Rize’de kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da yı­kı­mı süren risk­li ya­pı­lar il­ginç gö­rün­tü­le­re sahne ol­ma­ya devam edi­yor.

Rize’de deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk ta­şı­yan ve kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da yı­kım­la­rı­na karar ve­ri­len il mer­ke­zin­de­ki be­le­di­ye blok­la­rın­da yıkım iş­lem­le­ri hız kes­me­den devam edi­yor.
Rize ti­ca­re­ti­nin önem­li bir kıs­mı­nı içe­ri­sin­de ba­rın­dı­ran ve 15 yılı aşkın sü­re­dir yı­kı­mı ko­nu­şu­lan be­le­di­ye blok­la­rı­nın yı­kı­mın­da bi­na­lar­da fazla efor har­can­ma­dan yı­kıl­ma­sı an­be­an kayıt al­tı­na alı­nı­yor.
Bir bi­na­nın ta­şı­yı­cı ko­lon­la­rı­nın ke­sil­di­ği anda yı­kıl­ma­sı ve bina yı­kı­lır­ken gö­rev­li­nin bi­na­nın al­tın­da kal­ma­mak için kaçma anı da aynı şe­kil­de ka­me­ra­la­ra yan­sı­dı.
Bi­na­nın koş­tu­ğu yöne doğru yı­kıl­ma­ma­sı ne­de­niy­le enkaz al­tın­da kal­mak­tan kur­tu­lan gö­rev­li bi­na­nın yı­kıl­ma­sın­dan kay­nak­lı toz bu­lu­tun­dan ka­ça­ma­dı. O anlar ise an­be­an kay­de­dil­di.


Haber Merkezi