Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğün­ce Top­lum Ruh Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu top­lan­tı­sı dü­zen­len­di.

Top­lan­tı­ya Halk Sağ­lı­ğı Hiz­met­le­ri Baş­kan­lı­ğı, Kamu Has­ta­ne­le­ri Hiz­met­le­ri Baş­kan­lı­ğı, Rize Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Baş­he­kim­li­ği, Rize Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­kim­li­ği, Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü, Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı Baş­kan­lı­ğı, Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü, Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü, İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü, İŞKUR Rize İl Mü­dür­lü­ğü, İl Sos­yal Etüt Proje Mü­dür­lü­ğü, Rize Be­le­di­ye­si Baş­kan­lı­ğı, Kı­zı­lay Rize Şu­be­si, Eb­ru­li Sanat ve Yaşam Der­ne­ği ve Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­kan­lı­ğı tem­sil­ci­le­ri ka­tı­lım sağ­la­mış­tır.
Covid 19 pan­de­mi­si ted­bir­le­ri dâ­hi­lin­de dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya ka­tı­lım­dan önce ka­tı­lım­cı­la­rın HES kodu sor­gu­la­ma­sı ger­çek­leş­ti­ri­le­rek top­lan­tı­ya iş­ti­rak et­me­le­ri sağ­lan­mış­tır.
Top­lum Ruh Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu top­lan­tı­sı Halk Sağ­lı­ğı Hiz­met­le­ri Baş­ka­nı Op. Dr. Seç­kin Ka­ra­oğ­lu baş­kan­lı­ğın­da Rize Sağ­lık Komp­lek­si’nde ger­çek­leş­ti­ril­di.
Rize Dev­let Has­ta­ne­si Top­lum Ruh Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi so­rum­lu he­ki­mi Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. İlknur Kiraz Avcı ta­ra­fın­dan ta­nı­tım su­nu­mu ile devam eden top­lan­tı­da ku­rum­lar arası iş­bir­li­ği­ni art­tı­rıl­ma­sı ve far­kın­da­lık ka­zan­dı­rıl­ma­sı, kar­şı­la­şı­lan so­run­lar ve çözüm öne­ri­le­ri, pan­de­mi ted­bir­le­ri doğ­rul­tu­sun­da kamu kurum ku­ru­luş­la­rı ve der­nek­le­rin hangi nok­ta­lar­da Top­lum Ruh Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi’ne katkı sağ­la­ya­bi­le­ce­ği ve or­ga­ni­zas­yon­lar­da so­rum­lu­luk ala­bi­le­ce­ği ve 2021 yı­lın­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler için is­ti­şa­re edi­le­rek plan­la­ma ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir.Top­lan­tı­da kurul üye­le­ri ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen mad­de­ler üze­rin­de mu­ta­ba­kat sağ­lan­mış ve TRSM’de ka­yıt­lı has­ta­la­rın sos­yal ha­ya­ta uyu­mu­nu güç­len­dir­mek, is­tih­da­ma ka­tı­lım­la­rı­nı sağ­la­mak, üre­ti­me teş­vik etmek ve hayat boyu öğ­ren­me sü­re­ci­ne aktif ka­tı­lım­la­rı­nı sağ­la­ma­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ili­miz önde gelen kurum, ku­ru­luş ve sivil top­lum ör­güt­le­ri ortak pay­da­da bir­leş­ti­ril­miş­tir.
Son­ra­ki gö­rüş­me­ler­de daha çok vaka bazlı iler­le­ne­ce­ği­nin kay­de­dil­di­ği top­lan­tı­da özel­lik­le top­lum ta­ra­fın­dan has­ta­la­ra uy­gu­la­nan dam­ga­la­ma ile mü­ca­de­le edil­me­si, has­ta­la­rın sos­yal ha­ya­ta uyu­mu­nun des­tek­len­me­si ve bu doğ­rul­tu­da il veya bölge ça­pın­da pro­je­le­rin oluş­tu­rul­ma­sı­na büyük önem ve­ril­me­si üze­rin­de du­rul­muş­tur.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI