Rize’de çay üre­ti­ci­le­ri, be­lir­li şart­lar­la so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tu­la­cak.

Rize’de, çay bah­çe­si­ne git­mek is­te­yen üre­ti­ci­ler, be­lir­li şart­la­rı ye­ri­ne ge­tir­me­le­ri ha­lin­de hafta sonu uy­gu­la­na­cak so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tu­la­cak.​
Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya göre, bu akşam 21.00 iti­ba­rıy­la ge­çer­li ola­cak so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­na iliş­kin, yak­la­şan çay se­zo­nu ön­ce­si çay bah­çe­le­ri ile il­gi­le­necek çift­çi­le­re yö­ne­lik bazı hu­sus­la­rın açık­lan­ma­sı­na ih­ti­yaç du­yul­du­ğu be­lir­til­di.
Güb­re­le­me yap­mak üzere çay bah­çe­le­ri­ne gi­decek va­tan­daş­la­rın so­ka­ğa çıkma mu­afi­ye­tin­den ya­rar­lan­ma­la­rı için il mer­ke­zi veya ilçe zi­ra­at oda­la­rın­dan çift­çi bel­ge­si temin et­me­le­ri ge­rek­ti­ği ak­ta­rı­lan açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di:
“Eğer söz ko­nu­su çift­çi bel­ge­le­ri ki­şi­le­rin anne yada ba­ba­sı­nın üze­ri­ne ise sa­de­ce kim­lik bel­ge­le­ri­ni ibraz et­me­le­ri ye­ter­li ola­cak­tır. Ancak belge diğer aile bü­yük­le­ri­nin adına ka­yıt­lı ise nüfus mü­dür­lük­le­rin­den ala­cak­la­rı nüfus kayıt ör­nek­le­ri ak­ra­ba­lık­la­rı­nı bel­ge­le­mek ve aynı za­man­da aile bü­yük­le­ri­nin adına ka­yıt­lı olan çift­çi bel­ge­le­ri­ni yan­la­rın­da bu­lun­dur­mak zo­run­da­dır­lar. Ya­rı­cı­lar için ise çay bah­çe­si sa­hip­le­ri ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve il­gi­li köy veya ma­hal­le muh­ta­rı ta­ra­fın­dan onay­la­nan ya­rı­cı­lık bel­ge­si­nin kol­luk kuv­vet­le­ri­ne ibraz edil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Söz ko­nu­su bu bel­ge­le­ri­ni ta­ma­mı ika­met­gah ad­re­si ve tarım ara­zi­si ara­sın­da­ki gü­zer­gah da­hi­lin­de ge­çer­li ola­cak­tır.”


Haber Merkezi