İYİ Parti Rize İl Baş­ka­nı Av. Ayşe Öz­ya­nık emek­li ami­ral­le­rin ya­yın­la­dı­ğı bil­di­ri ile il­gi­li sos­yal medya pay­la­şı­mı­nın ar­dın­dan hak­kın­da ya­pı­lan haber ve yo­rum­la­ra cevap verdi.

İYİ Parti Rize İl Baş­ka­nı Av. Ay­şe­gül Öz­ya­nık 103 emek­li ami­ra­lin gece ya­rı­sı Mont­rö bil­di­ri­si­ni ya­yın­la­ma­sı­nın ar­dın­dan sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı yo­ru­mun çar­pı­tı­la­rak ken­di­si­nin darbe yan­lı­sı gibi gös­te­ril­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı vur­gu­lar­ken her­kes had­di­ni bi­lecek dedi.
Öz­ya­nık yap­tı­ğı açık­la­ma­da: “Bu ül­ke­de kimse dar­be­ye yel­te­ne­mez ve darbe iması dahi ya­pa­maz. İYİ Parti De­mok­ra­si­nin kar­şı­sın­da ola­bi­lecek hiç bir dü­şün­ce ve ey­le­min için­de ol­ma­mış­tır. Sayın Genel Baş­ka­nı­mız Meral Ak­şe­ner de bunu net bir şe­kil­de ifade et­miş­tir.
Kar­şı­sın­da dur­muş­tur. Özel­lik­le be­lirt­mem ge­re­kir ki, hiç­kim­se ve hiç­bir ku­ru­luş benim ifade et­tik­le­ri­mi bağ­la­mın­da ko­pa­ra­rak beni darbe yan­lı­sı gibi gös­ter­me­ye kal­kış­ma­sın. Her türlü dar­be­nin veya gi­ri­şi­min kar­şı­sın­da oldum, ol­ma­ya da devam ede­ce­ğim. Bir iş­gü­zar ga­ze­te­ci­nin algı ha­be­riy­le dü­şün­ce­le­rim çar­pı­tıl­ma­sın. Bu met­nin ya­yın­lan­ma za­ma­nı­nı ve şek­li­ni asla kabul et­mi­yo­rum. Bu ne­den­le emek­li ami­ral­le­rin TOPLU halde ve darbe çağ­rı­şı­mı ya­pa­cak şe­kil­de GECE YA­RI­SI ya­yın­la­ma­la­rı asla doğru ol­ma­mış­tır, tas­vip et­me­miz müm­kün de­ğil­dir. Ami­ral­ler el­bet­te bu metni darbe yap­mak veya darbe çağ­rı­sı yap­mak için ka­le­me al­dık­la­rı­na inan­mı­yo­rum. Çünkü buna hiç bir gücün te­ves­sül ve ce­sa­ret dahi ede­me­ye­ce­ği­ni bi­li­yo­rum. Mil­let ira­de­si 15 Tem­muz’da dar­be­ci ha­in­le­re ge­re­ken ce­va­bı ver­di­ği için bunu ak­lın­dan ge­çir­mek kim­se­nin had­di­ne de­ğil­dir. Böyle bir imaya se­be­bi­yet ve­recek metni buna rağ­men ya­yın­la­mak ise olsa olsa iyi­ni­yet ola­bi­le­ce­ği­ni ifade ettim. Üs­te­lik buna rağ­men ami­ral­le­ri­mi­zin mu­ha­le­fe­tin de sert bir şe­kil­de dile ge­tir­di­ği ko­nu­la­rı bir bil­di­riy­le dile ge­tir­me­le­ri en basit ta­bir­le iş­bil­mez­lik ola­rak tarif edi­le­bi­lir. Benim ifa­de­le­rim­den bu­ra­dan kim­se­ye ekmek çık­maz. Her­kes had­di­ni bil­sin” dedi.


Haber Merkezi