AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Avcı, İl Baş­kan yar­dım­cı­sı Fatih Meh­met Köse, İlçe Baş­ka­nı Burak Ak ve İlçe Baş­kan yar­dım­cı­sı Ozan Burak Bi­be­roğ­lu ile bir­lik­te Rize Muh­tar­lar Fe­de­ras­yo­nu ve Rize Muh­tar­lar Der­ne­ği­nin yeni ofis­le­ri­ne zi­ya­ret­te bu­lun­du.

Mil­let­ve­ki­li Avcı ya­pı­lan zi­ya­ret­ler­de “Muh­tar­la­rı­mız­la sü­rek­li ile­ti­şim ha­lin­de­yiz Pan­de­mi has­sa­si­ye­ti­ni dik­ka­te ala­rak di­ya­lo­ğu­mu­zu sür­dü­rü­yo­ruz. Köy­ler­de ve ma­hal­le­ler­de bizim si­ya­si tem­sil­ci­le­ri­miz baş­kan­la­rı­mız kamu adına tem­sil­ci­le­ri­miz­de muh­tar­la­rı­mız­dır. Do­la­yı­sıy­la sü­rek­li is­ti­şa­re ha­lin­de ça­lış­ma­ya devam edi­yo­ruz. Rize si­ya­se­ti il ge­ne­lin­de sivil top­lum ör­güt­le­ri de için­de olmak üzere bütün pay­daş­la­rıy­la çok güzel bir uyum için­de ham­dol­sun bir­lik­te ça­lı­şı­yo­ruz.
“Özel­lik­le be­lirt­me­miz ge­re­ken bir­kaç husus var Tür­ki­ye’nin en mega pro­je­le­rin­den üç ta­ne­si­nin daha ya­tı­rı­mı­nın te­mel­le­ri­ni atı­yo­ruz”
Bu bizim için son de­re­ce önem­li Ha­va­li­ma­nı­mız zaten baş­la­mış son sürat devam edi­yor ve in­şal­lah bu se­ne­nin so­nun­da da ilk uçak inecek bütün plan­la­ma­lar bu yönde şimdi pis­tin be­ton­la­ma­sı as­falt­lan­ma­sı ça­lış­ma­la­rı yavaş yavaş baş­lı­yor, bir ta­raf­tan da çok hızlı bir şe­kil­de ter­mi­nal bi­na­sı in­şa­atı­mız devam edi­yor. Ha­ki­ka­ten çok hızlı bir şe­kil­de ora­da­ki süreç devam edi­yor.
“Rize’nin en önem­li me­se­le­le­rinden biri lo­jis­tik mer­kez­di”
Al­la­ha ham­dol­sun Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız­la geçen yıl yap­mış ol­du­ğu­muz bir te­le­fon gö­rüş­me­sin­de de ben özel­lik­le ko­nu­nun öne­mi­ni ifade et­miş­tim. Cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­li­ma­tı­nı verdi bizde ta­ki­bi­ni yap­tık. Tür­ki­ye’nin en büyük mega iş­le­rin­den bi­ri­dir. Yak­la­şık 1.5 kat­ril­yon 2 kat­ril­yon ci­va­rın­da bir ya­tı­rım­dan bah­se­di­yo­ruz. İyi­de­re’de böl­ge­mi­zi iç aks­la­ra bağ­la­ya­cak yani de­niz­den gelen ürünü içe­ri­ye trans­fer edecek, içer­den gelen ürünü deniz yo­luy­la trans­fer ede­bi­lecek bir ti­ca­ri mer­kez oluş­tu­ru­la­cak. Gel­di­ği­miz nok­ta­da o in­şa­atı hızlı bir şe­kil­de baş­la­ta­ca­ğız in­şal­lah.
“Diğer ta­raf­tan Tür­ki­ye’nin en önem­li ya­tı­rım­la­rın­dan biri de Şehir Has­ta­ne­le­ri­dir bi­li­yor­su­nuz.”
Rize Şehir Has­ta­ne­si­ni ya­tı­rım prog­ra­mı­na aldık yak­la­şık 1000 ya­tak­lı bir has­ta­ne in­şal­lah çok yakın bir za­man­da inşaa et­me­ye baş­la­ya­ca­ğız. Bütün il­çe­le­ri­mi­zi il­gi­len­di­ren bir proje bu. Ya­kın­da dolgu iha­le­si­ni in­şal­lah ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Gün­doğ­du böl­ge­sin­de yak­la­şık 300 dö­nüm­lük bir alanı dol­dur­ma­yı plan­lı­yo­ruz.300 dö­nüm­lük alan içe­ri­sin­de 1000 ya­tak­lı Şehir Has­ta­ne­mi­zi inşa et­me­ye baş­la­ya­ca­ğız. Bu da bizim için son de­re­ce önem­li ko­nu­lar­dan bir ta­ne­si.
“Bütün il­çe­le­ri­mi­zi il­gi­len­di­ren bir kent­sel dö­nü­şüm me­se­le­miz var”
Aşağı yu­ka­rı bütün il­çe­le­ri­mi­zin böyle bir ope­ras­yo­na ih­ti­ya­cı var ama biz bu işe mer­kez­den baş­la­dık doğru bir örnek or­ta­ya çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Yani bunu ba­şa­ra­bi­lir­sek bütün il­çe­le­ri­mi­ze esa­sın­da ce­sa­ret ve­recek. Şu ana kadar ge­tir­di­ği­miz nokta fev­ka­la­de önem­li bir nokta. Yine bu uyu­mun bu­ra­da son de­re­ce önem­li bir et­ki­si var. Yani Va­li­siy­le, İl Baş­ka­nıy­la, Mil­let­ve­kil­le­riy­le, Be­le­di­ye Baş­ka­nıy­la, teş­ki­lat­la­rı­mız­la,Sivil top­lum ör­güt­le­riy­le tüm pay­daş­lar­la tek bir vücut ha­lin­de olduk bir me­se­le et­ra­fın­da kü­me­len­dik ve bugün or­ta­ya koy­du­ğu­muz bu ka­rar­lı­lı­ğın et­ki­si­ni gö­rü­yo­ruz. Hiç unut­mu­yo­rum ilk mil­let­ve­ki­li ol­du­ğum­da ilk takip et­ti­ğim proje buydu. Yıl­lar­dır bu bi­na­la­rın du­ru­mu ko­nu­şu­lu­yor­du. Do­la­yı­sıy­la çok elzem bir hu­sus­tu bugün gel­di­ği­miz nok­ta­da bi­na­la­rın yı­kı­mı­nı ger­çek­leş­tir­dik. İnşal­lah 1 -1,5 sene için­de dö­nü­şü­mü ta­mam­la­na­cak. Ba­kı­yo­rum mer­kez­de yap­mış ol­du­ğu­muz dö­nü­şüm diğer il­çe­le­ri­miz­de­ki İlçe Baş­kan­la­rı­mı­zı ve Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­mı­zı ce­sa­ret­len­di­ri­yor bu da bizi se­vin­di­ri­yor doğ­ru­su. Ortak pay­da­mız Rize, Rize için en iyisi neyse onun ta­kip­çi­si ola­ca­ğız” dedi.

Haber Merkezi