Rize’de son bir hafta içe­ri­sin­de ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 109 ki­şi­ye top­lam 289 bin 589 lira para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, il ge­ne­lin­de il­gi­li tüm ku­rum­lar ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len de­ne­tim ekip­le­ri ve kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan de­ne­tim­le­rin devam et­ti­ği be­lir­til­di.
Açık­la­ma­da, bu kap­sam­da 28 Mart ve 4 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da uy­gu­la­nan de­ne­tim­ler­de, 3 iş­let­me­ye 5 bin 189, sos­yal me­sa­fe ve maske ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 31 ki­şi­ye 59 bin 400, ka­ran­ti­na ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 5 ki­şi­ye 15 bin 750, sokak kı­sıt­la­ma­sı­na uy­ma­yan 70 ki­şi­ye ise 209 bin 250 lira idari ceza uy­gu­lan­dı­ğı kay­de­dil­di.


Haber Merkezi