Rize Be­le­di­ye­si, şehir mer­ke­zi Ata­türk cad­de­sin­de­ki ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri­ni ye­ni­li­yor. Alan­dan sö­kü­len ay­dın­lat­ma­lar ise tamir edi­lip ye­ni­le­ne­rek iç so­kak­la­ra yer­leş­ti­ri­li­yor.

Dev­let Has­ta­ne­si ve ÇORUH EDAŞ bi­na­sı ara­sın­da devam eden ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de 95 adet yeni direk yer­leş­ti­ril­di.
De­ko­ra­tif ve es­te­tik gö­rü­nü­mü sa­ye­sin­de ge­ce­le­ri şehir mer­ke­zi­ne ayrı bir gö­rü­nüm katan ay­dın­lat­ma­lar va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan da be­ğe­ni top­la­dı.
Led tek­no­lo­ji­si ile do­na­tı­lan ay­dın­lat­ma­lar aynı za­man­da ener­ji ta­sar­ru­fu ya­pa­rak milli eko­no­mi­ye katkı sağ­lı­yor.
Ekip­le­rin be­lir­le­nen prog­ram da­hi­lin­de şe­hir­de ça­lış­ma­la­rı­na devam ede­ce­ği be­lir­til­di.


Haber Merkezi