Yıl­lar­dır süre gelen ve Ri­ze­li­le­ri ol­duk­ça ra­hat­sız eden ‘Muh­la­ma mı?’ yoksa ‘Mıh­la­ma mı?’ tar­tış­ma­la­rı Muh­la­ma’ya alı­nan coğ­ra­fi işa­ret ile son buldu.

Ri­ze­li­le­rin yö­re­sel bir ye­me­ği olan Muh­la­ma, ta­nın­ma­ya baş­lan­dık­tan sonra ismi dil­den dile de­ğiş­me­ye baş­la­dı. Bu durum ise Ri­ze­li­le­ri ol­duk­ça ra­hat­sız et­me­ye baş­la­dı. Kendi yö­re­sel ye­mek­le­ri olan muh­la­ma­ya bir başka isim olan mıh­la­ma de­nil­me­sin­den ra­hat­sız olan Ri­ze­li va­tan­daş­lar bunu sık­lık­la dile ge­tir­me­ye baş­la­dı. Dün iti­ba­riy­le muh­la­ma­ya alı­nan coğ­ra­fi işa­ret ile bu tar­tış­ma­lar son buldu. Muh­la­ma­nın ya­nın­da Rize’nin ko­ku­lu üzü­mün­den ya­pı­lan tat­lı­sı ‘Pe­pe­çu­ra’ ve artık şeh­rin sem­bo­lü olan ‘Rize çayı’ da coğ­ra­fi işa­ret ile tes­cil­len­di.

Konu hak­kın­da açık­la­ma yapan Rize Va­li­si Kemal Çeber, Rize’nin coğ­ra­fi işa­ret­li ürün­le­ri­nin alı­nan son tes­cil ile 10’a yük­sel­di­ği­ni dile ge­ti­re­rek, “Coğ­ra­fi işa­ret­li ürün sa­yı­mız Rize ola­rak 7 idi. Dün iti­ba­ri ile 3 ürü­nü­müz bir­den coğ­ra­fi işa­ret aldı. Dün iti­ba­riy­le coğ­ra­fi işa­ret alan ürün­le­ri­miz Rize Muh­la­ma­mız, Rize Pe­pe­çu­ra­mız ve Rize Ça­yı­mız. Bu işa­ret bizim için çok önem­li. Bu işa­ret sa­ye­sin­de biz hem ürünü ko­ru­yo­ruz hem üre­ti­ci­si­ni ko­ru­yo­ruz hem tü­ke­ti­ci­si­ni ko­ru­yo­ruz hem de pa­zar­la­ma an­la­mın­da bun­dan is­ti­fa­de edi­yo­ruz. Hala daha da coğ­ra­fi işa­ret üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız 20’ye yakın ürü­nü­müz var. Bu işa­ret­le­ri ço­ğal­ta­ca­ğız, Rize bir­çok de­ğe­re sahip” dedi.
Tes­cil bel­ge­sin­de de Ri­ze­li­le­rin kul­lan­dı­ğı ‘Muh­la­ma’ ifa­de­si­nin yer al­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen Çeber, “Biz tes­ci­li­mi­zi muh­la­ma diye aldık. Bana gelen bilgi no­tun­da, resmi evrak iti­ba­riy­le öyle söy­le­ye­bi­li­rim. Hep di­yo­rum ‘2 yıl­lık Ri­ze­li­yim ama en fa­na­tik Ri­ze­li­yim’ diye. Bizim bü­yük­le­ri­miz, de­de­le­ri­miz, ni­ne­le­ri­miz en gü­ze­li­ni bilir. Tes­ci­li biz Rize Mu­hal­ma­sı diye aldık, bizde böyle kul­la­nı­yo­ruz. Mıh­la­ma doğ­ru­su­dur di­yen­le­rin­de af­fı­na sı­ğı­nı­yo­rum ama bende resmi ağız­dan ko­nu­şu­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Bunun özü muh­la­ma­dır”
Coğ­ra­fi işa­ret­le­rin böl­ge­le­rin kül­tür­le­ri­ne değer kat­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Kül­tür ve Tu­rizm İl Mü­dü­rü Esra Alem­da­roğ­lu ise, “Coğ­ra­fi işa­ret hem yö­re­ye öz­gü­lü­ğü­nü sim­ge­le­me­si hem de şeh­rin ta­nı­tı­mı açı­sın­dan önem­li. Bizim hem kül­tü­rel hem de tu­rizm ta­nı­tım­la­rı­mız­da da ifade et­ti­ği­miz ürün­le­ri­miz. Mu­ha­la­ma­mız ve Pe­pe­çu­ra­mı­zı biz Ri­ze­li­le­re sor­du­ğu­muz­da ge­nel­de alış­tı­ğı­mız şey­ler ama dı­şar­dan gelen in­san­lar pe­pe­çu­ra­nın ren­gi­ne ve böyle tatlı ol­du­ğu­na çok ciddi şa­şı­rı­yor­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Mıh­la­ma is­mi­nin yan­lış ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Alem­da­roğ­lu, “Biz ken­di­mi­zi doğru ifade et­me­li­yiz. As­lın­da bunun özü muh­la­ma­dır. Ya­zı­lı­şın­da da söy­le­ni­şin­de de mıh­la­ma gör­dü­ğü­müz­de bunu dü­zel­ti­yo­ruz” dedi.


Haber Merkezi