Monthly Archives: Nisan 2021

Rizelilerin Oldukça Rahatsız Olduğu Muhlama Mı, Mıhlama Mı Tartışmalarına Son Noktayı Coğrafi İşaret Koydu

Yıl­lar­dır süre gelen ve Ri­ze­li­le­ri ol­duk­ça ra­hat­sız eden ‘Muh­la­ma mı?’ yoksa ‘Mıh­la­ma mı?’ tar­tış­ma­la­rı Muh­la­ma’ya alı­nan coğ­ra­fi işa­ret ile son buldu.

Ri­ze­li­le­rin yö­re­sel bir ye­me­ği olan Muh­la­ma, ta­nın­ma­ya baş­lan­dık­tan sonra ismi dil­den dile de­ğiş­me­ye baş­la­dı. Bu durum ise Ri­ze­li­le­ri ol­duk­ça ra­hat­sız et­me­ye baş­la­dı. Kendi yö­re­sel ye­mek­le­ri olan muh­la­ma­ya bir başka isim olan mıh­la­ma de­nil­me­sin­den ra­hat­sız olan Ri­ze­li va­tan­daş­lar bunu sık­lık­la dile ge­tir­me­ye baş­la­dı. Dün iti­ba­riy­le muh­la­ma­ya alı­nan coğ­ra­fi işa­ret ile bu tar­tış­ma­lar son buldu. Muh­la­ma­nın ya­nın­da Rize’nin ko­ku­lu üzü­mün­den ya­pı­lan tat­lı­sı ‘Pe­pe­çu­ra’ ve artık şeh­rin sem­bo­lü olan ‘Rize çayı’ da coğ­ra­fi işa­ret ile tes­cil­len­di.

Konu hak­kın­da açık­la­ma yapan Rize Va­li­si Kemal Çeber, Rize’nin coğ­ra­fi işa­ret­li ürün­le­ri­nin alı­nan son tes­cil ile 10’a yük­sel­di­ği­ni dile ge­ti­re­rek, “Coğ­ra­fi işa­ret­li ürün sa­yı­mız Rize ola­rak 7 idi. Dün iti­ba­ri ile 3 ürü­nü­müz bir­den coğ­ra­fi işa­ret aldı. Dün iti­ba­riy­le coğ­ra­fi işa­ret alan ürün­le­ri­miz Rize Muh­la­ma­mız, Rize Pe­pe­çu­ra­mız ve Rize Ça­yı­mız. Bu işa­ret bizim için çok önem­li. Bu işa­ret sa­ye­sin­de biz hem ürünü ko­ru­yo­ruz hem üre­ti­ci­si­ni ko­ru­yo­ruz hem tü­ke­ti­ci­si­ni ko­ru­yo­ruz hem de pa­zar­la­ma an­la­mın­da bun­dan is­ti­fa­de edi­yo­ruz. Hala daha da coğ­ra­fi işa­ret üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız 20’ye yakın ürü­nü­müz var. Bu işa­ret­le­ri ço­ğal­ta­ca­ğız, Rize bir­çok de­ğe­re sahip” dedi.
Tes­cil bel­ge­sin­de de Ri­ze­li­le­rin kul­lan­dı­ğı ‘Muh­la­ma’ ifa­de­si­nin yer al­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen Çeber, “Biz tes­ci­li­mi­zi muh­la­ma diye aldık. Bana gelen bilgi no­tun­da, resmi evrak iti­ba­riy­le öyle söy­le­ye­bi­li­rim. Hep di­yo­rum ‘2 yıl­lık Ri­ze­li­yim ama en fa­na­tik Ri­ze­li­yim’ diye. Bizim bü­yük­le­ri­miz, de­de­le­ri­miz, ni­ne­le­ri­miz en gü­ze­li­ni bilir. Tes­ci­li biz Rize Mu­hal­ma­sı diye aldık, bizde böyle kul­la­nı­yo­ruz. Mıh­la­ma doğ­ru­su­dur di­yen­le­rin­de af­fı­na sı­ğı­nı­yo­rum ama bende resmi ağız­dan ko­nu­şu­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Bunun özü muh­la­ma­dır”
Coğ­ra­fi işa­ret­le­rin böl­ge­le­rin kül­tür­le­ri­ne değer kat­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Kül­tür ve Tu­rizm İl Mü­dü­rü Esra Alem­da­roğ­lu ise, “Coğ­ra­fi işa­ret hem yö­re­ye öz­gü­lü­ğü­nü sim­ge­le­me­si hem de şeh­rin ta­nı­tı­mı açı­sın­dan önem­li. Bizim hem kül­tü­rel hem de tu­rizm ta­nı­tım­la­rı­mız­da da ifade et­ti­ği­miz ürün­le­ri­miz. Mu­ha­la­ma­mız ve Pe­pe­çu­ra­mı­zı biz Ri­ze­li­le­re sor­du­ğu­muz­da ge­nel­de alış­tı­ğı­mız şey­ler ama dı­şar­dan gelen in­san­lar pe­pe­çu­ra­nın ren­gi­ne ve böyle tatlı ol­du­ğu­na çok ciddi şa­şı­rı­yor­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Mıh­la­ma is­mi­nin yan­lış ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Alem­da­roğ­lu, “Biz ken­di­mi­zi doğru ifade et­me­li­yiz. As­lın­da bunun özü muh­la­ma­dır. Ya­zı­lı­şın­da da söy­le­ni­şin­de de mıh­la­ma gör­dü­ğü­müz­de bunu dü­zel­ti­yo­ruz” dedi.


Haber Merkezi

RTEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HÜSEYİN KARAMAN ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ

RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man be­ra­be­rin­de Trab­zon Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Emin Aşık­kut­lu ve Av­ras­ya Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Kenan İnan ile bir­lik­te Art­vin Çoruh Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Mus­ta­fa Sıtkı Bil­gin ve Art­vin Va­li­si Yıl­maz Doruk’u zi­ya­ret etti.

RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man heyet ilk ola­rak, bir süre önce Art­vin Çoruh Üni­ver­si­te­si­ne Rek­tör ola­rak ata­nan Prof. Dr. Mus­ta­fa Sıtkı Bil­gin’e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lu­na­rak yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di.

Zi­ya­ret­te, Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Üni­ver­si­te­ler Bir­li­ği­nin (ÜNİ-DO­KAP) öne­mi­ne dik­kat çe­ki­le­rek eği­tim-öğ­re­tim, sanat ve kül­tür, araş­tır­ma-ge­liş­tir­me ve proje, top­lum­sal hiz­met ve böl­ge­sel kal­kın­ma ko­nu­la­rın­da iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de ça­lış­ma­la­rın devam ede­ce­ği vur­gu­lan­dı.
Zi­ya­re­tin so­nun­da, Rek­tör Ka­ra­man ile Rek­tör Bil­gin günün anı­sı­na kar­şı­lık­lı he­di­ye tak­di­min­de bu­lun­du.
Heyet daha sonra Art­vin Va­li­si Yıl­maz Doruk’u zi­ya­ret etti.
Zi­ya­ret­te, üni­ver­si­te­le­rin böl­ge­sel kal­kın­ma­da­ki rolü ve üst­len­dik­le­ri mis­yo­na de­ği­nil­di. Zi­ya­re­tin so­nun­da Rek­tör Ka­ra­man, Art­vin Va­li­li­ği anı def­te­ri­ni im­za­la­dı. Vali Doruk ise günün anı­sı­na Rek­tör Ka­ra­man’a he­di­ye tak­dim etti.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Ak Parti Çayeli İlçe Başkanı İshak KARAHAN; “AK PARTİ VARSA ENGEL YOK”

Ak Parti Ça­ye­li İlçe Baş­kan­lı­ğı’ndan “En­gel­li­ler Top­lu­ma Ema­net­tir” dü­şün­ce­sin­den ha­re­ket­le Ça­ye­li Be­le­di­ye­si Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şın­dı.

Ka­ra­de­niz Sahil Yolu se­be­biy­le sa­hil­de­ki sos­yal yaşam alan­la­rı­na ve deniz kı­yı­sı­na eri­şim­le­ri kı­sıt­la­nan en­gel­li hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin, bu alan­la­ra “En­gel­siz” ola­rak ula­şa­bil­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak, üst geçit re­viz­yon ve alt geçit plan­la­ma­la­rı­nı Ça­ye­li Be­le­di­ye­si Mec­lis gün­de­mi­ne Ak Parti Ça­ye­li İlçe Baş­kan­lı­ğın­ca ta­şın­dı.
Ak Parti Ça­ye­li İlçe Baş­ka­nı İshak KA­RA­HAN yap­tı­ğı açık­la­ma­da; Biz­ler yaş­lı­sın­dan gen­ci­ne il­çe­miz­de­ki tüm en­gel­li hem­şeh­ri­le­ri­mi­zi Ya­ra­da­nın biz­le­re, il­çe­mi­ze birer ema­ne­ti ola­rak gö­rü­yor ve onlar için ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak olan tüm ça­lış­ma­la­rı bir lutüf ola­rak değil, ek­sik­li­ği his­se­di­len hak­la­rın, hak sa­hip­le­ri­ne tes­lim edil­me­si ola­rak gö­rü­yo­ruz dedi.


Ha­ber-Fo­to: Ali Fuat SARI

ZAVENDİKLİ MUSTAFA HOCA HAKKINDA İKİ ÖNEMLİ ESER

Böl­ge­mi­zin önem­li ka­na­at ön­der­le­rin­den Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Yıl­dız Hoca hak­kın­da İrşad Vakfı ta­ra­fın­dan iki önem­li eser ha­zır­lan­dı.

2009 yı­lın­da vefat eden böl­ge­nin önem­li ka­na­at ön­de­ri Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Yıl­dız’ın ha­ya­tı ve Va­az­la­rı ku­ru­cu­su ol­du­ğu İrşad Vakfı ta­ra­fın­dan iki cilt ola­rak ba­sı­la­rak kü­tüp­ha­ne­ler­de ye­ri­ni aldı. 1932 yı­lın­da Gü­ney­su’da doğan Mus­ta­fa Yıl­dız Ho­ca­nın ha­ya­tı ve va­az­la­rı ki­tap­la­rı­nın ta­sa­rı­mı­nı Gök­han Koç yaptı ya­yı­na Mus­ta­fa Okur ha­zır­la­dı. İrşad Vakfı Mü­te­vel­li He­ye­ti Baş­ka­nı Ahmet Ali Sa­ru­han’ın ön­sö­zü yaz­dı­ğı ha­ya­tı hak­kın­da ’biz­ler­de öğ­ren­ci­le­ri ve se­ven­le­ri ola­rak Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Ho­ca­mı­zın ölü­mün­den sonra çok ah çek­tik. Keşke ho­ca­mız­dan biraz daha is­ti­fa ede­bil­sey­dik. Diz­le­ri­nin di­bin­de biraz daha otu­ra­bil­sey­dik. Soh­bet­le­ri­ni biraz daha din­le­ye­bil­sey­dik. Artık dini müş­kül­le­ri­mi­zi çözen, ce­na­ze­miz, dü­ğü­nü­müz ol­du­ğu zaman ka­pı­sı­nı çal­dı­ğı­mız, ze­kâ­tı­mı­zı gü­ven­le tes­lim et­ti­ği­miz Za­ven­dik­li Mus­ta­fa ho­ca­mız yok. Otu­ru­şun­da, kal­kı­şın­da, yolda yü­rü­yü­şün­de, namaz kı­lı­şın­da, selam ve­ri­şin­de, hal ve ha­re­ket­le­rin­de sün­ne­ti ya­şa­ma­ya ça­lı­şan ho­ca­mız yok. Hocam ha­yat­ta iken çok sı­kın­tı­lar çek­tin. Ku­ru­cu­su ol­du­ğun İrşad Vakfı eser­le­ri­ne sahip çıktı. Büyük bir öz­ve­riy­le ema­net­le­ri­ni daha ile­ri­ye ta­şı­mak için mü­ca­de­le edi­yor. Vel­ha­sıl ema­net emin el­ler­de ’diye yazdı.
Rize’mizin Ka­na­at Ön­der­le­rin­den Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Yıl­dız Ho­ca­efen­di’nin ha­ya­tı­nı an­la­tan kitap büyük boy 528 sa­hi­fe ola­rak ba­sıl­mış ve ha­ya­tı hak­kın­da bir­çok ta­nı­ya­nı­nın dü­şün­ce­le­ri­ne yer ve­ril­miş. İRŞAD Vakfı ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan 2.​ki­tap­ta ho­ca­nın bazı va­az­la­rı­na yer ve­ril­miş. 872 sa­hi­fe­lik Va­az­la­rı ki­ta­bı Vak­fın 2.​ya­yı­nı ola­rak kü­tüp­ha­ne­ler­de yar aldı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Teravih Namazı Evde Kılınacak!

Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Erbaş yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler ne­ti­ce­sin­de te­ra­vih na­ma­zı­nı ca­mi­ler­de değil ev­le­ri­miz­de kıl­ma­nın uygun ol­du­ğu­na karar verdi” dedi.

Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Ali Erbaş, Ra­ma­zan ayına gün­ler kala önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Erbaş, “Yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler ne­ti­ce­sin­de te­ra­vih na­ma­zı­nı ca­mi­ler­de değil ev­le­ri­miz­de kıl­ma­nın uygun ol­du­ğu­na karar ver­dik” dedi. Erbaş, “Şayet bu sü­reç­te sal­gı­nın sey­ri­ne göre ca­mi­le­ri­miz­de te­ra­vih na­ma­zı kı­la­bil­me im­ka­nı olur­sa bunun da ka­ra­rı­nı alıp mil­le­ti­miz­le pay­la­şı­rız” diye ko­nuş­tu.
“ORUÇ­KEN AŞI OL­MAK­TA SA­KIN­CA YOK”
Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Erbaş, “Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu­mu­zun da açık­la­dı­ğı gibi ge­rek­ti­ğin­de oruç­luy­ken aşı ol­mak­ta bir sa­kın­ca yok­tur ve bu durum orucu boz­maz” uya­rı­sın­da da bu­lun­du.


Haber Merkezi