nan “De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı”, tadı ve aro­ma­sı ile her­ke­si ken­di­ne hay­ran bı­rak­tı­ğı gibi re­çe­li de ilgi gördü. Rize Va­li­si Kemal Çeber, Rize’nin man­da­li­na­sı­nın ça­yın­dan daha eski ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Bir za­man­lar Uzak­do­ğu’dan ge­ti­ri­le­rek Rize’de ekimi ya­pı­lan sat­su­ma cinsi man­da­li­na böl­ge­nin iklim şart­la­rı­nı sevdi. Öyle ki tadı ve ko­ku­su ile ken­di­si­ni diğer tür­ler­den ayı­ran sat­su­ma cinsi man­da­li­na, Rize’nin De­re­pa­za­rı il­çe­si­nin de meş­hur ürünü oldu. Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Zi­ra­at ve Doğa Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si ta­ra­fın­dan Rize’nin köy­le­ri tek tek ta­ran­dı. Top­la­nan sat­su­ma cinsi man­da­li­na­lar üni­ver­si­te ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan se­lek­si­yon bah­çe­si ile in­ce­le­me al­tı­na alın­dı. İçle­rin­den çıkan 7 çeşit sat­su­ma cinsi man­da­li­na çe­şi­di için ise Türk Pa­tent ve Marka Ku­ru­mu’na baş­vu­ru­da bu­lu­nul­du.
Rize’nin man­da­li­na­sı­nın ça­yın­dan daha eski bir ta­ri­hi ol­du­ğu­nu ve her­kes ta­ra­fın­dan aro­ma­sı, ko­ku­su ve diğer özel­lik­le­ri ne­de­niy­le ter­cih edil­di­ği­ni dile ge­ti­ren Rize Va­li­si Kemal Çeber, “Tu­runç­gil­le­rin üre­til­di­ği yer­ler­de bile Rize man­da­li­na­sı ola­rak bi­li­nir ve sa­tı­lır. Bende Rize Va­li­si ol­ma­dan bunu bi­lir­dim. Ger­çek­ten hem aro­ma­sı hem içe­ri­sin­de­ki vi­ta­min de­ğer­le­ri hem de lif­li­lik oran­la­rı gibi özel­lik­le­ri ile fark­lı bir man­da­li­na. Rize’de her­kes çayı bilir ama man­da­li­na daha es­ki­dir. Ne­re­dey­se 150 yıl­lık geç­mi­şi­ne kadar bi­li­nir, hatta daha es­ki­si de söy­le­nir. Rize man­da­li­na­sı­nın en lez­zet­li ye­tiş­ti­ği yer ola­rak da De­re­pa­za­rı ol­du­ğu söy­le­nir. Bu­ra­da çok güneş alır, rakım biraz daha fark­lı­dır. Bu De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı üze­ri­ne de ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­lü­yor. Bu ça­lış­ma­lar­dan bir ta­ne­si de De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı re­çe­li. Artık yurt içi ve yurt dı­şın­dan gelen mi­sa­fir­le­ri­mi­ze, dev­let bü­yük­le­ri­ne De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı ikram edi­yo­rum ve her bi­rin­den çok güzel ge­ri­ye dö­nüş­ler alı­yo­rum. De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı­nın re­çe­li­ni yiyen, tadan her­kes çok be­ğe­ni­yor. Biz de sof­ra­la­rı­mız­da be­ğe­ne­rek bu­lun­du­ru­yo­ruz. Hem vi­ta­min de­ğer­le­ri hem bes­le­yi­ci­lik özel­lik­le­ri hem de lif­li­lik özel­lik­leri ile de sağ­lı­ğa ya­rar­lı. De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı aynen il­çe­mi­zin yine çok meş­hur pi­de­si gibi önem­li bir ürünü ola­cak ve her­ke­sin sof­ra­sın­da arzu ede­rek, be­ğe­ne­rek bu­lun­dur­du­ğu gıda çe­şi­di ola­cak” dedi.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a da De­re­pa­za­rı’nın man­da­li­na­sın­dan ya­pı­lan re­çe­lin ulaş­tı­rıldı­ğı­nı ve ta­dı­nı çok be­ğen­di­ği­ni öğ­ren­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Vali Çeber, “Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sın­dan yap­tı­ğı­mız re­çe­li gön­der­dik.
Tat­tı­ğı ve çok be­ğen­di­ği bil­gi­si­ni de aldık. Cum­hur­baş­ka­nı­mız şeker has­sa­si­ye­tin­den do­la­yı çok fazla şe­ker­li ürün tü­ket­mi­yor ama yö­re­si­nin bir ürünü ola­rak ken­di­si­ne ulaş­tı. Mem­le­ke­tin her bir kö­şe­sin­de­ki en ufak ge­liş­me­den mutlu ol­du­ğu için böyle bir ürü­nün var­lı­ğın­dan da mutlu ol­du­ğu­nu biz bi­li­yo­ruz. Ta­dı­na bak­tı­ğı­nı ve çok be­ğen­di­ği­ni de bi­li­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Haber Merkezi