Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti; Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip ER­DO­ĞAN li­der­li­ğin­de yurt için­de, sınır öte­sin­de Su­ri­ye’de, Irak’ta, Kıb­rıs’ta, Azer­bay­can’da, Libya’da, Doğu Ak­de­niz’de, Af­ri­ka’da ve daha bir­çok coğ­raf­ya­da hak, alaka ve men­fa­at­le­ri­mi­zi ko­ru­mak, böl­ge­sel ve kü­re­sel barış ve is­tik­ra­ra katkı sağ­la­mak, dost ve kar­deş­le­ri­mi­zin de hak­kı­nı, hu­ku­ku­nu ko­ru­mak için canla başla mü­ca­de­le et­mek­te­dir.
Bunun ya­nın­da sal­gın dö­ne­min­de dev­le­ti­miz Eko­no­mi­mi­zin ayak­ta dur­ma­sı için çe­şit­li mali des­tek­ler ve ka­nu­ni dü­zen­le­me­ler yap­mak su­re­tiy­le hal­kı­mı­zın bu dö­nem­de daha çok zarar gör­me­me­si için canla başla mü­ca­de­le et­mek­te­dir. Bu dö­nem­de gün­de­mi­miz Sal­gın ön­lem­le­ri ile hal­kı­mı­zın sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak, eko­no­mi­mi­zi ve is­tih­da­mı ko­ru­mak ol­ma­lı­dır.
Hal böyle iken bazı ken­di­ni bil­mez emek­li ami­ral­le­rin ya­yın­la­mış ol­du­ğu darbe imalı bil­di­ri­yi en güçlü bir şe­kil­de kı­nı­yo­ruz. Bu bil­di­ri­nin ül­ke­mi­zin so­run­la­rı­nın çö­zü­mü­ne hiç­bir katkı yap­ma­ya­ca­ğı gibi so­run­la­rın daha da de­rin­le­şe­ce­ği­ni dü­şün­mek­te­yiz.
Si­ya­set, si­ya­set­çi­le­ri­mi­zin işi­dir. Si­ya­set yap­mak is­te­yen parti kurar si­ya­set yapar veya mev­cut si­ya­si par­ti­le­re üye olur, si­ya­si gö­rüş­le­ri­ni pay­la­şır. Ancak dev­le­ti­mi­zin im­kan­la­rı­nı en iyi şe­kil­de kul­la­nan, bu mil­le­tin ek­me­ği­ni en iyi şe­kil­de yiyen, sırça köşk­le­rin­de ya­şa­yan bu ki­şi­le­rin yap­mış ol­du­ğu bu bil­di­ri­yi en sert şe­kil­de kı­nı­yo­ruz.
Bu bil­di­ri­yi ya­yın­la­ma­nın ül­ke­mi­ze fay­da­sı ol­ma­ya­ca­ğı gibi, ya­yın­la­yan ki­şi­le­re de fay­da­sı do­kun­ma­ya­cak­tır. Ak­si­ne ken­di­le­ri­ne zarar ve­re­ce­ği gibi, ül­ke­mi­zin iti­ba­rı­nı da olum­suz et­ki­le­ye­cek­tir. Hal­kı­mız dar­be­ler­den çok çek­miş­tir. Dar­be­ler­den medet ummak, başka ülke ve gu­rup­la­rın gü­dü­mü­ne gir­mek bu aziz mil­le­ti­mi­ze ya­pı­la­bi­lecek en büyük zu­lüm­dür.
Bu bil­di­ri­yi im­za­la­yan ki­şi­le­re 15 Tem­muz’da aziz mil­le­ti­mi­zin ver­di­ği dersi ha­tır­la­tır, dev­le­ti­mi­zin bu ki­şi­ler hak­kın­da ge­re­ke­ni ya­pa­ca­ğı­na ina­nı­yor, üye­le­rim ve ku­ru­mu­muz adına her türlü dar­be­ye karşı ol­du­ğu­mu­zu bu tür ha­re­ket­le­re her zaman karşı du­ra­ca­ğı­mı­zı be­lir­ti­yor. Bu bil­di­ri­yi dü­zen­le­yen­le­ri en güçlü şe­kil­de kı­nı­yo­ruz.
Ka­mu­oyu­na du­yu­ru­ruz. Say­gı­la­rı­mız­la,