RTEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HÜSEYİN KARAMAN ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ

RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man be­ra­be­rin­de Trab­zon Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Emin Aşık­kut­lu ve Av­ras­ya Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Kenan İnan ile bir­lik­te Art­vin Çoruh Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Mus­ta­fa Sıtkı Bil­gin ve Art­vin Va­li­si Yıl­maz Doruk’u zi­ya­ret etti.

RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man heyet ilk ola­rak, bir süre önce Art­vin Çoruh Üni­ver­si­te­si­ne Rek­tör ola­rak ata­nan Prof. Dr. Mus­ta­fa Sıtkı Bil­gin’e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lu­na­rak yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di.

Zi­ya­ret­te, Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Üni­ver­si­te­ler Bir­li­ği­nin (ÜNİ-DO­KAP) öne­mi­ne dik­kat çe­ki­le­rek eği­tim-öğ­re­tim, sanat ve kül­tür, araş­tır­ma-ge­liş­tir­me ve proje, top­lum­sal hiz­met ve böl­ge­sel kal­kın­ma ko­nu­la­rın­da iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de ça­lış­ma­la­rın devam ede­ce­ği vur­gu­lan­dı.
Zi­ya­re­tin so­nun­da, Rek­tör Ka­ra­man ile Rek­tör Bil­gin günün anı­sı­na kar­şı­lık­lı he­di­ye tak­di­min­de bu­lun­du.
Heyet daha sonra Art­vin Va­li­si Yıl­maz Doruk’u zi­ya­ret etti.
Zi­ya­ret­te, üni­ver­si­te­le­rin böl­ge­sel kal­kın­ma­da­ki rolü ve üst­len­dik­le­ri mis­yo­na de­ği­nil­di. Zi­ya­re­tin so­nun­da Rek­tör Ka­ra­man, Art­vin Va­li­li­ği anı def­te­ri­ni im­za­la­dı. Vali Doruk ise günün anı­sı­na Rek­tör Ka­ra­man’a he­di­ye tak­dim etti.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU