Bü­lent Uygun ile çıkış ya­ka­la­yan Ri­zes­por, evin­de oy­na­dı­ğı maçta Fatih Ka­ra­güm­rük kar­şı­sın­da gol kay­dı­na mu­vaf­fak ola­ma­dı.

Süper Lig’in 32. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, Fatih Ka­ra­güm­rük’ü konuk etti. Kar­şı­laş­ma gol­süz be­ra­be­re ta­mam­lan­dı.
Maç­tan Da­ki­ka­lar (İlk yarı)3. da­ki­ka­da sağ çap­raz­dan Bold­rin’in or­ta­sın­da Scoda’yı geçen topu Ba­i­ano ta­mam­la­dı ancak top sa­vun­ma­dan kor­ne­re çıktı.42. da­ki­ka­da sol ta­ra­tan Bold­rin’in or­ta­sın­da Skoda’nın kafa bu­ru­şun­da meşin yu­var­lak auta çıktı.
Maç­tan Da­ki­ka­lar (İkinci yarı)50. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Bold­rin’in ceza sa­ha­sı­na yap­tı­ğı or­ta­da Sabo’nun ge­li­şi­ne vu­ru­şun­da ka­le­ci Vi­vi­ano topu kor­ne­re çeldi.56. da­ki­ka­da Jimmy Dur­maz’ın ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan vu­ru­şun­da top az farka auta çıktı.
Stat: Çay­kur Di­di­

Ha­kem­ler: Ümit Öz­türk xx, Osman Gök­han Bilir xx, Kamil Çetin xx­Çay­kur

Ri­zes­por: Gök­han Akkan xx, İsmail Köy­ba­şı x (Meln­jak dk. 46 xx), Selim Ay xx, Mons­tar Talbi xx, My­ko­la Mo­roz­yuk xx (Fer­nan­do And­ra­de dk. 46 xx), Fab­ri­cıo Ba­i­ano xx, Erik Sabo xx (Ab­dul­lah dk. 68 x), Fer­nan­do Bold­rin xx (Doğan Er­do­ğan dk. 89 ?), Bra­i­an Sa­mu­dio xx (Tunay Torun dk. 80 ?), Dam­jan Djo­ko­vic x, Milan Skoda x

Ye­dek­ler: Tarık Çetin, Emir Di­la­ver, Yas­si­ne Me­ri­ah, Onur Bulut, Mit­hat Pa­la­

Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uy­gun­Fa­tih

Ka­ra­güm­rük: Emi­li­ao Vi­vi­ano xx, Enzo Roco x, Ervin Zu­ka­vo­nic xx, Koray Al­tı­nay x (Vegar He­dens­tad dk. 74 x), Jure Bal­ko­vec xx, Jimmy Dur­maz xx (Vato Ar­ve­lad­ze dk. 84 ?), Lucas Big­lia x, Lucas Cast­ro xx, Je­re­ma­in Lens x (Alas­sa­ne Ndao dk. 64 x), Yan­nis Sa­li­bur x (And­rea Ber­to­lac­ci dk. 64 x), Artur So­bi­ech x (Mev­lüt Er­dinç dk. 84 ?)

Ye­dek­ler: Aykut Özer, Gas­ton Campi, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Ser­hat Ah­me­toğ­lu­Tek­nik

Di­rek­tör: David Sas­sa­ri­ni­Kır­mı­zı

Kart: Skoda (dk. 56) (Çay­kur Ri­zes­por)

Sarı Kart­lar: İsmail Köy­ba­şı, (Çay­kur Ri­zes­por), Lucas Big­lia, Artur So­bi­ech (Fatih Ka­ra­güm­rük)


Fatih Ka­ra­güm­rük Tek­nik Di­rek­tö­rü David Sas­sa­ri­ni, Ri­zes­por ile 0-0 be­ra­be­re kal­dık­la­rı maçın ar­dın­dan “Ka­rar­lı­lı­ğı­mız ve ce­sa­re­ti­miz­den do­la­yı çok mut­lu­yuz” dedi.Mü­ca­de­le so­nun­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Fatih Ka­ra­güm­rük Tek­nik Di­rek­tö­rü David Sas­sa­ri­ni, ta­kı­mın ka­rar­lı­ğı ve ce­sa­re­tin­den mem­nun ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, “Ka­rar­lı­lı­ğı­mız ve ce­sa­re­ti­miz­den do­la­yı çok mut­lu­yuz. Zor bir maç, ra­ki­bin kont­ra atak si­la­hı çok kuv­vet­li. Kanat oyun­cu­la­rı çok hızlı. 10 gün gibi kısa bir sü­re­de çok iyi iş ba­şar­dık. Daha iyi ola­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Özel­lik­le ofan­sif ta­raf­ta, son iti­ci­lik kıs­mın­da biraz daha ça­lış­mak zo­run­da ol­du­ğu­mu­zun far­kın­da­yız. Ama bu kısa sü­re­de çı­ka­cak işin genel du­ru­mun­dan mem­nu­nuz” dedi.Bü­lent Uygun: “Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik”Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın ar­dın­dan, “Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik” dedi.Bü­lent Uygun, “Ger­çek­ten güçlü bir ta­kı­ma karşı fazla po­zis­yon ver­me­den ve 40 da­ki­ka 10 kişi oy­na­dı­ğı­mız bir maçta pe­nal­tı­mız da ve­ril­me­di. Sabo ile gir­di­ği­miz bir po­zis­yon­da ka­le­ci muh­te­şem bir şe­kil­de çı­kar­dı. Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik. O ne­den­le fut­bol­cu­la­rı­mı teb­ri­ke di­yo­rum. Daha önü­müz­de ka­za­nıl­ma­sı ge­re­ken bir­çok puan, bir­çok maç var. Ta­kı­mı­mız­la bir­lik­te mü­ca­de­le ver­me­ye devam ede­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi