Süper Lig’de dün Fatih Ka­ra­güm­rük ile 0-0 be­ra­be­re kalan Çay­kur Ri­zes­por’un kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, maçın ha­ke­mi Ümit Öz­türk’ü ver­di­ği ka­rar­lar­dan ötürü eleş­tir­di.

Kar­tal yap­tı­ğı açık­la­ma­da, sa­ha­la­rın­da Fatih Güm­rük ile yap­tık­la­rı maçın ikin­ci da­ki­ka­sın­da ra­ki­bin eline çar­pan topun ha­kem­ler ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ril­me­me­si ve maçın ha­ke­mi Ümit Öz­türk’ün VAR ta­ra­fın­dan po­zis­yo­nu iz­le­me­ye çağ­rıl­ma­ma­sı­nın yan­lış ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ümit Öz­türk’ün ye­şil-ma­vi­li fut­bol­cu­la­ra çok kolay kart çı­kar­dı­ğı­nı, Skoda’nın faul bile ol­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü po­zis­yon­da ikin­ci sarı kart­la oyun­dan atıl­ma­sı­nı eleş­ti­ren Kar­tal, “Bu karar biz­le­ri ra­hat­sız etti. Kar­şı­laş­ma sey­re­di­li­yor. Gayet güzel baş­la­yan ve giden bir maçı hakem rezil etti, gitti. Fe­de­ras­yo­nun ha­kem­ler ko­nu­sun­da neye bak­tı­ğı­nı, ha­kem­le­ri nasıl de­ğer­len­dir­di­ği­ni, eleş­tir­di­ği­ni bil­mi­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Kar­tal, ha­kem­le­rin nasıl pu­an­lan­dı­ğı­nın bi­lin­me­di­ği­ni, ata­ma­la­rın rast­ge­le ya­pıl­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, şöyle devam etti: “Kimi neye göre hangi maça ve­ri­yor­lar? Bun­lar hiç­bir kulüp ta­ra­fın­dan bi­lin­mi­yor. Hakem ata­ma­la­rı açık değil, bu iş­le­rin açık ol­ma­sı lazım. Pu­an­la­ma sis­te­mi­ne göre bizim maç­la­ra veya derbi diye ad­lan­dı­rı­lan maç­la­ra ve­ril­me­si lazım. Bun­la­rı hiç bil­mi­yo­ruz. Bi­ri­le­ri ya­zı­yor ve maç­la­ra gi­di­yor. Bana göre ku­rul­la­rı fe­de­ras­yon yö­ne­tecek. Başta MHK olmak üzere hep­si­nin hak­kın­da ken­di­le­ri karar ve­recek. Ku­lüp­le­rin hep­si­nin ken­di­si­nin ol­du­ğu­nu kabul edecek ve ha­kem­ler ata­na­cak. Adil ola­rak ceza, hak mah­ru­mi­ye­ti ve­recek.” Çay­kur Ri­zes­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın çok keyif ver­di­ği­ni ak­ta­ran Kar­tal, “Ha­ke­min işin içine gir­me­si ile sı­kın­tı çı­kı­yor. Gayet güzel sey­ret­ti­ği­miz bir mü­sa­ba­ka­da ar­ka­daş­la­rın si­nir­le­ri­nin bo­zul­ma­sı­na neden oldu. Bil­mi­yor­san, ‘Ben bu işi bil­mi­yo­rum.’ de, çıkma sa­ha­ya. Hakem ar­ka­da­şı­mız bu işi be­ce­re­me­di. Bun­dan son­ra­ki görev ve­ri­len maç­lar­da in­şal­lah başka ta­kım­la­rın sı­kın­tı­sı olmaz. İnşal­lah dü­ze­lir.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Kar­tal, maçı 10 kişi ta­mam­la­ma­la­rı­na rağ­men ka­zan­ma­ya yakın olan taraf ol­duk­la­rı­nı kay­de­de­rek, “Bana göre 2 puan kay­bet­tik. Kır­mı­zı kart ol­ma­sa 3 puanı alır­dık. He­de­fi­miz, inan­cı­mız üç pu­an­dı ama 2 puan kay­bet­tik.” dedi. Ligde Göz­te­pe ve Trab­zons­por ile iki zorlu maç oy­na­ya­cak­la­rı­nı ha­tır­la­tan Kar­tal, “İnşal­lah ha­kem­le­rin ko­nu­şul­ma­dı­ğı maç­lar olur. Ri­zes­por kötü oy­na­dı­ğı zaman el­bet­te ye­ni­lecek ama önem­li olan et­ki­le­yi­ci fak­tör­le­rin ol­ma­ma­sı. Önü­müz­de­ki maç­lar­da in­şal­lah ha­kem­ler ke­yif­li maç yö­ne­tir. Güzel ve cen­til­men­ce ligi so­nuç­lan­dı­rı­rız.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi