Diyanet’ten Aşı Fetvası! Koronavirüs Aşısı Orucu Bozar mı?

Ko­ro­na­vi­rüs aşısı yap­tır­mak orucu bozar mı? Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu, merak edi­len so­ru­ya cevap verdi.

Tür­ki­ye’de ko­ro­na­vi­rü­se karşı aşı­la­ma sü­re­ci tüm hı­zıy­la devam edi­yor. En çok merak edi­len ko­nu­lar ara­sın­da yer alan ‘Aşı orucu bozar mı?’ so­ru­su­na Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu Üyesi’nden yanıt geldi.
‘ORUCU BOZ­MAZ FAKAT İHTİYATLI HA­RE­KET EDİLMELİ’
Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu Üyesi İdris Boz­kurt, “Ko­vid-19 aşısı dahil olmak üzere hiç­bir aşı­nın içe­ri­sin­de bes­le­yi­ci vi­ta­min ve gıda içe­rik­li bir madde bu­lun­ma­mak­ta­dır. Böyle şeyin vü­cu­da zerk edil­me­si orucu boz­ma­mak­ta­dır fakat ih­ti­yat­lı ha­re­ket etmek açı­sın­da iftar ve imsak ara­sın­da olu­na­bi­lir.” dedi.
Ko­ro­na­vi­rüs aşısı orucu bozar mı? Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu Üyesi İdris Boz­kurt me­ra­ke dilen so­ru­ya yanıt verdi.
Ko­ro­na­vi­rüs aşısı orucu bozar mı? Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu Üyesi İdris Boz­kurt me­ra­ke dilen so­ru­ya yanıt verdi.
Boz­kurt, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, vü­cu­da giren bes­le­yi­ci gıda ve vi­ta­min­le­rin dı­şın­da­ki mad­de­le­rin ise orucu boz­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.
Aşı­la­rın içe­ri­ğin­de vü­cu­du bes­le­yi­ci vi­ta­min veya gıda içe­rik­li bir içe­rik­le­ri ol­ma­dı­ğın­dan orucu boz­ma­dı­ğı­nı fakat bu ko­nu­da göz ardı edil­me­me­si ge­re­ke­nin şüp­he­li şey­ler­den hep uzak durup şüp­he­siz­le­re yö­nel­mek ol­du­ğu­na de­ği­nen Boz­kurt, ra­ma­zan bo­yun­ca oruca engel ola­bi­lecek her şey­den uzak du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret etti.
AŞI OLMAK ZO­RUN­DA­YIZ’
Gün içe­ri­sin­de oruç­luy­ken Ko­vid-19 aşı­sı­nı yap­tır­mak zo­run­da olan­la­rın ya da ran­de­vu­su gün için­de ve­ri­len­le­rin ra­hat­lık­la aşı­sı­nı yap­tı­ra­bi­le­ce­ği­ni ak­ta­ran Boz­kurt, “Çünkü sağ­lı­ğı ko­ru­mak, sağ­lık­lı ka­la­bil­mek ve bu­la­şı ön­le­mek için bu önem­li bir ted­bir­dir. Ha­liy­le bun­dan uzak dur­ma­mak için aşı olmak zo­run­da­yız. Bu aşıyı olmak zo­run­da olan in­san­la­ra oru­cun engel ol­ma­dı­ğı­nı ha­tır­lat­mak is­te­rim.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
‘KE­FA­RET GE­REK­MEZ’
Ko­vid-19 aşı­sı­nın orucu boz­ma­ma­sı ne­de­niy­le kaza ve ke­fa­re­tin ge­rek­me­di­ği­ni vur­gu­la­yan Boz­kurt, “Ko­vid-19 aşısı dahil olmak üzere hiç­bir aşı­nın içe­ri­sin­de bes­le­yi­ci vi­ta­min ve gıda içe­rik­li bir madde bu­lun­ma­mak­ta­dır. Böyle şeyin vü­cu­da zerk edil­me­si orucu boz­ma­mak­ta­dır fakat ih­ti­yat­lı ha­re­ket etmek açı­sın­da iftar ve imsak ara­sın­da olu­na­bi­lir. Ancak gün için­de olmak is­te­yen­ler varsa ola­bi­lir, oruca zarar ver­me­ye­cek­tir bu durum.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
KO­RU­YU­CU TEDBİRLERE RİAYET ETMEMİZ GEREKİYOR’
Va­tan­daş­la­rın sal­gın­dan ko­run­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Boz­kurt, “Top­lum sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye ata­cak dav­ra­nış­lar­dan uzak dur­ma­mız ge­re­ki­yor. Ko­ru­yu­cu ted­bir­ler ne­ler­se on­la­ra ri­ayet et­me­miz ge­re­ki­yor. Ri­ayet et­me­di­ği­miz tak­dir­de hem ku­ral­sız ha­re­ket etmiş olu­ruz hem de ve­ba­le gir­miş olu­ruz. Baş­ka­sı­nın hu­ku­ku­nu da ihlal etmiş olu­ruz ki bu da büyük bir gü­nah­tır. Aşı ol­ma­mak ki­şi­le­rin ter­ci­hi­dir ama top­lum sağ­lı­ğı­nı da mut­la­ka dik­ka­te al­ma­la­rı ge­re­kir.” söz­le­ri­ne yer verdi.
AŞI ORUCU BOZAR MI? CÜB­BELİ AHMET HOCA’DAN AÇIK­LA­MA!
Cüb­be­li Ahmet Hoca ola­rak Ahmet Mah­mut Ünlü de aşı­nın orucu bozup boz­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin açık­la­ma yaptı.
Twit­ter he­sa­bın­dan açık­la­ma yapan Ünlü, ”Oruç­luy­ken Aşı Ol­ma­nın Hükmü Dok­tor­lar bu hu­sus­ta açık­la­ma bek­li­yor­lar. İmâm-ı Ta­hâ­vî, İmâm-ı Ebû Yûsuf’tan nak­len iğne ol­ma­nın orucu boz­ma­dı­ğı­nı zik­ret­miş­tir. Do­la­yı­sıy­la aşı vakti ge­len­ler ve aşıya çağ­rı­lan­lar mut­la­kâ icâ­bet et­sin­ler, oruç­la­rı bo­zu­lur diye en­di­şe et­me­sin­ler. Lâkin Ra­ma­zan’dan sonra ih­ti­yâ­ten aşı ol­duk­la­rı güne ni­yet­le bir gün oruç tu­tar­lar­sa daha iyi olur.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi