ZAVENDİKLİ MUSTAFA HOCA HAKKINDA İKİ ÖNEMLİ ESER

Böl­ge­mi­zin önem­li ka­na­at ön­der­le­rin­den Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Yıl­dız Hoca hak­kın­da İrşad Vakfı ta­ra­fın­dan iki önem­li eser ha­zır­lan­dı.

2009 yı­lın­da vefat eden böl­ge­nin önem­li ka­na­at ön­de­ri Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Yıl­dız’ın ha­ya­tı ve Va­az­la­rı ku­ru­cu­su ol­du­ğu İrşad Vakfı ta­ra­fın­dan iki cilt ola­rak ba­sı­la­rak kü­tüp­ha­ne­ler­de ye­ri­ni aldı. 1932 yı­lın­da Gü­ney­su’da doğan Mus­ta­fa Yıl­dız Ho­ca­nın ha­ya­tı ve va­az­la­rı ki­tap­la­rı­nın ta­sa­rı­mı­nı Gök­han Koç yaptı ya­yı­na Mus­ta­fa Okur ha­zır­la­dı. İrşad Vakfı Mü­te­vel­li He­ye­ti Baş­ka­nı Ahmet Ali Sa­ru­han’ın ön­sö­zü yaz­dı­ğı ha­ya­tı hak­kın­da ’biz­ler­de öğ­ren­ci­le­ri ve se­ven­le­ri ola­rak Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Ho­ca­mı­zın ölü­mün­den sonra çok ah çek­tik. Keşke ho­ca­mız­dan biraz daha is­ti­fa ede­bil­sey­dik. Diz­le­ri­nin di­bin­de biraz daha otu­ra­bil­sey­dik. Soh­bet­le­ri­ni biraz daha din­le­ye­bil­sey­dik. Artık dini müş­kül­le­ri­mi­zi çözen, ce­na­ze­miz, dü­ğü­nü­müz ol­du­ğu zaman ka­pı­sı­nı çal­dı­ğı­mız, ze­kâ­tı­mı­zı gü­ven­le tes­lim et­ti­ği­miz Za­ven­dik­li Mus­ta­fa ho­ca­mız yok. Otu­ru­şun­da, kal­kı­şın­da, yolda yü­rü­yü­şün­de, namaz kı­lı­şın­da, selam ve­ri­şin­de, hal ve ha­re­ket­le­rin­de sün­ne­ti ya­şa­ma­ya ça­lı­şan ho­ca­mız yok. Hocam ha­yat­ta iken çok sı­kın­tı­lar çek­tin. Ku­ru­cu­su ol­du­ğun İrşad Vakfı eser­le­ri­ne sahip çıktı. Büyük bir öz­ve­riy­le ema­net­le­ri­ni daha ile­ri­ye ta­şı­mak için mü­ca­de­le edi­yor. Vel­ha­sıl ema­net emin el­ler­de ’diye yazdı.
Rize’mizin Ka­na­at Ön­der­le­rin­den Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Yıl­dız Ho­ca­efen­di’nin ha­ya­tı­nı an­la­tan kitap büyük boy 528 sa­hi­fe ola­rak ba­sıl­mış ve ha­ya­tı hak­kın­da bir­çok ta­nı­ya­nı­nın dü­şün­ce­le­ri­ne yer ve­ril­miş. İRŞAD Vakfı ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan 2.​ki­tap­ta ho­ca­nın bazı va­az­la­rı­na yer ve­ril­miş. 872 sa­hi­fe­lik Va­az­la­rı ki­ta­bı Vak­fın 2.​ya­yı­nı ola­rak kü­tüp­ha­ne­ler­de yar aldı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU