SAĞ­LIK Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın pay­laş­tı­ğı gün­cel ko­ro­na­vi­rüs ha­ri­ta­sı­na göre Rize’de, 100 bin ki­şi­ye düşen Co­vid-19 vaka sa­yı­sı bir ön­ce­ki haf­ta­ya göre 250’den 404’e yük­sel­di. Kent­te, po­zi­tif vaka sa­yı­sı yük­sek olan yer­le­şim yer­le­ri ka­ran­ti­na­ya alın­dı.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın pay­laş­tı­ğı gün­cel ko­ro­na­vi­rüs ha­ri­ta­sı­na göre 27 Mart-2 Nisan 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da Rize’de, 100 bin ki­şi­ye düşen Co­vid-19 vaka sa­yı­sı 250’den 404’e yük­sel­di.
Va­ka­la­rın yük­sel­di­ği yer­le­şim yer­le­rin­de ka­ran­ti­na uy­gu­la­nı­yor.
Çam­lı­hem­şin il­çe­si Top­lu­ca, Ar­de­şen il­çe­si Pi­rinç­lik ve Gü­ney­su il­çe­si Ki­re­mit köy­le­ri artan va­ka­lar ne­de­niy­le ka­ran­ti­na­ya alın­dı.
Ka­rar­lar­la bir­lik­te jan­dar­ma ekip­le­ri köy­le­rin giriş ve çı­kış­la­rı­nı ka­pa­ta­rak, de­ne­tim­le­re baş­la­dı.
Sağ­lık ekip­le­ri de köyde va­tan­daş­lar­dan ko­ro­na­vi­rüs testi için nu­mu­ne aldı.
‘KÖ­YÜ­MÜZ­DEKİ KA­RANTİNA BİZİM İÇİN TEDBİRDİR’
Top­lu­ca kö­yün­de otu­ran Dur­su­na­li Çam­ker­ten, ka­ran­ti­na ka­ra­rı ile daha çok ted­bir­li ola­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Biz de ted­bir olsun diye gelip test­le­ri­mi­zi yap­tır­dık.
Önlem alın­ma­sı ge­re­ki­yor, kö­yü­müz­de­ki ka­ran­ti­na bizim için bir ted­bir­dir. Tüm Tür­ki­ye dik­kat etsin. Güzel bir yaz ge­çi­re­lim” dedi.
Bursa’dan kö­yü­ne yeni dönen Havva Kayış da, “Ne olu­yor bil­mi­yo­ruz, kö­yü­mü­zü ka­ran­ti­na­ya al­dı­lar. Ha­ya­tı­mız hep oldu maske, mas­ke­le­ri çı­kar­mı­yo­ruz ama sonuç or­ta­da. Biz de Bursa’dan yeni gel­miş­tik. Artık çay vakti gel­di­ği için yö­re­ye ge­len­le­rin sa­yı­sı da ar­ta­cak­tır” diye ko­nuş­tu.
Evin­de çorap öre­rek zaman ge­çir­di­ği­ni, kim­sey­le gö­rüş­me­di­ği­ni söy­le­yen Fatma Par­lak ise “Köyün çoğu ko­ro­na­vi­rüs olmuş, ya­yıl­ma­sın diye kö­yü­mü­zü ka­ran­ti­na­ya al­dı­lar. Her­kes evin­de ka­lır­sa ko­ro­na­yı ye­ne­bi­li­riz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi