Anayasa Yapmak Milletin Hakkıdır, Anayasayı Millet Yapar

AK Parti Si­ya­si ve Hu­ku­ki İşler Baş­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, “Bu mil­let ken­di­si­ne ait ana­ya­sa yapma hak­kı­nı cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şu­nun 100. yı­lın­da büyük bir coş­kuy­la, he­ye­can­la ger­çek­leş­tir­sin. Bunun or­ta­mı var, ge­rek­li­li­ği de var.” dedi.

AK Parti Si­ya­si ve Hu­ku­ki İşler Baş­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, “Bu mil­let ken­di­si­ne ait ana­ya­sa yapma hak­kı­nı cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şu­nun 100. yı­lın­da büyük bir coş­kuy­la, he­ye­can­la ger­çek­leş­tir­sin. Bunun or­ta­mı var, ge­rek­li­li­ği de var.” dedi.
Ya­zı­cı, ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­nin Tür­ki­ye’de her zaman gün­de­me gelen bir konu ol­du­ğu­nu, seçim dö­nem­le­rin­de si­ya­si par­ti­le­rin be­yan­na­me­le­rin­de “yeni ana­ya­sa” sö­zü­nü bir­çok kez ver­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın yeni ana­ya­sa­nın ge­rek­li­li­ği ko­nu­su­nun al­tı­nı bir kez daha çiz­di­ği­ni be­lir­ten Ya­zı­cı, “Ana­ya­sa yap­mak mil­le­tin hak­kı­dır.
Ana­ya­sa­yı mil­let yapar
Ta­bi­ri ca­iz­se ana­ya­sa­lar bir ül­ke­nin hu­kuk­sal dü­zen­le­me­le­ri­nin mi­ma­ri­si­ni oluş­tu­ran en temel ka­nun­dur.
Yasal dü­zen­le­me­le­rin pro­je­si­dir.” diye ko­nuş­tu.
Ya­zı­cı, ana­ya­sa­nın doğ­ru­dan doğ­ru­ya ege­men­lik hakkı ile iliş­ki­li bir alan ol­du­ğu­nu ve mil­le­tin yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak şun­la­rı söy­le­di:
“Ma­ale­sef bu­gü­ne kadar beş tane ana­ya­sa olmuş bu coğ­raf­ya­da, hiç­bi­ri­ni mil­let doğ­ru­dan yap­ma­mış.
Hepsi ya ola­ğa­nüs­tü sü­reç­ler­de ya da dar­be­ler­den sonra ya­pıl­mış.
Bi­rin­ci­si 1876 Tan­zi­mat Fer­ma­nı’ndan sonra ola­ğa­nüs­tü bir süreç Os­man­lı dö­ne­min­de.
1921 Ana­ya­sa­sı Kur­tu­luş Sa­va­şı sü­re­cin­de, 1924 keza dev­le­tin ku­ru­luş aşa­ma­sın­da ola­ğa­nüs­tü dö­nem­ler­de ya­pıl­mış.
1961 ana­ya­sa­sı­nı 60 dar­be­sin­den sonra dar­be­ci­ler yap­mış ve bugün de yü­rür­lük­te bu­lu­nan 82 ana­ya­sa­sı dar­be­ci­ler ta­ra­fın­dan ya­pıl­mış.
Mil­let, ‘Bu dar­be­ci­ler git­sin’ diye re­fe­ran­dum­da onay­la­mış ve yü­rür­lü­ğe gir­miş.
19 defa de­ği­şik­lik ya­pıl­mış bu ana­ya­sa­da.
180 nok­ta­sın­da belli öl­çü­de biraz geniş kap­sam­lı, kimi daha dar kap­sam­lı olmak üzere de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­mış. Biz en son de­ği­şik­li­ği Cum­hur İtti­fa­kı ola­rak Ana­ya­sa­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi de­ği­şik­li­ği­ni ger­çek­leş­tir­dik.
16 Nisan 2017 yı­lın­da re­fe­ran­dum ile mil­let bu kıs­mı­nı onay­la­dı.”
“Ül­ke­mi­zin önün­de­ki bu temel hu­kuk­sal sorun or­ta­dan kalk­sın”
Mev­cut ana­ya­sa­da mil­le­tin doğ­ru­dan doğ­ru­ya de­ğiş­tir­me­di­ği daha bir çok kısım ol­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Ya­zı­cı, “Arzu edi­yo­ruz ki bu mil­let ken­di­si­ne ait ana­ya­sa yapma hak­kı­nı cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şu­nun 100. yı­lın­da büyük bir coş­kuy­la, he­ye­can­la ger­çek­leş­tir­sin.
Bunun or­ta­mı var ge­rek­li­li­ği de var.
Mev­cut ana­ya­sa her ne kadar 19 defa de­ğiş­ti­ril­miş olsa bile ana­ya­sa­ya bir dar­be­ci zih­ni­yet, ve­sa­yet­çi ruh hakim ko­num­da.
Do­la­yı­sıy­la çer­çe­ve­si­ni be­lirt­ti­ğim kap­sam­da yeni bir ana­ya­sa yap­mak için Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın da dek­le­re it­ti­ği gibi biz ha­zı­rız, varız.” dedi.
Ya­zı­cı, yeni ana­ya­sa için ça­lış­ma­la­rı sür­dür­dük­le­ri­ni be­lir­te­rek “Arzu edi­yo­ruz ki mil­le­tin mec­li­si TBMM’de bütün si­ya­si par­ti­ler bir­lik­te bu ana­ya­sa­ya ön­cü­lük ya­pa­lım, mil­le­tin ona­yı­na su­na­lım.
Mil­let de onay­lar­sa re­fe­ran­dum yo­luy­la cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. yı­lın­da bu mil­let ken­di­si­ne ait ana­ya­sa yapma hak­kı­nı kul­lan­mış olsun.
Ül­ke­mi­zin önün­de­ki bu temel hu­kuk­sal sorun or­ta­dan kalk­sın.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Bütün si­ya­si par­ti­le­rin ana­ya­sa ça­lış­ma­la­rı­nın ol­du­ğu­na işa­ret eden Ya­zı­cı, “Her par­ti­nin ra­fı­nı ka­rış­tır­dı­ğı­nız zaman mut­la­ka ana­ya­sa ça­lış­ma­la­rı var.
Bizim de ça­lış­ma­la­rı­mız var.
Do­la­yı­sıy­la par­ti­le­rin ha­zır­la­ya­ca­ğı bir ça­lış­ma­nın öte­sin­de mec­lis­te ya­pı­lı­yor ol­ma­sı önem­li.
Sa­de­ce Cum­hur İtti­fa­kı da bir ana­ya­sa ça­lış­ma­sı­nı yapıp mec­lis­ten ge­çi­recek sa­yı­sal güce sahip değil, diğer it­ti­fak da böyle bir güce sahip değil.
Bir­lik­te bun­la­rı ya­pa­bi­li­riz.
Bunun ar­zu­su içe­ri­sin­de­yiz ama bunu ya­pa­ma­sak bile biz, ‘Nasıl bir ana­ya­sa bu ülke için uygun?’ ona göre bir ça­lış­ma­yı ha­zır­la­yıp Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın da ifade et­ti­ği gibi uygun bir za­man­da ka­mu­oyu ile pay­la­şıp Mec­li­se su­na­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu.
Üçün­cü it­ti­fak söy­lem­le­ri
Ya­zı­cı, Edir­ne F Tipi Ce­za­evi’nde bu­lu­nan eski HDP Eş Genel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­taş’ın HDP ön­cü­lü­ğün­de üçün­cü it­ti­fak ku­ru­la­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin söz­le­ri­ni de mar­ji­nal bul­du­ğu­nu ifade etti.
Cum­hur İtti­fa­kı’nın kar­şı­sın­da ola­cak it­ti­fa­kın sa­yı­sı­nı çok önem­se­me­dik­le­ri­nin al­tı­nı çizen Ya­zı­cı, “Bizim it­ti­fa­kı­mız çiz­di­ği­miz çer­çe­ve sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de ve el­bet­te ka­pı­sı ka­pa­lı bir it­ti­fak de­ğil­dir, ka­pı­sı açık­tır.
Bu il­ke­ler çer­çe­ve­sin­de yerli ve milli dü­şün­ce­nin ege­men ol­du­ğu si­ya­si ya­pı­la­ra da açık­tır.
Ko­nu­ya bu çer­çe­ve­de ba­kı­yo­rum.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Ya­zı­cı, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin (AYM) HDP’li Ömer Faruk Ger­ger­li­oğ­lu’nun mil­let­ve­kil­li­ği­nin dü­şü­rül­me­si­nin ip­ta­li is­te­miy­le ya­pı­lan baş­vu­ru­yu yet­ki­siz­lik ne­de­niy­le red­di­ne iliş­kin ka­ra­rı­nın da doğru ol­du­ğu­nu, ko­nu­nun AYM’ye gö­tü­rül­me­si­nin yan­lış ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.


Haber Mer­ke­zi