Yak­la­şan 2021 yaş çay se­zo­nu ön­ce­sin­de müs­tah­sil­ler çay bah­çe­le­ri­ne gir­me­ye baş­la­dı.

2021 yılı yaş çay se­zo­nu­nun açıl­ma­sı­na or­ta­la­ma 50 gün kala Ri­ze­li­ler, bakım ve bu­da­ma­lar için çay­lık­la­ra girdi. Se­zo­na ve­rim­li baş­la­mak is­te­yen Ri­ze­li­ler, önce çay­la­rı­nı bu­da­ya­rak işe ko­yul­du. Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı’na bağlı Çay İşlet­me­le­ri Mü­dür­lü­ğü’ne (ÇAY­KUR) çay ver­mek is­te­yen üre­ti­ci­ler için çay tarım ara­zi­le­ri­nin 10’da 1’inde bu­da­ma iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ril­mek zo­run­da. Bu­da­ma iş­lem­le­riy­le çay bit­ki­si or­ta­la­ma 20 san­ti­met­re­ye in­di­ri­le­rek ömrü ve ve­ri­mi uza­tı­lı­yor. Uy­gu­la­ma ÇAY­KUR için zo­run­lu iken, ÇAY­KUR’a çay sat­ma­yı dü­şün­me­yen üre­ti­ci­ler ise bu iş­le­mi ger­çek­leş­tir­mi­yor. Çay bu­da­ma ev­re­si­nin hemen ar­dın­dan ise güb­re­le­me iş­le­mi ge­li­yor. Tüm bir iş­lem­ler bit­tik­ten sonra ise sıra çayı top­la­yıp sat­ma­ya ge­li­yor.
Geç­ti­ği­miz yıl dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Ko­ro­na virüs sal­gı­nı ne­de­niy­le çay müs­tah­si­li için çok sa­yı­da önlem alın­mış­tı. Rize Va­li­li­ği başta olmak üzere, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si, Çay Üre­ti­ci­le­ri Da­ya­nış­ma Der­ne­ği de çay üre­ti­ci­le­ri­ni güb­re­le­me yap­ma­ma­la­rı ve 1. sür­gün­den son­ra­ya bı­rak­ma­la­rı ko­nu­sun­da tav­si­ye­sin­de bu­lu­na­rak böy­le­lik­le hem il dı­şın­dan Rize’ye ge­lecek olan çay üre­ti­ci­le­ri­nin şehre akın et­me­si­nin, hem de gübre satış alan­la­rın­da olu­şa­cak yo­ğun­lu­ğun önüne ge­çil­me­si he­def­len­miş­ti. Bu yıl ise henüz böyle bir tav­si­ye gel­me­mek­le be­ra­ber ted­bir­ler de yavaş yavaş açık­lan­ma­ya baş­lan­dı. Geç­ti­ği­miz yıl ol­du­ğu gibi bu yılda çay top­la­mak için Rize’ye ge­lecek olan çay müs­tah­sil­le­ri­nin 10 gün­lük ka­ran­ti­na sü­re­si ola­cak fakat geç­ti­ği­miz yıl her aile­den 1 ki­şi­nin Ko­ro­na virüs tes­ti­ne tabi tu­tul­ma­sı ku­ra­lı hak­kın­da henüz bir açık­la­ma yok.
Geç­ti­ği­miz yıl 11 bin ki­şi­ye test ya­pıl­dı
Geç­ti­ği­miz yıl çay ha­sa­dı için Rize’ye gelen 37 bin ki­şi­den her aile­den 1 kişi olmak üzere 11 bin test ya­pıl­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Rize Va­li­si Kemal Çeber, “Artık va­tan­daş­la­rı­mız da bunca soh­bet ve bunca uya­rı­dan sonra bi­li­yor­lar ki usu­lü­ne uygun gelip fa­ali­yet yapıp top­lar­lar­sa rahat bir sezon ge­çi­ri­riz. Biz geçen sene en rahat pan­de­mi sü­re­ci­ni çay dö­ne­min­de ge­çir­dik. 11 bin ci­va­rın­da test yap­tık, 37 bin 800 va­tan­da­şı­mız Rize’ye geldi. Bu ve­ri­ler ilk hasat ayı­nın ve­ri­le­ri her aile­den bir ki­şi­ye test yapa­rak 11 bin ki­şi­ye ulaş­tık” dedi.
10 gün ka­ran­ti­na ku­ra­lı bu yıl da ge­çer­li
Çay se­zo­nu ön­ce­sin­de yeni ka­rar­la­rın alı­na­ca­ğı­nı ve çay top­la­mak için Rize’ye ge­lecek olan­lar­dan 10 gün ka­ran­ti­na­da kal­ma­la­rı­nın is­te­ne­ce­ği­ni be­lir­ten Çeber “ÇAY­KUR ça­lı­şı­yor, va­li­li­ği­miz ko­or­di­nas­yo­nun­da ge­rek­li ku­rum­la­rı­mız ça­lı­şı­yor. Ha­zır­la­nı­yo­ruz belli ka­rar­lar ala­ca­ğız, muh­te­me­len yine aynı şey­le­ri is­te­ye­ce­ğiz. Ge­len­le­rin ken­di­le­ri­ne tah­sis edi­len yerde kal­ma­la­rı­nı, 10 gün ora­dan ay­rıl­ma­ma­la­rı­nı ve çay bah­çe­si ile ev ara­sın­da ken­di­le­ri­ni izole et­me­le­ri­ni is­te­ye­ce­ğiz. Unut­ma­ya­lım ki bizim ya­rı­cı, yev­mi­ye­ci­le­ri­mi­zin çoğu yine virüs oranı yük­sek olan Gi­re­sun, Trab­zon, Ordu gibi il­ler­den ge­li­yor. Şunu söy­le­dik gelen tüm ya­rı­cı­la­rı­mız, or­tak­çı­la­rı­mız ve yev­mi­ye­ci­le­ri­miz ken­di­le­ri­ni ge­ti­ren iş­let­me sa­hip­le­ri­nin söy­le­di­ği yer­ler­de ka­la­cak ve ka­ran­ti­na sü­re­ci­ni ge­çi­re­ne kadar ken­di­le­ri­ne tah­sis edi­len çay bah­çe­sin­den ay­rıl­ma­ya­cak. Bu ne­den­le de ge­lecek va­tan­daş­la­rı­mı­zın da, çay işin­de ça­lı­şa­cak­la­rın yaş gu­ru­bu­nu dü­şün­dü­ğü­müz­de aşı­la­ma fa­ali­ye­ti ya­pıl­ma­yan yaş gu­ru­bu ola­ca­ğın­dan özel­lik­le izo­las­yon ve ka­ran­ti­na ko­nu­la­rı­na dik­kat et­me­si lazım. Orada da ana görev on­la­rı ge­ti­ren aile­le­ri­miz, müs­tah­sil­le­ri­miz ile gelen kar­deş­le­ri­mi­ze dü­şü­yor. Bizde yoğun şe­kil­de de­ne­tim­le­ri­mi­zi kuş­ku­suz şe­kil­de ya­pa­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Geç­ti­ği­miz yıl şeh­rin giriş ve çı­kış­la­rın­da özel bir uy­gu­la­ma ya­pıl­dı­ğı­nı ancak bu yıl böyle bir uy­gu­la­ma­ya henüz gerek du­yul­ma­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek “Geçen yıl bu sı­ra­lar­da biz tam bir bi­lin­me­yen ile uğ­ra­şı­yor­duk. ‘Bu nedir’ diye he­pi­mi­zin ak­lın­da soru işa­ret­le­ri vardı. Şimdi ne ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz, nasıl ya­yıl­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz, neler ya­par­sak ra­hat­la­ya­ca­ğı­mı­zı da bi­li­yo­ruz. Geç­ti­ği­miz yıl se­ya­hat kı­sıt­la­ma­la­rı vardı, yol kont­rol nok­ta­la­rı­na özel uy­gu­la­ma­lar vardı, se­ya­hat bel­ge­le­ri vardı. Ge­len­le­rin kim­lik kont­rol­le­ri gibi uy­gu­la­ma­lar vardı. Bu yıl bun­lar­dan hiç­bi­ri şuan iti­ba­riy­le yok. Bun­lar ba­kan­lar ku­ru­lu ve hü­kü­met ka­ra­rıy­la uy­gu­la­na­bi­lecek hu­sus­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Sezon ön­ce­si her şeye zam geldi”
Çay se­zo­nu­na ha­zır­lık yapan Fir­devs Ferah isim­li çay müs­tah­si­li, sezon ön­ce­sin­de her şeye zam gel­di­ği­ni ve al­tın­dan kal­ka­ma­dık­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek “Her şeye zam geldi. Gün­lük işçi ile çay top­la­ta­bi­lir­sin ama gün­lük oldu 250 lira. Al­dı­ğım çay pa­ra­sı­na değ­mi­yor. Bir ko­nuş­ma­ya zam gel­me­di ba­ka­lım ona ne zaman ge­lecek. Onu bek­li­yo­rum. Çay­lık­la­rı­mı­za aç kal­ma­ya­lım diye ba­kı­yo­ruz. Av­ru­pa güb­re­si de nasıl Av­ru­pa’dır bil­mi­yo­rum. Çok es­ki­den beyaz Av­ru­pa güb­re­si vardı şe­ke­re ben­zer­di. Şimdi onlar gitti başka çıktı” dedi.
Naz­mi­ye Oğuz isim­li bir başka çay müs­tah­si­li ise “Çay­la­rı­mı­zı kes­tik, bu­da­ma­la­rı­nı yap­tık. Şimdi gübre za­ma­nı. Gü­ne­şi bek­le­di­ği­miz­den bi­raz­cık geç kal­dık. Güb­re­nin ar­dın­dan tek­rar bah­çe­mi­ze girip ot­la­rı ko­pa­ra­ca­ğız. Ondan sonra da çay se­zo­nu­muz baş­la­ya­cak” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi