Rize’de Kentsel Dönüşüm Kapsamında Belediye Blokları’nın Yıkımı Devam Ediyor

Rize’de kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da, deniz dol­gu­su üze­rin­de bu­lu­nan ve ko­roz­yon ne­de­niy­le teh­li­ke arz et­ti­ği be­lir­le­nen Be­le­di­ye Blok­la­rı’nın yı­kı­mı­na devam edil­di.

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ön­cü­lü­ğün­de, Rize Be­le­di­ye­si ve TOKİ or­tak­lı­ğıy­la kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de, Deniz Cad­de­si’ndeki Be­le­di­ye Blok­la­rı ve Dok­tor­lar Si­te­si’ndeki 23 dö­nüm­lük alan­da 5 Mart’ta baş­la­yan yıkım iş­lem­le­ri sü­rü­yor.
Ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, iki bi­na­nın daha yı­kı­mı kont­rol­lü şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Yıkım son­ra­sı et­ra­fı toz bu­lu­tu kap­la­dı.
Yı­kım­la­rın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan TOKİ ta­ra­fın­dan aynı alan­da yöre mi­ma­ri­si­ne uygun konut ve iş yer­le­ri inşa edil­me­si plan­la­nı­yor.


Haber Merkezi