Ak Parti Çayeli İlçe Başkanı İshak KARAHAN; “AK PARTİ VARSA ENGEL YOK”

Ak Parti Ça­ye­li İlçe Baş­kan­lı­ğı’ndan “En­gel­li­ler Top­lu­ma Ema­net­tir” dü­şün­ce­sin­den ha­re­ket­le Ça­ye­li Be­le­di­ye­si Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şın­dı.

Ka­ra­de­niz Sahil Yolu se­be­biy­le sa­hil­de­ki sos­yal yaşam alan­la­rı­na ve deniz kı­yı­sı­na eri­şim­le­ri kı­sıt­la­nan en­gel­li hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin, bu alan­la­ra “En­gel­siz” ola­rak ula­şa­bil­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak, üst geçit re­viz­yon ve alt geçit plan­la­ma­la­rı­nı Ça­ye­li Be­le­di­ye­si Mec­lis gün­de­mi­ne Ak Parti Ça­ye­li İlçe Baş­kan­lı­ğın­ca ta­şın­dı.
Ak Parti Ça­ye­li İlçe Baş­ka­nı İshak KA­RA­HAN yap­tı­ğı açık­la­ma­da; Biz­ler yaş­lı­sın­dan gen­ci­ne il­çe­miz­de­ki tüm en­gel­li hem­şeh­ri­le­ri­mi­zi Ya­ra­da­nın biz­le­re, il­çe­mi­ze birer ema­ne­ti ola­rak gö­rü­yor ve onlar için ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak olan tüm ça­lış­ma­la­rı bir lutüf ola­rak değil, ek­sik­li­ği his­se­di­len hak­la­rın, hak sa­hip­le­ri­ne tes­lim edil­me­si ola­rak gö­rü­yo­ruz dedi.


Ha­ber-Fo­to: Ali Fuat SARI