Malum sen­di­ka­nın sayın Baş­ka­nı­na tek­ra­ren ve he­ce­le­ye­rek söy­lü­yo­ruz:
İLKSAN Tem­sil­ci se­çim­le­ri İP-TAL E-DİL-ME-Dİ, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da ve MEB’in onayı ile ER-TE-LEN-Dİ!
Ve daha önem­li­si, bu se­çim­de se­çi­lecek de­le­ge­ler 2023’te ya­pı­la­cak genel ku­rul­da oy kul­la­na­cak.
Yani bu er­te­le­nen seçim, İLKSAN yö­ne­ti­mi­nin mev­cut görev sü­re­si­ni et­ki­le­yecek bir süreç değil; do­la­yı­sıy­la kim­se­nin bir şey ka­çır­ma­sı­na da gerek yok.
An­la­yın artık bu basit ger­çe­ği.
Kuru gü­rül­tü ya­pa­rak neyi per­de­le­me­nin pe­şin­de­si­niz?
Yoksa sal­gın ko­şul­la­rı mü­sa­ade etmez de İLKSAN se­çim­le­ri, bir kez daha be­ce­rik­siz­li­ği­ni­ze sahne ola­cak 6. Dönem Toplu Söz­leş­me gö­rüş­me­le­ri­nin so­nu­na ka­lır­sa eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın kar­şı­sı­na çı­ka­ma­yız, diye mi en­di­şe­le­ni­yor­su­nuz?
Gerçi şimdi de 355 yö­ne­ti­ci­ni­zi aday gös­ter­miş ol­ma­nı­za rağ­men mar­ka­nız­la ve dü­rüst­çe er mey­da­nı­na çı­ka­mı­yor­su­nuz ve güya BA­ĞIM­SIZ ADAY­LA­RI des­tek­li­yor­su­nuz ya… Bir de meş­hur İLKSAN ra­po­ru­nuz­da­ki bir­çok iddia gibi bir bilgi yan­lı­şı­nı­zı daha dü­zel­te­lim: 8-9 Nisan’da ya­pı­la­cak top­lan­tı, İLKSAN Mali Genel Ku­ru­lu gö­rüş­me­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­cek­tir. Bu da mev­zu­at açı­sın­dan ya­pıl­ma­sı elzem ve plan­lı bir top­lan­tı­dır. Bu top­lan­tı, 217 de­le­ge­nin An­tal­ya İl Hıf­zı­sıh­ha Ku­ru­lu’nun onayı ve be­lir­le­di­ği ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de (1 Ki­şi­ye 8 met­re­ka­re öl­çe­ğin­de) ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. İlçe tem­sil­ci­si se­çim­le­ri ise 287 bin eği­tim ça­lı­şa­nı­nın hem de kimi yer­ler­de il­çe­ler arası ha­re­ket­li­li­ği­nin do­ğu­ra­ca­ğı sağ­lık riski ne­de­niy­le er­te­len­miş­tir. Ne­re­dey­se her gün bir mes­lek­ta­şı­mı­zı Co­vid-19 ne­de­niy­le kay­bet­ti­ği­miz bu­gün­ler­de bu risk nasıl göze alı­na­bi­lir­di? Do­la­yı­sıy­la MEB’in al­dı­ğı er­te­le­me ka­ra­rı makul ve ye­rin­de ol­muş­tur. Adım gibi emi­nim ki, se­çim­ler er­te­len­me­sey­di ve bu sü­reç­te virüs bu­la­şı­sı­na maruz kalan mes­lek­taş­la­rı­mız söz­ko­nu­su ol­say­dı, aynı tip­ler, bu kez de hem İLKSAN’ı hem de MEB’i ted­bir­siz­lik­le itham ede­cek­ler­di. Öte yan­dan, 287.000 ki­şi­nin ha­re­ket­li­li­ği ile 217 ki­şi­nin ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de bi­ra­ra­ya gel­me­si­ni mu­ka­ye­se eden zih­ni­yet ya araz­lı­dır ya da art ni­yet­li­dir. Ay­rı­ca malum sen­di­ka­nın sayın baş­ka­nı­nın dik­ka­ti­ne özel­lik­le ve vur­gu­la­ya­rak sun­mak is­te­riz ki; İLKSAN yö­ne­ti­mi MÜ­LA­KAT­LA be­lir­len­mi­yor! Se­çim­ler, her ka­de­me­de GİZLİ OY AÇIK TASNİF yön­te­miy­le yü­rü­tül­mek­te­dir. Sakın ha alı­şa­gel­di­ği­niz ve do­yum­suz bir iş­tah­la aban­dı­ğı­nız MÜ­LA­KAT sü­reç­le­riy­le ka­rış­tır­ma­yın. Bu arada sayın Baş­ka­na SAMİMİ bir öne­ri­de daha bu­lun­mak is­ti­yo­rum: Son gün­ler­de se­çim­le yatıp se­çim­le kal­kı­yor­su­nuz ya; gelin, eği­tim hiz­met ko­lun­da yet­ki­li sen­di­ka­yı da se­çim­le be­lir­le­ye­lim. Eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın ira­de­si­ne güven me­se­le­si lafta kal­ma­sın. İLKSAN ilçe tem­sil­ci­si­ni se­çe­bi­lecek ka­bi­li­yet­te olan eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın, yet­ki­li sen­di­ka­yı be­lir­le­me ira­de­si de var­dır her­hal­de. Var mı­sı­nız?