Monthly Archives: Nisan 2021

Milletvekili Avcı Muhtarlar Federasyonu Ve Muhtarlar Derneğine Ziyarette Bulundu

AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Avcı, İl Baş­kan yar­dım­cı­sı Fatih Meh­met Köse, İlçe Baş­ka­nı Burak Ak ve İlçe Baş­kan yar­dım­cı­sı Ozan Burak Bi­be­roğ­lu ile bir­lik­te Rize Muh­tar­lar Fe­de­ras­yo­nu ve Rize Muh­tar­lar Der­ne­ği­nin yeni ofis­le­ri­ne zi­ya­ret­te bu­lun­du.

Mil­let­ve­ki­li Avcı ya­pı­lan zi­ya­ret­ler­de “Muh­tar­la­rı­mız­la sü­rek­li ile­ti­şim ha­lin­de­yiz Pan­de­mi has­sa­si­ye­ti­ni dik­ka­te ala­rak di­ya­lo­ğu­mu­zu sür­dü­rü­yo­ruz. Köy­ler­de ve ma­hal­le­ler­de bizim si­ya­si tem­sil­ci­le­ri­miz baş­kan­la­rı­mız kamu adına tem­sil­ci­le­ri­miz­de muh­tar­la­rı­mız­dır. Do­la­yı­sıy­la sü­rek­li is­ti­şa­re ha­lin­de ça­lış­ma­ya devam edi­yo­ruz. Rize si­ya­se­ti il ge­ne­lin­de sivil top­lum ör­güt­le­ri de için­de olmak üzere bütün pay­daş­la­rıy­la çok güzel bir uyum için­de ham­dol­sun bir­lik­te ça­lı­şı­yo­ruz.
“Özel­lik­le be­lirt­me­miz ge­re­ken bir­kaç husus var Tür­ki­ye’nin en mega pro­je­le­rin­den üç ta­ne­si­nin daha ya­tı­rı­mı­nın te­mel­le­ri­ni atı­yo­ruz”
Bu bizim için son de­re­ce önem­li Ha­va­li­ma­nı­mız zaten baş­la­mış son sürat devam edi­yor ve in­şal­lah bu se­ne­nin so­nun­da da ilk uçak inecek bütün plan­la­ma­lar bu yönde şimdi pis­tin be­ton­la­ma­sı as­falt­lan­ma­sı ça­lış­ma­la­rı yavaş yavaş baş­lı­yor, bir ta­raf­tan da çok hızlı bir şe­kil­de ter­mi­nal bi­na­sı in­şa­atı­mız devam edi­yor. Ha­ki­ka­ten çok hızlı bir şe­kil­de ora­da­ki süreç devam edi­yor.
“Rize’nin en önem­li me­se­le­le­rinden biri lo­jis­tik mer­kez­di”
Al­la­ha ham­dol­sun Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız­la geçen yıl yap­mış ol­du­ğu­muz bir te­le­fon gö­rüş­me­sin­de de ben özel­lik­le ko­nu­nun öne­mi­ni ifade et­miş­tim. Cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­li­ma­tı­nı verdi bizde ta­ki­bi­ni yap­tık. Tür­ki­ye’nin en büyük mega iş­le­rin­den bi­ri­dir. Yak­la­şık 1.5 kat­ril­yon 2 kat­ril­yon ci­va­rın­da bir ya­tı­rım­dan bah­se­di­yo­ruz. İyi­de­re’de böl­ge­mi­zi iç aks­la­ra bağ­la­ya­cak yani de­niz­den gelen ürünü içe­ri­ye trans­fer edecek, içer­den gelen ürünü deniz yo­luy­la trans­fer ede­bi­lecek bir ti­ca­ri mer­kez oluş­tu­ru­la­cak. Gel­di­ği­miz nok­ta­da o in­şa­atı hızlı bir şe­kil­de baş­la­ta­ca­ğız in­şal­lah.
“Diğer ta­raf­tan Tür­ki­ye’nin en önem­li ya­tı­rım­la­rın­dan biri de Şehir Has­ta­ne­le­ri­dir bi­li­yor­su­nuz.”
Rize Şehir Has­ta­ne­si­ni ya­tı­rım prog­ra­mı­na aldık yak­la­şık 1000 ya­tak­lı bir has­ta­ne in­şal­lah çok yakın bir za­man­da inşaa et­me­ye baş­la­ya­ca­ğız. Bütün il­çe­le­ri­mi­zi il­gi­len­di­ren bir proje bu. Ya­kın­da dolgu iha­le­si­ni in­şal­lah ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Gün­doğ­du böl­ge­sin­de yak­la­şık 300 dö­nüm­lük bir alanı dol­dur­ma­yı plan­lı­yo­ruz.300 dö­nüm­lük alan içe­ri­sin­de 1000 ya­tak­lı Şehir Has­ta­ne­mi­zi inşa et­me­ye baş­la­ya­ca­ğız. Bu da bizim için son de­re­ce önem­li ko­nu­lar­dan bir ta­ne­si.
“Bütün il­çe­le­ri­mi­zi il­gi­len­di­ren bir kent­sel dö­nü­şüm me­se­le­miz var”
Aşağı yu­ka­rı bütün il­çe­le­ri­mi­zin böyle bir ope­ras­yo­na ih­ti­ya­cı var ama biz bu işe mer­kez­den baş­la­dık doğru bir örnek or­ta­ya çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Yani bunu ba­şa­ra­bi­lir­sek bütün il­çe­le­ri­mi­ze esa­sın­da ce­sa­ret ve­recek. Şu ana kadar ge­tir­di­ği­miz nokta fev­ka­la­de önem­li bir nokta. Yine bu uyu­mun bu­ra­da son de­re­ce önem­li bir et­ki­si var. Yani Va­li­siy­le, İl Baş­ka­nıy­la, Mil­let­ve­kil­le­riy­le, Be­le­di­ye Baş­ka­nıy­la, teş­ki­lat­la­rı­mız­la,Sivil top­lum ör­güt­le­riy­le tüm pay­daş­lar­la tek bir vücut ha­lin­de olduk bir me­se­le et­ra­fın­da kü­me­len­dik ve bugün or­ta­ya koy­du­ğu­muz bu ka­rar­lı­lı­ğın et­ki­si­ni gö­rü­yo­ruz. Hiç unut­mu­yo­rum ilk mil­let­ve­ki­li ol­du­ğum­da ilk takip et­ti­ğim proje buydu. Yıl­lar­dır bu bi­na­la­rın du­ru­mu ko­nu­şu­lu­yor­du. Do­la­yı­sıy­la çok elzem bir hu­sus­tu bugün gel­di­ği­miz nok­ta­da bi­na­la­rın yı­kı­mı­nı ger­çek­leş­tir­dik. İnşal­lah 1 -1,5 sene için­de dö­nü­şü­mü ta­mam­la­na­cak. Ba­kı­yo­rum mer­kez­de yap­mış ol­du­ğu­muz dö­nü­şüm diğer il­çe­le­ri­miz­de­ki İlçe Baş­kan­la­rı­mı­zı ve Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­mı­zı ce­sa­ret­len­di­ri­yor bu da bizi se­vin­di­ri­yor doğ­ru­su. Ortak pay­da­mız Rize, Rize için en iyisi neyse onun ta­kip­çi­si ola­ca­ğız” dedi.

Haber Merkezi

Özyanık hakkındaki iddialara yanıt verdi: ”HERKES HADDİNİ BİLSİN”

İYİ Parti Rize İl Baş­ka­nı Av. Ayşe Öz­ya­nık emek­li ami­ral­le­rin ya­yın­la­dı­ğı bil­di­ri ile il­gi­li sos­yal medya pay­la­şı­mı­nın ar­dın­dan hak­kın­da ya­pı­lan haber ve yo­rum­la­ra cevap verdi.

İYİ Parti Rize İl Baş­ka­nı Av. Ay­şe­gül Öz­ya­nık 103 emek­li ami­ra­lin gece ya­rı­sı Mont­rö bil­di­ri­si­ni ya­yın­la­ma­sı­nın ar­dın­dan sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı yo­ru­mun çar­pı­tı­la­rak ken­di­si­nin darbe yan­lı­sı gibi gös­te­ril­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı vur­gu­lar­ken her­kes had­di­ni bi­lecek dedi.
Öz­ya­nık yap­tı­ğı açık­la­ma­da: “Bu ül­ke­de kimse dar­be­ye yel­te­ne­mez ve darbe iması dahi ya­pa­maz. İYİ Parti De­mok­ra­si­nin kar­şı­sın­da ola­bi­lecek hiç bir dü­şün­ce ve ey­le­min için­de ol­ma­mış­tır. Sayın Genel Baş­ka­nı­mız Meral Ak­şe­ner de bunu net bir şe­kil­de ifade et­miş­tir.
Kar­şı­sın­da dur­muş­tur. Özel­lik­le be­lirt­mem ge­re­kir ki, hiç­kim­se ve hiç­bir ku­ru­luş benim ifade et­tik­le­ri­mi bağ­la­mın­da ko­pa­ra­rak beni darbe yan­lı­sı gibi gös­ter­me­ye kal­kış­ma­sın. Her türlü dar­be­nin veya gi­ri­şi­min kar­şı­sın­da oldum, ol­ma­ya da devam ede­ce­ğim. Bir iş­gü­zar ga­ze­te­ci­nin algı ha­be­riy­le dü­şün­ce­le­rim çar­pı­tıl­ma­sın. Bu met­nin ya­yın­lan­ma za­ma­nı­nı ve şek­li­ni asla kabul et­mi­yo­rum. Bu ne­den­le emek­li ami­ral­le­rin TOPLU halde ve darbe çağ­rı­şı­mı ya­pa­cak şe­kil­de GECE YA­RI­SI ya­yın­la­ma­la­rı asla doğru ol­ma­mış­tır, tas­vip et­me­miz müm­kün de­ğil­dir. Ami­ral­ler el­bet­te bu metni darbe yap­mak veya darbe çağ­rı­sı yap­mak için ka­le­me al­dık­la­rı­na inan­mı­yo­rum. Çünkü buna hiç bir gücün te­ves­sül ve ce­sa­ret dahi ede­me­ye­ce­ği­ni bi­li­yo­rum. Mil­let ira­de­si 15 Tem­muz’da dar­be­ci ha­in­le­re ge­re­ken ce­va­bı ver­di­ği için bunu ak­lın­dan ge­çir­mek kim­se­nin had­di­ne de­ğil­dir. Böyle bir imaya se­be­bi­yet ve­recek metni buna rağ­men ya­yın­la­mak ise olsa olsa iyi­ni­yet ola­bi­le­ce­ği­ni ifade ettim. Üs­te­lik buna rağ­men ami­ral­le­ri­mi­zin mu­ha­le­fe­tin de sert bir şe­kil­de dile ge­tir­di­ği ko­nu­la­rı bir bil­di­riy­le dile ge­tir­me­le­ri en basit ta­bir­le iş­bil­mez­lik ola­rak tarif edi­le­bi­lir. Benim ifa­de­le­rim­den bu­ra­dan kim­se­ye ekmek çık­maz. Her­kes had­di­ni bil­sin” dedi.


Haber Merkezi

Diyanet’ten Aşı Fetvası! Koronavirüs Aşısı Orucu Bozar mı?

Ko­ro­na­vi­rüs aşısı yap­tır­mak orucu bozar mı? Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu, merak edi­len so­ru­ya cevap verdi.

Tür­ki­ye’de ko­ro­na­vi­rü­se karşı aşı­la­ma sü­re­ci tüm hı­zıy­la devam edi­yor. En çok merak edi­len ko­nu­lar ara­sın­da yer alan ‘Aşı orucu bozar mı?’ so­ru­su­na Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu Üyesi’nden yanıt geldi.
‘ORUCU BOZ­MAZ FAKAT İHTİYATLI HA­RE­KET EDİLMELİ’
Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu Üyesi İdris Boz­kurt, “Ko­vid-19 aşısı dahil olmak üzere hiç­bir aşı­nın içe­ri­sin­de bes­le­yi­ci vi­ta­min ve gıda içe­rik­li bir madde bu­lun­ma­mak­ta­dır. Böyle şeyin vü­cu­da zerk edil­me­si orucu boz­ma­mak­ta­dır fakat ih­ti­yat­lı ha­re­ket etmek açı­sın­da iftar ve imsak ara­sın­da olu­na­bi­lir.” dedi.
Ko­ro­na­vi­rüs aşısı orucu bozar mı? Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu Üyesi İdris Boz­kurt me­ra­ke dilen so­ru­ya yanıt verdi.
Ko­ro­na­vi­rüs aşısı orucu bozar mı? Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu Üyesi İdris Boz­kurt me­ra­ke dilen so­ru­ya yanıt verdi.
Boz­kurt, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, vü­cu­da giren bes­le­yi­ci gıda ve vi­ta­min­le­rin dı­şın­da­ki mad­de­le­rin ise orucu boz­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.
Aşı­la­rın içe­ri­ğin­de vü­cu­du bes­le­yi­ci vi­ta­min veya gıda içe­rik­li bir içe­rik­le­ri ol­ma­dı­ğın­dan orucu boz­ma­dı­ğı­nı fakat bu ko­nu­da göz ardı edil­me­me­si ge­re­ke­nin şüp­he­li şey­ler­den hep uzak durup şüp­he­siz­le­re yö­nel­mek ol­du­ğu­na de­ği­nen Boz­kurt, ra­ma­zan bo­yun­ca oruca engel ola­bi­lecek her şey­den uzak du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret etti.
AŞI OLMAK ZO­RUN­DA­YIZ’
Gün içe­ri­sin­de oruç­luy­ken Ko­vid-19 aşı­sı­nı yap­tır­mak zo­run­da olan­la­rın ya da ran­de­vu­su gün için­de ve­ri­len­le­rin ra­hat­lık­la aşı­sı­nı yap­tı­ra­bi­le­ce­ği­ni ak­ta­ran Boz­kurt, “Çünkü sağ­lı­ğı ko­ru­mak, sağ­lık­lı ka­la­bil­mek ve bu­la­şı ön­le­mek için bu önem­li bir ted­bir­dir. Ha­liy­le bun­dan uzak dur­ma­mak için aşı olmak zo­run­da­yız. Bu aşıyı olmak zo­run­da olan in­san­la­ra oru­cun engel ol­ma­dı­ğı­nı ha­tır­lat­mak is­te­rim.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
‘KE­FA­RET GE­REK­MEZ’
Ko­vid-19 aşı­sı­nın orucu boz­ma­ma­sı ne­de­niy­le kaza ve ke­fa­re­tin ge­rek­me­di­ği­ni vur­gu­la­yan Boz­kurt, “Ko­vid-19 aşısı dahil olmak üzere hiç­bir aşı­nın içe­ri­sin­de bes­le­yi­ci vi­ta­min ve gıda içe­rik­li bir madde bu­lun­ma­mak­ta­dır. Böyle şeyin vü­cu­da zerk edil­me­si orucu boz­ma­mak­ta­dır fakat ih­ti­yat­lı ha­re­ket etmek açı­sın­da iftar ve imsak ara­sın­da olu­na­bi­lir. Ancak gün için­de olmak is­te­yen­ler varsa ola­bi­lir, oruca zarar ver­me­ye­cek­tir bu durum.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
KO­RU­YU­CU TEDBİRLERE RİAYET ETMEMİZ GEREKİYOR’
Va­tan­daş­la­rın sal­gın­dan ko­run­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Boz­kurt, “Top­lum sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye ata­cak dav­ra­nış­lar­dan uzak dur­ma­mız ge­re­ki­yor. Ko­ru­yu­cu ted­bir­ler ne­ler­se on­la­ra ri­ayet et­me­miz ge­re­ki­yor. Ri­ayet et­me­di­ği­miz tak­dir­de hem ku­ral­sız ha­re­ket etmiş olu­ruz hem de ve­ba­le gir­miş olu­ruz. Baş­ka­sı­nın hu­ku­ku­nu da ihlal etmiş olu­ruz ki bu da büyük bir gü­nah­tır. Aşı ol­ma­mak ki­şi­le­rin ter­ci­hi­dir ama top­lum sağ­lı­ğı­nı da mut­la­ka dik­ka­te al­ma­la­rı ge­re­kir.” söz­le­ri­ne yer verdi.
AŞI ORUCU BOZAR MI? CÜB­BELİ AHMET HOCA’DAN AÇIK­LA­MA!
Cüb­be­li Ahmet Hoca ola­rak Ahmet Mah­mut Ünlü de aşı­nın orucu bozup boz­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin açık­la­ma yaptı.
Twit­ter he­sa­bın­dan açık­la­ma yapan Ünlü, ”Oruç­luy­ken Aşı Ol­ma­nın Hükmü Dok­tor­lar bu hu­sus­ta açık­la­ma bek­li­yor­lar. İmâm-ı Ta­hâ­vî, İmâm-ı Ebû Yûsuf’tan nak­len iğne ol­ma­nın orucu boz­ma­dı­ğı­nı zik­ret­miş­tir. Do­la­yı­sıy­la aşı vakti ge­len­ler ve aşıya çağ­rı­lan­lar mut­la­kâ icâ­bet et­sin­ler, oruç­la­rı bo­zu­lur diye en­di­şe et­me­sin­ler. Lâkin Ra­ma­zan’dan sonra ih­ti­yâ­ten aşı ol­duk­la­rı güne ni­yet­le bir gün oruç tu­tar­lar­sa daha iyi olur.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Rize’de Koronavirüs vaka sayıları artışa geçti

Rize’de ön­ce­ki haf­ta­ya göre gün­lük vaka sa­yı­la­rı or­ta­la­ma 200 olur­ken haf­ta­lık ise 1400’lere vurdu.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, 27 Mart-02 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da­ki il­le­re göre her 100 bin ki­şi­de gö­rü­len Ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) vaka sa­yı­la­rı açık­lan­dı.
Açık­la­nan ra­kam­la­ra göre, ön­ce­ki hafta her 100 bin ki­şi­de 250,03 olan vaka oranı Rize’de bu hafta 404,81’e yük­sel­di.
Tür­ki­ye sı­ra­la­ma­sın­da 13’üncü sı­ra­ya yük­se­len Rize’de böy­le­ce gün­lük or­ta­la­ma 200, haf­ta­lık ise en az 1400 yeni va­ka­nın tes­pit edil­di­ği an­la­mı­na ge­li­yor.
“Ha­ya­ta Eve Sığar” uy­gu­la­ma­sın­da şehir mer­ke­zi­nin kır­mı­zı­ya bo­yan­dı­ğı ve ülke ge­ne­lin­de de “Çok Yük­sek Risk­li” il ko­nu­mun­da bu­lu­nan Rize’de geçen hafta gün­lük vaka sa­yı­sı or­ta­la­ma­sı 123 olur­ken haf­ta­lık ola­rak ise 860 kişi ola­rak be­lir­len­miş­ti. Haf­ta­lık ve­ri­le­re göre sı­ra­sıy­la Sam­sun, İstan­bul, Ya­lo­va, Ça­nak­ka­le ve Kırk­la­re­li en çok Ko­vid-19 va­ka­sı gö­rü­len ilk 5 il olur­ken, Şır­nak, Hak­ka­ri, Şan­lı­ur­fa, Van ve Bit­lis ise en az vaka sa­yı­sı­nın gö­rül­dü­ğü ilk 5 il oldu.
27 Mart-02 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da İlle­rin her 100 bin ki­şi­de haf­ta­lık Ko­vid-19 vaka sa­yı­sı şöyle: Şır­nak (23,43), Hak­ka­ri (36,72), Şan­lı­ur­fa (40,7), Van (42,55), Bit­lis (47,29), Mar­din (48,91), Siirt (50,74), Muş (54,49), Bat­man (57,39), Di­yar­ba­kır (60,05), Uşak (84,72), Bur­dur (92,85), De­niz­li (94,15), Kars (106,34), Adana (111,26), Kah­ra­man­ma­raş (112,83), Ağrı (121,96), Mer­sin (122,17), Bin­göl (124,57), Hatay (132,95), Ma­ni­sa (139,04), Muğla (146,59), Aydın (153,16), Af­yon­ka­ra­hi­sar (153,21), Ela­zığ (153,92), Is­par­ta (157,39), Kır­şe­hir (158), Art­vin (164,6), Sivas (164,97), Tun­ce­li (170,18), Ga­zi­an­tep (171,86), Kı­rık­ka­le (179,76), Ar­da­han (185,11), An­tal­ya (190,44), Kü­tah­ya (190,57), Ka­ra­man (196,53), Ka­ra­bük (202,78), Zon­gul­dak (205,85), Gü­müş­ha­ne (206,07), Nev­şe­hir (209,53), Düzce (217,85), İzmir (218,88), Iğdır (225,52), Adı­ya­man (230,69), Bar­tın (232,69), Yoz­gat (234,55), Niğde (239,18), Sa­kar­ya (241,98), Bay­burt (244,17), Er­zu­rum (245,16), Ak­sa­ray (257,91), Bursa (260,43), An­ka­ra (272,79), Bolu (287,8), Çan­kı­rı (305,57), Kay­se­ri (315,94), Os­ma­ni­ye (316,47), Er­zin­can (321,2), Çorum (322,56), Tokat (334,86), Bi­le­cik (340,62), Trab­zon (353,49), Es­ki­şe­hir (358,9), Sinop (360,34), Amas­ya (370,5), Ko­ca­eli (371,11), Ma­lat­ya (373,87), Kilis (385,88), Rize (404,81), Edir­ne (409,06), Te­kir­dağ (409,13), Konya (426,17), Ba­lı­ke­sir (430,63), Kas­ta­mo­nu (453), Ordu (459,94), Gi­re­sun (503,88), Kırk­la­re­li (518,33), Ça­nak­ka­le (546,77), Ya­lo­va (564,03), İstan­bul (591,45), Sam­sun (678,72).”


Haber Merkezi

Rize’de yeni karantinalar

SAĞ­LIK Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın pay­laş­tı­ğı gün­cel ko­ro­na­vi­rüs ha­ri­ta­sı­na göre Rize’de, 100 bin ki­şi­ye düşen Co­vid-19 vaka sa­yı­sı bir ön­ce­ki haf­ta­ya göre 250’den 404’e yük­sel­di. Kent­te, po­zi­tif vaka sa­yı­sı yük­sek olan yer­le­şim yer­le­ri ka­ran­ti­na­ya alın­dı.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın pay­laş­tı­ğı gün­cel ko­ro­na­vi­rüs ha­ri­ta­sı­na göre 27 Mart-2 Nisan 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da Rize’de, 100 bin ki­şi­ye düşen Co­vid-19 vaka sa­yı­sı 250’den 404’e yük­sel­di.
Va­ka­la­rın yük­sel­di­ği yer­le­şim yer­le­rin­de ka­ran­ti­na uy­gu­la­nı­yor.
Çam­lı­hem­şin il­çe­si Top­lu­ca, Ar­de­şen il­çe­si Pi­rinç­lik ve Gü­ney­su il­çe­si Ki­re­mit köy­le­ri artan va­ka­lar ne­de­niy­le ka­ran­ti­na­ya alın­dı.
Ka­rar­lar­la bir­lik­te jan­dar­ma ekip­le­ri köy­le­rin giriş ve çı­kış­la­rı­nı ka­pa­ta­rak, de­ne­tim­le­re baş­la­dı.
Sağ­lık ekip­le­ri de köyde va­tan­daş­lar­dan ko­ro­na­vi­rüs testi için nu­mu­ne aldı.
‘KÖ­YÜ­MÜZ­DEKİ KA­RANTİNA BİZİM İÇİN TEDBİRDİR’
Top­lu­ca kö­yün­de otu­ran Dur­su­na­li Çam­ker­ten, ka­ran­ti­na ka­ra­rı ile daha çok ted­bir­li ola­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Biz de ted­bir olsun diye gelip test­le­ri­mi­zi yap­tır­dık.
Önlem alın­ma­sı ge­re­ki­yor, kö­yü­müz­de­ki ka­ran­ti­na bizim için bir ted­bir­dir. Tüm Tür­ki­ye dik­kat etsin. Güzel bir yaz ge­çi­re­lim” dedi.
Bursa’dan kö­yü­ne yeni dönen Havva Kayış da, “Ne olu­yor bil­mi­yo­ruz, kö­yü­mü­zü ka­ran­ti­na­ya al­dı­lar. Ha­ya­tı­mız hep oldu maske, mas­ke­le­ri çı­kar­mı­yo­ruz ama sonuç or­ta­da. Biz de Bursa’dan yeni gel­miş­tik. Artık çay vakti gel­di­ği için yö­re­ye ge­len­le­rin sa­yı­sı da ar­ta­cak­tır” diye ko­nuş­tu.
Evin­de çorap öre­rek zaman ge­çir­di­ği­ni, kim­sey­le gö­rüş­me­di­ği­ni söy­le­yen Fatma Par­lak ise “Köyün çoğu ko­ro­na­vi­rüs olmuş, ya­yıl­ma­sın diye kö­yü­mü­zü ka­ran­ti­na­ya al­dı­lar. Her­kes evin­de ka­lır­sa ko­ro­na­yı ye­ne­bi­li­riz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Rize’de Kovid-19 Kurallarına Uymayan 109 Kişiye Para Cezası Uygulandı

Rize’de son bir hafta içe­ri­sin­de ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 109 ki­şi­ye top­lam 289 bin 589 lira para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, il ge­ne­lin­de il­gi­li tüm ku­rum­lar ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len de­ne­tim ekip­le­ri ve kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan de­ne­tim­le­rin devam et­ti­ği be­lir­til­di.
Açık­la­ma­da, bu kap­sam­da 28 Mart ve 4 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da uy­gu­la­nan de­ne­tim­ler­de, 3 iş­let­me­ye 5 bin 189, sos­yal me­sa­fe ve maske ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 31 ki­şi­ye 59 bin 400, ka­ran­ti­na ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 5 ki­şi­ye 15 bin 750, sokak kı­sıt­la­ma­sı­na uy­ma­yan 70 ki­şi­ye ise 209 bin 250 lira idari ceza uy­gu­lan­dı­ğı kay­de­dil­di.


Haber Merkezi

Kalkandere POMEM’den Kızılay’a 245 Ünite Kan, 102 Kök Hücre Bağışı

Rize Polis Mes­lek Eği­tim Mer­ke­zin­de­ki (POMEM) polis aday­la­rı, Kı­zı­lay’ın kan ba­ğı­şı ve kök hücre ör­ne­ği kam­pan­ya­sı­na des­tek verdi.

“Polis Haf­ta­sı” et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da POMEM Mü­dü­rü Kenan Şaban Süz­gün ön­cü­lü­ğün­de polis aday­la­rı, kan ba­ğı­şın­da bu­lun­mak üzere Türk Kı­zı­lay Doğu Ka­ra­de­niz Bölge Kan Mer­ke­zi­ne baş­vur­du.
Bunun üze­ri­ne Kal­kan­de­re il­çe­sin­de­ki POMEM’de kan ba­ğı­şı is­tas­yo­nu ku­rul­du.
“Ka­nı­mız Kı­zı­lay’a, ca­nı­mız va­ta­na feda olsun” slo­ga­nıy­la dü­zen­le­nen bağış kam­pan­ya­sı­na, polis aday­la­rı ile mer­kez­de­ki per­so­nel ka­tıl­dı.
Kam­pan­ya kap­sa­mın­da 245 ünite kan, 102 kök hücre ba­ğı­şı ya­pıl­dı.
Türk Kı­zı­lay Doğu Ka­ra­de­niz Bölge Kan Mer­ke­zi Mü­dü­rü Dok­tor Dila Baran, polis aday­la­rı­nın çok an­lam­lı bir kam­pan­ya ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Her­ke­sin kan ba­ğı­şı­na des­tek ver­me­si ge­rek­ti­ği­ne vurgu yapan Baran, “Önü­müz ra­ma­zan. İster is­te­mez stok­lar­da bir sı­kın­tı ya­şa­ya­ca­ğız iftar geç sa­at­ler­de ola­ca­ğı için. Üs­te­lik sal­gın dö­ne­mi yo­ğun­lu­ğu sü­rü­yor.
Kam­pan­ya­yı dü­zen­le­yen başta mü­dü­rü­müz olmak üzere hep­si­ne min­net­ta­rız. Tüm ba­ğış­çı­la­rı­mız hayat kur­ta­ra­cak. İnşal­lah ba­ğış­la­rı de­vam­lı olur.” diye ko­nuş­tu.
İlk kez kan ba­ğı­şın­da bu­lu­nan 56 ya­şın­da­ki POMEM ça­lı­şa­nı Şen­nur İnce ise “Rab­bim kim­se­yi dü­şür­me­sin. İnşal­lah benim ka­nım­la da bir hasta şifa bulur. İlk kez kan ver­dim. Keşke bu­gü­ne kadar ver­sey­dim. İnşal­lah bir ev­la­dı­ma şifa olur.” dedi.


Haber Merkezi

Çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti

Rize’de çay üre­ti­ci­le­ri, be­lir­li şart­lar­la so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tu­la­cak.

Rize’de, çay bah­çe­si­ne git­mek is­te­yen üre­ti­ci­ler, be­lir­li şart­la­rı ye­ri­ne ge­tir­me­le­ri ha­lin­de hafta sonu uy­gu­la­na­cak so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tu­la­cak.​
Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya göre, bu akşam 21.00 iti­ba­rıy­la ge­çer­li ola­cak so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­na iliş­kin, yak­la­şan çay se­zo­nu ön­ce­si çay bah­çe­le­ri ile il­gi­le­necek çift­çi­le­re yö­ne­lik bazı hu­sus­la­rın açık­lan­ma­sı­na ih­ti­yaç du­yul­du­ğu be­lir­til­di.
Güb­re­le­me yap­mak üzere çay bah­çe­le­ri­ne gi­decek va­tan­daş­la­rın so­ka­ğa çıkma mu­afi­ye­tin­den ya­rar­lan­ma­la­rı için il mer­ke­zi veya ilçe zi­ra­at oda­la­rın­dan çift­çi bel­ge­si temin et­me­le­ri ge­rek­ti­ği ak­ta­rı­lan açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di:
“Eğer söz ko­nu­su çift­çi bel­ge­le­ri ki­şi­le­rin anne yada ba­ba­sı­nın üze­ri­ne ise sa­de­ce kim­lik bel­ge­le­ri­ni ibraz et­me­le­ri ye­ter­li ola­cak­tır. Ancak belge diğer aile bü­yük­le­ri­nin adına ka­yıt­lı ise nüfus mü­dür­lük­le­rin­den ala­cak­la­rı nüfus kayıt ör­nek­le­ri ak­ra­ba­lık­la­rı­nı bel­ge­le­mek ve aynı za­man­da aile bü­yük­le­ri­nin adına ka­yıt­lı olan çift­çi bel­ge­le­ri­ni yan­la­rın­da bu­lun­dur­mak zo­run­da­dır­lar. Ya­rı­cı­lar için ise çay bah­çe­si sa­hip­le­ri ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve il­gi­li köy veya ma­hal­le muh­ta­rı ta­ra­fın­dan onay­la­nan ya­rı­cı­lık bel­ge­si­nin kol­luk kuv­vet­le­ri­ne ibraz edil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Söz ko­nu­su bu bel­ge­le­ri­ni ta­ma­mı ika­met­gah ad­re­si ve tarım ara­zi­si ara­sın­da­ki gü­zer­gah da­hi­lin­de ge­çer­li ola­cak­tır.”


Haber Merkezi

Rize’de Kentsel Dönüşüm Kapsamında Belediye Blokları’nın Yıkımı Devam Ediyor

Rize’de kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da, deniz dol­gu­su üze­rin­de bu­lu­nan ve ko­roz­yon ne­de­niy­le teh­li­ke arz et­ti­ği be­lir­le­nen Be­le­di­ye Blok­la­rı’nın yı­kı­mı­na devam edil­di.

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ön­cü­lü­ğün­de, Rize Be­le­di­ye­si ve TOKİ or­tak­lı­ğıy­la kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de, Deniz Cad­de­si’ndeki Be­le­di­ye Blok­la­rı ve Dok­tor­lar Si­te­si’ndeki 23 dö­nüm­lük alan­da 5 Mart’ta baş­la­yan yıkım iş­lem­le­ri sü­rü­yor.
Ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, iki bi­na­nın daha yı­kı­mı kont­rol­lü şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Yıkım son­ra­sı et­ra­fı toz bu­lu­tu kap­la­dı.
Yı­kım­la­rın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan TOKİ ta­ra­fın­dan aynı alan­da yöre mi­ma­ri­si­ne uygun konut ve iş yer­le­ri inşa edil­me­si plan­la­nı­yor.


Haber Merkezi

Rize Belediyesi Aydınlatma Direklerini Yeniliyor

Rize Be­le­di­ye­si, şehir mer­ke­zi Ata­türk cad­de­sin­de­ki ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri­ni ye­ni­li­yor. Alan­dan sö­kü­len ay­dın­lat­ma­lar ise tamir edi­lip ye­ni­le­ne­rek iç so­kak­la­ra yer­leş­ti­ri­li­yor.

Dev­let Has­ta­ne­si ve ÇORUH EDAŞ bi­na­sı ara­sın­da devam eden ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de 95 adet yeni direk yer­leş­ti­ril­di.
De­ko­ra­tif ve es­te­tik gö­rü­nü­mü sa­ye­sin­de ge­ce­le­ri şehir mer­ke­zi­ne ayrı bir gö­rü­nüm katan ay­dın­lat­ma­lar va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan da be­ğe­ni top­la­dı.
Led tek­no­lo­ji­si ile do­na­tı­lan ay­dın­lat­ma­lar aynı za­man­da ener­ji ta­sar­ru­fu ya­pa­rak milli eko­no­mi­ye katkı sağ­lı­yor.
Ekip­le­rin be­lir­le­nen prog­ram da­hi­lin­de şe­hir­de ça­lış­ma­la­rı­na devam ede­ce­ği be­lir­til­di.


Haber Merkezi