Rize Polis Mes­lek Eği­tim Mer­ke­zin­de­ki (POMEM) polis aday­la­rı, Kı­zı­lay’ın kan ba­ğı­şı ve kök hücre ör­ne­ği kam­pan­ya­sı­na des­tek verdi.

“Polis Haf­ta­sı” et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da POMEM Mü­dü­rü Kenan Şaban Süz­gün ön­cü­lü­ğün­de polis aday­la­rı, kan ba­ğı­şın­da bu­lun­mak üzere Türk Kı­zı­lay Doğu Ka­ra­de­niz Bölge Kan Mer­ke­zi­ne baş­vur­du.
Bunun üze­ri­ne Kal­kan­de­re il­çe­sin­de­ki POMEM’de kan ba­ğı­şı is­tas­yo­nu ku­rul­du.
“Ka­nı­mız Kı­zı­lay’a, ca­nı­mız va­ta­na feda olsun” slo­ga­nıy­la dü­zen­le­nen bağış kam­pan­ya­sı­na, polis aday­la­rı ile mer­kez­de­ki per­so­nel ka­tıl­dı.
Kam­pan­ya kap­sa­mın­da 245 ünite kan, 102 kök hücre ba­ğı­şı ya­pıl­dı.
Türk Kı­zı­lay Doğu Ka­ra­de­niz Bölge Kan Mer­ke­zi Mü­dü­rü Dok­tor Dila Baran, polis aday­la­rı­nın çok an­lam­lı bir kam­pan­ya ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Her­ke­sin kan ba­ğı­şı­na des­tek ver­me­si ge­rek­ti­ği­ne vurgu yapan Baran, “Önü­müz ra­ma­zan. İster is­te­mez stok­lar­da bir sı­kın­tı ya­şa­ya­ca­ğız iftar geç sa­at­ler­de ola­ca­ğı için. Üs­te­lik sal­gın dö­ne­mi yo­ğun­lu­ğu sü­rü­yor.
Kam­pan­ya­yı dü­zen­le­yen başta mü­dü­rü­müz olmak üzere hep­si­ne min­net­ta­rız. Tüm ba­ğış­çı­la­rı­mız hayat kur­ta­ra­cak. İnşal­lah ba­ğış­la­rı de­vam­lı olur.” diye ko­nuş­tu.
İlk kez kan ba­ğı­şın­da bu­lu­nan 56 ya­şın­da­ki POMEM ça­lı­şa­nı Şen­nur İnce ise “Rab­bim kim­se­yi dü­şür­me­sin. İnşal­lah benim ka­nım­la da bir hasta şifa bulur. İlk kez kan ver­dim. Keşke bu­gü­ne kadar ver­sey­dim. İnşal­lah bir ev­la­dı­ma şifa olur.” dedi.


Haber Merkezi