İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz Co­vid-19 testi po­zi­tif çı­kın­ca aile­ce evin­de ka­ran­ti­na­ya alın­dı.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz sos­yal medya he­sa­bın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı yazdı’ Dünya’nın ve ül­ke­mi­zin ba­şı­na bela olan Co­vit-19 sal­gı­nı ma­ale­sef bizim Ha­ne­mi­zi de zi­ya­ret etti.
Üç gün önce eşim­de his­set­ti­ği­miz ra­hat­sız­lık so­nu­cu PCR testi olan eşim­de po­zi­tif çı­kın­ca ben de te­mas­lı ola­rak test oldum bu gün iti­ba­rı ile test so­nu­cu­muz ma­ale­sef po­zi­tif. Şim­di­lik genel sağ­lık du­ru­mu­muz ’da olum­suz­luk yok ham­dol­sun.
Te­da­vi ve ka­ran­ti­na sü­re­ci­miz­den sonra tek­rar gö­re­vi­mi­zin ba­şı­na dönüp hiz­me­te kal­dı­ğı­mız yer­den devam ede­ce­ğiz in­şal­lah’ yazdı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU