Monthly Archives: Nisan 2021

Rizeliler Bakım Ve Budamalar İçin Çaylıklara Girdi

Yak­la­şan 2021 yaş çay se­zo­nu ön­ce­sin­de müs­tah­sil­ler çay bah­çe­le­ri­ne gir­me­ye baş­la­dı.

2021 yılı yaş çay se­zo­nu­nun açıl­ma­sı­na or­ta­la­ma 50 gün kala Ri­ze­li­ler, bakım ve bu­da­ma­lar için çay­lık­la­ra girdi. Se­zo­na ve­rim­li baş­la­mak is­te­yen Ri­ze­li­ler, önce çay­la­rı­nı bu­da­ya­rak işe ko­yul­du. Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı’na bağlı Çay İşlet­me­le­ri Mü­dür­lü­ğü’ne (ÇAY­KUR) çay ver­mek is­te­yen üre­ti­ci­ler için çay tarım ara­zi­le­ri­nin 10’da 1’inde bu­da­ma iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ril­mek zo­run­da. Bu­da­ma iş­lem­le­riy­le çay bit­ki­si or­ta­la­ma 20 san­ti­met­re­ye in­di­ri­le­rek ömrü ve ve­ri­mi uza­tı­lı­yor. Uy­gu­la­ma ÇAY­KUR için zo­run­lu iken, ÇAY­KUR’a çay sat­ma­yı dü­şün­me­yen üre­ti­ci­ler ise bu iş­le­mi ger­çek­leş­tir­mi­yor. Çay bu­da­ma ev­re­si­nin hemen ar­dın­dan ise güb­re­le­me iş­le­mi ge­li­yor. Tüm bir iş­lem­ler bit­tik­ten sonra ise sıra çayı top­la­yıp sat­ma­ya ge­li­yor.
Geç­ti­ği­miz yıl dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Ko­ro­na virüs sal­gı­nı ne­de­niy­le çay müs­tah­si­li için çok sa­yı­da önlem alın­mış­tı. Rize Va­li­li­ği başta olmak üzere, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si, Çay Üre­ti­ci­le­ri Da­ya­nış­ma Der­ne­ği de çay üre­ti­ci­le­ri­ni güb­re­le­me yap­ma­ma­la­rı ve 1. sür­gün­den son­ra­ya bı­rak­ma­la­rı ko­nu­sun­da tav­si­ye­sin­de bu­lu­na­rak böy­le­lik­le hem il dı­şın­dan Rize’ye ge­lecek olan çay üre­ti­ci­le­ri­nin şehre akın et­me­si­nin, hem de gübre satış alan­la­rın­da olu­şa­cak yo­ğun­lu­ğun önüne ge­çil­me­si he­def­len­miş­ti. Bu yıl ise henüz böyle bir tav­si­ye gel­me­mek­le be­ra­ber ted­bir­ler de yavaş yavaş açık­lan­ma­ya baş­lan­dı. Geç­ti­ği­miz yıl ol­du­ğu gibi bu yılda çay top­la­mak için Rize’ye ge­lecek olan çay müs­tah­sil­le­ri­nin 10 gün­lük ka­ran­ti­na sü­re­si ola­cak fakat geç­ti­ği­miz yıl her aile­den 1 ki­şi­nin Ko­ro­na virüs tes­ti­ne tabi tu­tul­ma­sı ku­ra­lı hak­kın­da henüz bir açık­la­ma yok.
Geç­ti­ği­miz yıl 11 bin ki­şi­ye test ya­pıl­dı
Geç­ti­ği­miz yıl çay ha­sa­dı için Rize’ye gelen 37 bin ki­şi­den her aile­den 1 kişi olmak üzere 11 bin test ya­pıl­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Rize Va­li­si Kemal Çeber, “Artık va­tan­daş­la­rı­mız da bunca soh­bet ve bunca uya­rı­dan sonra bi­li­yor­lar ki usu­lü­ne uygun gelip fa­ali­yet yapıp top­lar­lar­sa rahat bir sezon ge­çi­ri­riz. Biz geçen sene en rahat pan­de­mi sü­re­ci­ni çay dö­ne­min­de ge­çir­dik. 11 bin ci­va­rın­da test yap­tık, 37 bin 800 va­tan­da­şı­mız Rize’ye geldi. Bu ve­ri­ler ilk hasat ayı­nın ve­ri­le­ri her aile­den bir ki­şi­ye test yapa­rak 11 bin ki­şi­ye ulaş­tık” dedi.
10 gün ka­ran­ti­na ku­ra­lı bu yıl da ge­çer­li
Çay se­zo­nu ön­ce­sin­de yeni ka­rar­la­rın alı­na­ca­ğı­nı ve çay top­la­mak için Rize’ye ge­lecek olan­lar­dan 10 gün ka­ran­ti­na­da kal­ma­la­rı­nın is­te­ne­ce­ği­ni be­lir­ten Çeber “ÇAY­KUR ça­lı­şı­yor, va­li­li­ği­miz ko­or­di­nas­yo­nun­da ge­rek­li ku­rum­la­rı­mız ça­lı­şı­yor. Ha­zır­la­nı­yo­ruz belli ka­rar­lar ala­ca­ğız, muh­te­me­len yine aynı şey­le­ri is­te­ye­ce­ğiz. Ge­len­le­rin ken­di­le­ri­ne tah­sis edi­len yerde kal­ma­la­rı­nı, 10 gün ora­dan ay­rıl­ma­ma­la­rı­nı ve çay bah­çe­si ile ev ara­sın­da ken­di­le­ri­ni izole et­me­le­ri­ni is­te­ye­ce­ğiz. Unut­ma­ya­lım ki bizim ya­rı­cı, yev­mi­ye­ci­le­ri­mi­zin çoğu yine virüs oranı yük­sek olan Gi­re­sun, Trab­zon, Ordu gibi il­ler­den ge­li­yor. Şunu söy­le­dik gelen tüm ya­rı­cı­la­rı­mız, or­tak­çı­la­rı­mız ve yev­mi­ye­ci­le­ri­miz ken­di­le­ri­ni ge­ti­ren iş­let­me sa­hip­le­ri­nin söy­le­di­ği yer­ler­de ka­la­cak ve ka­ran­ti­na sü­re­ci­ni ge­çi­re­ne kadar ken­di­le­ri­ne tah­sis edi­len çay bah­çe­sin­den ay­rıl­ma­ya­cak. Bu ne­den­le de ge­lecek va­tan­daş­la­rı­mı­zın da, çay işin­de ça­lı­şa­cak­la­rın yaş gu­ru­bu­nu dü­şün­dü­ğü­müz­de aşı­la­ma fa­ali­ye­ti ya­pıl­ma­yan yaş gu­ru­bu ola­ca­ğın­dan özel­lik­le izo­las­yon ve ka­ran­ti­na ko­nu­la­rı­na dik­kat et­me­si lazım. Orada da ana görev on­la­rı ge­ti­ren aile­le­ri­miz, müs­tah­sil­le­ri­miz ile gelen kar­deş­le­ri­mi­ze dü­şü­yor. Bizde yoğun şe­kil­de de­ne­tim­le­ri­mi­zi kuş­ku­suz şe­kil­de ya­pa­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Geç­ti­ği­miz yıl şeh­rin giriş ve çı­kış­la­rın­da özel bir uy­gu­la­ma ya­pıl­dı­ğı­nı ancak bu yıl böyle bir uy­gu­la­ma­ya henüz gerek du­yul­ma­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek “Geçen yıl bu sı­ra­lar­da biz tam bir bi­lin­me­yen ile uğ­ra­şı­yor­duk. ‘Bu nedir’ diye he­pi­mi­zin ak­lın­da soru işa­ret­le­ri vardı. Şimdi ne ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz, nasıl ya­yıl­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz, neler ya­par­sak ra­hat­la­ya­ca­ğı­mı­zı da bi­li­yo­ruz. Geç­ti­ği­miz yıl se­ya­hat kı­sıt­la­ma­la­rı vardı, yol kont­rol nok­ta­la­rı­na özel uy­gu­la­ma­lar vardı, se­ya­hat bel­ge­le­ri vardı. Ge­len­le­rin kim­lik kont­rol­le­ri gibi uy­gu­la­ma­lar vardı. Bu yıl bun­lar­dan hiç­bi­ri şuan iti­ba­riy­le yok. Bun­lar ba­kan­lar ku­ru­lu ve hü­kü­met ka­ra­rıy­la uy­gu­la­na­bi­lecek hu­sus­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Sezon ön­ce­si her şeye zam geldi”
Çay se­zo­nu­na ha­zır­lık yapan Fir­devs Ferah isim­li çay müs­tah­si­li, sezon ön­ce­sin­de her şeye zam gel­di­ği­ni ve al­tın­dan kal­ka­ma­dık­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek “Her şeye zam geldi. Gün­lük işçi ile çay top­la­ta­bi­lir­sin ama gün­lük oldu 250 lira. Al­dı­ğım çay pa­ra­sı­na değ­mi­yor. Bir ko­nuş­ma­ya zam gel­me­di ba­ka­lım ona ne zaman ge­lecek. Onu bek­li­yo­rum. Çay­lık­la­rı­mı­za aç kal­ma­ya­lım diye ba­kı­yo­ruz. Av­ru­pa güb­re­si de nasıl Av­ru­pa’dır bil­mi­yo­rum. Çok es­ki­den beyaz Av­ru­pa güb­re­si vardı şe­ke­re ben­zer­di. Şimdi onlar gitti başka çıktı” dedi.
Naz­mi­ye Oğuz isim­li bir başka çay müs­tah­si­li ise “Çay­la­rı­mı­zı kes­tik, bu­da­ma­la­rı­nı yap­tık. Şimdi gübre za­ma­nı. Gü­ne­şi bek­le­di­ği­miz­den bi­raz­cık geç kal­dık. Güb­re­nin ar­dın­dan tek­rar bah­çe­mi­ze girip ot­la­rı ko­pa­ra­ca­ğız. Ondan sonra da çay se­zo­nu­muz baş­la­ya­cak” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Rize’de Riskli Binalar Yıkılırken Görevli Yıkılan Binanın Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Rize’de kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da yı­kı­mı süren risk­li ya­pı­lar il­ginç gö­rün­tü­le­re sahne ol­ma­ya devam edi­yor.

Rize’de deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk ta­şı­yan ve kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da yı­kım­la­rı­na karar ve­ri­len il mer­ke­zin­de­ki be­le­di­ye blok­la­rın­da yıkım iş­lem­le­ri hız kes­me­den devam edi­yor.
Rize ti­ca­re­ti­nin önem­li bir kıs­mı­nı içe­ri­sin­de ba­rın­dı­ran ve 15 yılı aşkın sü­re­dir yı­kı­mı ko­nu­şu­lan be­le­di­ye blok­la­rı­nın yı­kı­mın­da bi­na­lar­da fazla efor har­can­ma­dan yı­kıl­ma­sı an­be­an kayıt al­tı­na alı­nı­yor.
Bir bi­na­nın ta­şı­yı­cı ko­lon­la­rı­nın ke­sil­di­ği anda yı­kıl­ma­sı ve bina yı­kı­lır­ken gö­rev­li­nin bi­na­nın al­tın­da kal­ma­mak için kaçma anı da aynı şe­kil­de ka­me­ra­la­ra yan­sı­dı.
Bi­na­nın koş­tu­ğu yöne doğru yı­kıl­ma­ma­sı ne­de­niy­le enkaz al­tın­da kal­mak­tan kur­tu­lan gö­rev­li bi­na­nın yı­kıl­ma­sın­dan kay­nak­lı toz bu­lu­tun­dan ka­ça­ma­dı. O anlar ise an­be­an kay­de­dil­di.


Haber Merkezi

Darbe İmalı Bildiriyi Kınıyoruz

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti; Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip ER­DO­ĞAN li­der­li­ğin­de yurt için­de, sınır öte­sin­de Su­ri­ye’de, Irak’ta, Kıb­rıs’ta, Azer­bay­can’da, Libya’da, Doğu Ak­de­niz’de, Af­ri­ka’da ve daha bir­çok coğ­raf­ya­da hak, alaka ve men­fa­at­le­ri­mi­zi ko­ru­mak, böl­ge­sel ve kü­re­sel barış ve is­tik­ra­ra katkı sağ­la­mak, dost ve kar­deş­le­ri­mi­zin de hak­kı­nı, hu­ku­ku­nu ko­ru­mak için canla başla mü­ca­de­le et­mek­te­dir.
Bunun ya­nın­da sal­gın dö­ne­min­de dev­le­ti­miz Eko­no­mi­mi­zin ayak­ta dur­ma­sı için çe­şit­li mali des­tek­ler ve ka­nu­ni dü­zen­le­me­ler yap­mak su­re­tiy­le hal­kı­mı­zın bu dö­nem­de daha çok zarar gör­me­me­si için canla başla mü­ca­de­le et­mek­te­dir. Bu dö­nem­de gün­de­mi­miz Sal­gın ön­lem­le­ri ile hal­kı­mı­zın sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak, eko­no­mi­mi­zi ve is­tih­da­mı ko­ru­mak ol­ma­lı­dır.
Hal böyle iken bazı ken­di­ni bil­mez emek­li ami­ral­le­rin ya­yın­la­mış ol­du­ğu darbe imalı bil­di­ri­yi en güçlü bir şe­kil­de kı­nı­yo­ruz. Bu bil­di­ri­nin ül­ke­mi­zin so­run­la­rı­nın çö­zü­mü­ne hiç­bir katkı yap­ma­ya­ca­ğı gibi so­run­la­rın daha da de­rin­le­şe­ce­ği­ni dü­şün­mek­te­yiz.
Si­ya­set, si­ya­set­çi­le­ri­mi­zin işi­dir. Si­ya­set yap­mak is­te­yen parti kurar si­ya­set yapar veya mev­cut si­ya­si par­ti­le­re üye olur, si­ya­si gö­rüş­le­ri­ni pay­la­şır. Ancak dev­le­ti­mi­zin im­kan­la­rı­nı en iyi şe­kil­de kul­la­nan, bu mil­le­tin ek­me­ği­ni en iyi şe­kil­de yiyen, sırça köşk­le­rin­de ya­şa­yan bu ki­şi­le­rin yap­mış ol­du­ğu bu bil­di­ri­yi en sert şe­kil­de kı­nı­yo­ruz.
Bu bil­di­ri­yi ya­yın­la­ma­nın ül­ke­mi­ze fay­da­sı ol­ma­ya­ca­ğı gibi, ya­yın­la­yan ki­şi­le­re de fay­da­sı do­kun­ma­ya­cak­tır. Ak­si­ne ken­di­le­ri­ne zarar ve­re­ce­ği gibi, ül­ke­mi­zin iti­ba­rı­nı da olum­suz et­ki­le­ye­cek­tir. Hal­kı­mız dar­be­ler­den çok çek­miş­tir. Dar­be­ler­den medet ummak, başka ülke ve gu­rup­la­rın gü­dü­mü­ne gir­mek bu aziz mil­le­ti­mi­ze ya­pı­la­bi­lecek en büyük zu­lüm­dür.
Bu bil­di­ri­yi im­za­la­yan ki­şi­le­re 15 Tem­muz’da aziz mil­le­ti­mi­zin ver­di­ği dersi ha­tır­la­tır, dev­le­ti­mi­zin bu ki­şi­ler hak­kın­da ge­re­ke­ni ya­pa­ca­ğı­na ina­nı­yor, üye­le­rim ve ku­ru­mu­muz adına her türlü dar­be­ye karşı ol­du­ğu­mu­zu bu tür ha­re­ket­le­re her zaman karşı du­ra­ca­ğı­mı­zı be­lir­ti­yor. Bu bil­di­ri­yi dü­zen­le­yen­le­ri en güçlü şe­kil­de kı­nı­yo­ruz.
Ka­mu­oyu­na du­yu­ru­ruz. Say­gı­la­rı­mız­la,

HEVESLENMEYİN,İLKSAN YÖNETİMİ MÜLAKATLA BELİRLENMİYOR

Malum sen­di­ka­nın sayın Baş­ka­nı­na tek­ra­ren ve he­ce­le­ye­rek söy­lü­yo­ruz:
İLKSAN Tem­sil­ci se­çim­le­ri İP-TAL E-DİL-ME-Dİ, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da ve MEB’in onayı ile ER-TE-LEN-Dİ!
Ve daha önem­li­si, bu se­çim­de se­çi­lecek de­le­ge­ler 2023’te ya­pı­la­cak genel ku­rul­da oy kul­la­na­cak.
Yani bu er­te­le­nen seçim, İLKSAN yö­ne­ti­mi­nin mev­cut görev sü­re­si­ni et­ki­le­yecek bir süreç değil; do­la­yı­sıy­la kim­se­nin bir şey ka­çır­ma­sı­na da gerek yok.
An­la­yın artık bu basit ger­çe­ği.
Kuru gü­rül­tü ya­pa­rak neyi per­de­le­me­nin pe­şin­de­si­niz?
Yoksa sal­gın ko­şul­la­rı mü­sa­ade etmez de İLKSAN se­çim­le­ri, bir kez daha be­ce­rik­siz­li­ği­ni­ze sahne ola­cak 6. Dönem Toplu Söz­leş­me gö­rüş­me­le­ri­nin so­nu­na ka­lır­sa eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın kar­şı­sı­na çı­ka­ma­yız, diye mi en­di­şe­le­ni­yor­su­nuz?
Gerçi şimdi de 355 yö­ne­ti­ci­ni­zi aday gös­ter­miş ol­ma­nı­za rağ­men mar­ka­nız­la ve dü­rüst­çe er mey­da­nı­na çı­ka­mı­yor­su­nuz ve güya BA­ĞIM­SIZ ADAY­LA­RI des­tek­li­yor­su­nuz ya… Bir de meş­hur İLKSAN ra­po­ru­nuz­da­ki bir­çok iddia gibi bir bilgi yan­lı­şı­nı­zı daha dü­zel­te­lim: 8-9 Nisan’da ya­pı­la­cak top­lan­tı, İLKSAN Mali Genel Ku­ru­lu gö­rüş­me­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­cek­tir. Bu da mev­zu­at açı­sın­dan ya­pıl­ma­sı elzem ve plan­lı bir top­lan­tı­dır. Bu top­lan­tı, 217 de­le­ge­nin An­tal­ya İl Hıf­zı­sıh­ha Ku­ru­lu’nun onayı ve be­lir­le­di­ği ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de (1 Ki­şi­ye 8 met­re­ka­re öl­çe­ğin­de) ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. İlçe tem­sil­ci­si se­çim­le­ri ise 287 bin eği­tim ça­lı­şa­nı­nın hem de kimi yer­ler­de il­çe­ler arası ha­re­ket­li­li­ği­nin do­ğu­ra­ca­ğı sağ­lık riski ne­de­niy­le er­te­len­miş­tir. Ne­re­dey­se her gün bir mes­lek­ta­şı­mı­zı Co­vid-19 ne­de­niy­le kay­bet­ti­ği­miz bu­gün­ler­de bu risk nasıl göze alı­na­bi­lir­di? Do­la­yı­sıy­la MEB’in al­dı­ğı er­te­le­me ka­ra­rı makul ve ye­rin­de ol­muş­tur. Adım gibi emi­nim ki, se­çim­ler er­te­len­me­sey­di ve bu sü­reç­te virüs bu­la­şı­sı­na maruz kalan mes­lek­taş­la­rı­mız söz­ko­nu­su ol­say­dı, aynı tip­ler, bu kez de hem İLKSAN’ı hem de MEB’i ted­bir­siz­lik­le itham ede­cek­ler­di. Öte yan­dan, 287.000 ki­şi­nin ha­re­ket­li­li­ği ile 217 ki­şi­nin ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de bi­ra­ra­ya gel­me­si­ni mu­ka­ye­se eden zih­ni­yet ya araz­lı­dır ya da art ni­yet­li­dir. Ay­rı­ca malum sen­di­ka­nın sayın baş­ka­nı­nın dik­ka­ti­ne özel­lik­le ve vur­gu­la­ya­rak sun­mak is­te­riz ki; İLKSAN yö­ne­ti­mi MÜ­LA­KAT­LA be­lir­len­mi­yor! Se­çim­ler, her ka­de­me­de GİZLİ OY AÇIK TASNİF yön­te­miy­le yü­rü­tül­mek­te­dir. Sakın ha alı­şa­gel­di­ği­niz ve do­yum­suz bir iş­tah­la aban­dı­ğı­nız MÜ­LA­KAT sü­reç­le­riy­le ka­rış­tır­ma­yın. Bu arada sayın Baş­ka­na SAMİMİ bir öne­ri­de daha bu­lun­mak is­ti­yo­rum: Son gün­ler­de se­çim­le yatıp se­çim­le kal­kı­yor­su­nuz ya; gelin, eği­tim hiz­met ko­lun­da yet­ki­li sen­di­ka­yı da se­çim­le be­lir­le­ye­lim. Eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın ira­de­si­ne güven me­se­le­si lafta kal­ma­sın. İLKSAN ilçe tem­sil­ci­si­ni se­çe­bi­lecek ka­bi­li­yet­te olan eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın, yet­ki­li sen­di­ka­yı be­lir­le­me ira­de­si de var­dır her­hal­de. Var mı­sı­nız?

Anayasa Yapmak Milletin Hakkıdır, Anayasayı Millet Yapar

AK Parti Si­ya­si ve Hu­ku­ki İşler Baş­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, “Bu mil­let ken­di­si­ne ait ana­ya­sa yapma hak­kı­nı cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şu­nun 100. yı­lın­da büyük bir coş­kuy­la, he­ye­can­la ger­çek­leş­tir­sin. Bunun or­ta­mı var, ge­rek­li­li­ği de var.” dedi.

AK Parti Si­ya­si ve Hu­ku­ki İşler Baş­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, “Bu mil­let ken­di­si­ne ait ana­ya­sa yapma hak­kı­nı cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şu­nun 100. yı­lın­da büyük bir coş­kuy­la, he­ye­can­la ger­çek­leş­tir­sin. Bunun or­ta­mı var, ge­rek­li­li­ği de var.” dedi.
Ya­zı­cı, ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­nin Tür­ki­ye’de her zaman gün­de­me gelen bir konu ol­du­ğu­nu, seçim dö­nem­le­rin­de si­ya­si par­ti­le­rin be­yan­na­me­le­rin­de “yeni ana­ya­sa” sö­zü­nü bir­çok kez ver­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın yeni ana­ya­sa­nın ge­rek­li­li­ği ko­nu­su­nun al­tı­nı bir kez daha çiz­di­ği­ni be­lir­ten Ya­zı­cı, “Ana­ya­sa yap­mak mil­le­tin hak­kı­dır.
Ana­ya­sa­yı mil­let yapar
Ta­bi­ri ca­iz­se ana­ya­sa­lar bir ül­ke­nin hu­kuk­sal dü­zen­le­me­le­ri­nin mi­ma­ri­si­ni oluş­tu­ran en temel ka­nun­dur.
Yasal dü­zen­le­me­le­rin pro­je­si­dir.” diye ko­nuş­tu.
Ya­zı­cı, ana­ya­sa­nın doğ­ru­dan doğ­ru­ya ege­men­lik hakkı ile iliş­ki­li bir alan ol­du­ğu­nu ve mil­le­tin yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak şun­la­rı söy­le­di:
“Ma­ale­sef bu­gü­ne kadar beş tane ana­ya­sa olmuş bu coğ­raf­ya­da, hiç­bi­ri­ni mil­let doğ­ru­dan yap­ma­mış.
Hepsi ya ola­ğa­nüs­tü sü­reç­ler­de ya da dar­be­ler­den sonra ya­pıl­mış.
Bi­rin­ci­si 1876 Tan­zi­mat Fer­ma­nı’ndan sonra ola­ğa­nüs­tü bir süreç Os­man­lı dö­ne­min­de.
1921 Ana­ya­sa­sı Kur­tu­luş Sa­va­şı sü­re­cin­de, 1924 keza dev­le­tin ku­ru­luş aşa­ma­sın­da ola­ğa­nüs­tü dö­nem­ler­de ya­pıl­mış.
1961 ana­ya­sa­sı­nı 60 dar­be­sin­den sonra dar­be­ci­ler yap­mış ve bugün de yü­rür­lük­te bu­lu­nan 82 ana­ya­sa­sı dar­be­ci­ler ta­ra­fın­dan ya­pıl­mış.
Mil­let, ‘Bu dar­be­ci­ler git­sin’ diye re­fe­ran­dum­da onay­la­mış ve yü­rür­lü­ğe gir­miş.
19 defa de­ği­şik­lik ya­pıl­mış bu ana­ya­sa­da.
180 nok­ta­sın­da belli öl­çü­de biraz geniş kap­sam­lı, kimi daha dar kap­sam­lı olmak üzere de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­mış. Biz en son de­ği­şik­li­ği Cum­hur İtti­fa­kı ola­rak Ana­ya­sa­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi de­ği­şik­li­ği­ni ger­çek­leş­tir­dik.
16 Nisan 2017 yı­lın­da re­fe­ran­dum ile mil­let bu kıs­mı­nı onay­la­dı.”
“Ül­ke­mi­zin önün­de­ki bu temel hu­kuk­sal sorun or­ta­dan kalk­sın”
Mev­cut ana­ya­sa­da mil­le­tin doğ­ru­dan doğ­ru­ya de­ğiş­tir­me­di­ği daha bir çok kısım ol­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Ya­zı­cı, “Arzu edi­yo­ruz ki bu mil­let ken­di­si­ne ait ana­ya­sa yapma hak­kı­nı cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şu­nun 100. yı­lın­da büyük bir coş­kuy­la, he­ye­can­la ger­çek­leş­tir­sin.
Bunun or­ta­mı var ge­rek­li­li­ği de var.
Mev­cut ana­ya­sa her ne kadar 19 defa de­ğiş­ti­ril­miş olsa bile ana­ya­sa­ya bir dar­be­ci zih­ni­yet, ve­sa­yet­çi ruh hakim ko­num­da.
Do­la­yı­sıy­la çer­çe­ve­si­ni be­lirt­ti­ğim kap­sam­da yeni bir ana­ya­sa yap­mak için Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın da dek­le­re it­ti­ği gibi biz ha­zı­rız, varız.” dedi.
Ya­zı­cı, yeni ana­ya­sa için ça­lış­ma­la­rı sür­dür­dük­le­ri­ni be­lir­te­rek “Arzu edi­yo­ruz ki mil­le­tin mec­li­si TBMM’de bütün si­ya­si par­ti­ler bir­lik­te bu ana­ya­sa­ya ön­cü­lük ya­pa­lım, mil­le­tin ona­yı­na su­na­lım.
Mil­let de onay­lar­sa re­fe­ran­dum yo­luy­la cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. yı­lın­da bu mil­let ken­di­si­ne ait ana­ya­sa yapma hak­kı­nı kul­lan­mış olsun.
Ül­ke­mi­zin önün­de­ki bu temel hu­kuk­sal sorun or­ta­dan kalk­sın.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Bütün si­ya­si par­ti­le­rin ana­ya­sa ça­lış­ma­la­rı­nın ol­du­ğu­na işa­ret eden Ya­zı­cı, “Her par­ti­nin ra­fı­nı ka­rış­tır­dı­ğı­nız zaman mut­la­ka ana­ya­sa ça­lış­ma­la­rı var.
Bizim de ça­lış­ma­la­rı­mız var.
Do­la­yı­sıy­la par­ti­le­rin ha­zır­la­ya­ca­ğı bir ça­lış­ma­nın öte­sin­de mec­lis­te ya­pı­lı­yor ol­ma­sı önem­li.
Sa­de­ce Cum­hur İtti­fa­kı da bir ana­ya­sa ça­lış­ma­sı­nı yapıp mec­lis­ten ge­çi­recek sa­yı­sal güce sahip değil, diğer it­ti­fak da böyle bir güce sahip değil.
Bir­lik­te bun­la­rı ya­pa­bi­li­riz.
Bunun ar­zu­su içe­ri­sin­de­yiz ama bunu ya­pa­ma­sak bile biz, ‘Nasıl bir ana­ya­sa bu ülke için uygun?’ ona göre bir ça­lış­ma­yı ha­zır­la­yıp Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın da ifade et­ti­ği gibi uygun bir za­man­da ka­mu­oyu ile pay­la­şıp Mec­li­se su­na­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu.
Üçün­cü it­ti­fak söy­lem­le­ri
Ya­zı­cı, Edir­ne F Tipi Ce­za­evi’nde bu­lu­nan eski HDP Eş Genel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­taş’ın HDP ön­cü­lü­ğün­de üçün­cü it­ti­fak ku­ru­la­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin söz­le­ri­ni de mar­ji­nal bul­du­ğu­nu ifade etti.
Cum­hur İtti­fa­kı’nın kar­şı­sın­da ola­cak it­ti­fa­kın sa­yı­sı­nı çok önem­se­me­dik­le­ri­nin al­tı­nı çizen Ya­zı­cı, “Bizim it­ti­fa­kı­mız çiz­di­ği­miz çer­çe­ve sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de ve el­bet­te ka­pı­sı ka­pa­lı bir it­ti­fak de­ğil­dir, ka­pı­sı açık­tır.
Bu il­ke­ler çer­çe­ve­sin­de yerli ve milli dü­şün­ce­nin ege­men ol­du­ğu si­ya­si ya­pı­la­ra da açık­tır.
Ko­nu­ya bu çer­çe­ve­de ba­kı­yo­rum.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Ya­zı­cı, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin (AYM) HDP’li Ömer Faruk Ger­ger­li­oğ­lu’nun mil­let­ve­kil­li­ği­nin dü­şü­rül­me­si­nin ip­ta­li is­te­miy­le ya­pı­lan baş­vu­ru­yu yet­ki­siz­lik ne­de­niy­le red­di­ne iliş­kin ka­ra­rı­nın da doğru ol­du­ğu­nu, ko­nu­nun AYM’ye gö­tü­rül­me­si­nin yan­lış ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.


Haber Mer­ke­zi

RTEÜ Mikroplastik Araştırma Grubu Türkiye Denizlerinde Çalışmalarına Devam Ediyor

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Su Ürün­le­ri Fa­kül­te­si Mik­rop­las­tik Araş­tır­ma Grubu ekip li­de­ri Doç. Dr. Ülgen Aytan, son yıl­lar­da plas­tik­le­rin ok­ya­nus ve de­niz­le­ri teh­dit eden en büyük çev­re­sel et­ken­le­rin ba­şın­da gel­di­ği­ni be­lirt­ti.

2013 yı­lın­dan bu­gü­ne kadar yap­tık­la­rı araş­tır­ma­lar, yü­rüt­tük­le­ri pro­je­ler, li­san­süs­tü tez­ler ve far­kın­da­lık ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi veren Aytan, “Yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­da Mar­ma­ra De­ni­zi’nde 12, Ka­ra­de­niz’de 7 balık tü­rün­de mik­ro-plas­tik tü­ke­ti­mi­ni araş­tır­dık ve dün­ya­nın diğer böl­ge­le­rin­de ol­du­ğu gibi bunu tes­pit ettik.” dedi.

Aytan, plas­tik mad­de­le­rin de­niz­ler için çok hızlı bü­yü­yen ve baş et­me­si zor bir prob­lem ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, “Gün­lük ha­yat­ta kul­lan­dı­ğı­mız plas­tik­ler de­ni­ze ula­şı­yor. Bun­lar yok olmak ye­ri­ne her geçen gün bir dizi fi­zik­sel, bi­yo­lo­jik ve kim­ya­sal sü­reç­le mik­rop­las­tik ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı­mız daha ufak par­ça­la­ra ay­rı­lı­yor­lar.” diye ko­nuş­tu.

Deniz can­lı­la­rı­nın plas­tik­le­ri besin zan­ne­de­rek tü­ket­ti­ği­ni ve bu du­ru­mun can­lı­lar için büyük teh­dit oluş­tur­du­ğu­nu ifade eden Aytan, “Deniz can­lı­la­rı mik­ros­ko­bik bo­yu­ta inen plas­tik­le­ri besin zan­ne­de­rek tü­ke­ti­yor. Bu kir­le­ti­ci­ler besin zin­ci­ri içe­ri­sin­de iler­le­ye­rek kon­ta­mi­ne (bu­la­şı) olmuş su ürün­le­ri ile sof­ra­mı­za kadar ulaş­mak­ta.” dedi.
Aytan, araş­tır­ma­la­rın­da Ka­ra­de­niz’deki plas­tik­le­rin aşın­ma ve par­ça­lan­ma sü­re­ci­ne iliş­kin de ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Saha ve de­ney­sel ça­lış­ma­lar­la bunu ger­çek­leş­tir­mek­te­yiz. Yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar Tür­ki­ye ge­ne­lin­de şunu gös­te­ri­yor. Kon­ta­mi­ne (bu­laş­ma) ol­ma­mış bir nokta yok. De­niz­le­rin en derin nok­ta­sın­dan ku­tup­la­ra kadar her yerde mik­rop­las­tik kir­li­li­ği söz ko­nu­su. Sa­de­ce suda değil, so­lu­du­ğu­muz hava, iç­ti­ği­miz su, ye­di­ği­miz be­sin­ler­de mik­rop­las­tik­ler var. Artık insan bün­ye­sin­de de bun­la­ra rast­la­nıl­mak­ta.” diye ko­nuş­tu.
Ka­ra­de­niz’de Kı­zı­lır­mak, Trab­zon’da De­ğir­men­de­re’de yü­rüt­tük­le­ri TÜBİTAK pro­je­le­rin­de plas­tik mik­ta­rı­nın fazla ol­du­ğu­nu tes­pit et­tik­le­ri­ne de­ği­nen Aytan, şöyle ko­nuş­tu: “Yine Mar­ma­ra De­ni­zi’nde mik­ro-plas­tik kon­sant­ras­yo­nu hem suda hem se­di­man­dı ol­duk­ça yük­sek. Ege De­ni­zi’nin ge­ne­li Ka­ra­de­niz ve Mar­ma­ra De­ni­zi’ne göre iyi olsa da özel­lik­le İzmir Kör­fe­zi yük­sek mik­tar­da mik­ro-plas­tik kir­li­li­ği­ne rast­la­dı­ğı­mız bir nokta. Hem Mar­ma­ra De­ni­zi hem Ka­ra­de­niz’de ba­lık­la­rı in­ce­le­dik ve in­ce­le­di­ği­miz pe­la­jik ve ben­tik (yüzey ve dip) tüm tür­ler­de mik­ro-plas­tik tü­ke­ti­mi­ni tes­pit ettik.”
Aytan, plas­tik­le mü­ca­de­le­nin bi­rey­sel baş­la­yan ça­lış­ma­lar­la müm­kün ol­du­ğu­nun ve dün­ya­nın ta­ma­mı­nı il­gi­len­di­ren bir sorun ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek, “Özel­lik­le tek kul­la­nım­lık plas­tik­le­ri ha­ya­tı­mız­dan çı­kar­ma­mız lazım. Plas­tik­le­ri sür­dü­rü­le­bi­lir olan­lar­la de­ğiş­tir­me­miz, müm­kün­se ye­ni­den kul­lan­ma­mız, mut­la­ka geri dö­nüş­tür­me­miz gerek.” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: RTEÜ BASIN

Rize’de, TRSM İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğün­ce Top­lum Ruh Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu top­lan­tı­sı dü­zen­len­di.

Top­lan­tı­ya Halk Sağ­lı­ğı Hiz­met­le­ri Baş­kan­lı­ğı, Kamu Has­ta­ne­le­ri Hiz­met­le­ri Baş­kan­lı­ğı, Rize Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Baş­he­kim­li­ği, Rize Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­kim­li­ği, Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü, Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı Baş­kan­lı­ğı, Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü, Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü, İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü, İŞKUR Rize İl Mü­dür­lü­ğü, İl Sos­yal Etüt Proje Mü­dür­lü­ğü, Rize Be­le­di­ye­si Baş­kan­lı­ğı, Kı­zı­lay Rize Şu­be­si, Eb­ru­li Sanat ve Yaşam Der­ne­ği ve Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­kan­lı­ğı tem­sil­ci­le­ri ka­tı­lım sağ­la­mış­tır.
Covid 19 pan­de­mi­si ted­bir­le­ri dâ­hi­lin­de dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya ka­tı­lım­dan önce ka­tı­lım­cı­la­rın HES kodu sor­gu­la­ma­sı ger­çek­leş­ti­ri­le­rek top­lan­tı­ya iş­ti­rak et­me­le­ri sağ­lan­mış­tır.
Top­lum Ruh Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu top­lan­tı­sı Halk Sağ­lı­ğı Hiz­met­le­ri Baş­ka­nı Op. Dr. Seç­kin Ka­ra­oğ­lu baş­kan­lı­ğın­da Rize Sağ­lık Komp­lek­si’nde ger­çek­leş­ti­ril­di.
Rize Dev­let Has­ta­ne­si Top­lum Ruh Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi so­rum­lu he­ki­mi Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. İlknur Kiraz Avcı ta­ra­fın­dan ta­nı­tım su­nu­mu ile devam eden top­lan­tı­da ku­rum­lar arası iş­bir­li­ği­ni art­tı­rıl­ma­sı ve far­kın­da­lık ka­zan­dı­rıl­ma­sı, kar­şı­la­şı­lan so­run­lar ve çözüm öne­ri­le­ri, pan­de­mi ted­bir­le­ri doğ­rul­tu­sun­da kamu kurum ku­ru­luş­la­rı ve der­nek­le­rin hangi nok­ta­lar­da Top­lum Ruh Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi’ne katkı sağ­la­ya­bi­le­ce­ği ve or­ga­ni­zas­yon­lar­da so­rum­lu­luk ala­bi­le­ce­ği ve 2021 yı­lın­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler için is­ti­şa­re edi­le­rek plan­la­ma ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir.Top­lan­tı­da kurul üye­le­ri ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen mad­de­ler üze­rin­de mu­ta­ba­kat sağ­lan­mış ve TRSM’de ka­yıt­lı has­ta­la­rın sos­yal ha­ya­ta uyu­mu­nu güç­len­dir­mek, is­tih­da­ma ka­tı­lım­la­rı­nı sağ­la­mak, üre­ti­me teş­vik etmek ve hayat boyu öğ­ren­me sü­re­ci­ne aktif ka­tı­lım­la­rı­nı sağ­la­ma­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ili­miz önde gelen kurum, ku­ru­luş ve sivil top­lum ör­güt­le­ri ortak pay­da­da bir­leş­ti­ril­miş­tir.
Son­ra­ki gö­rüş­me­ler­de daha çok vaka bazlı iler­le­ne­ce­ği­nin kay­de­dil­di­ği top­lan­tı­da özel­lik­le top­lum ta­ra­fın­dan has­ta­la­ra uy­gu­la­nan dam­ga­la­ma ile mü­ca­de­le edil­me­si, has­ta­la­rın sos­yal ha­ya­ta uyu­mu­nun des­tek­len­me­si ve bu doğ­rul­tu­da il veya bölge ça­pın­da pro­je­le­rin oluş­tu­rul­ma­sı­na büyük önem ve­ril­me­si üze­rin­de du­rul­muş­tur.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Rize’de Parçalara Ayrılmış 20 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Rize’de bir oto­mo­bil­de ya­pı­lan ara­ma­da, par­ça­la­ra ay­rıl­mış 20 ruh­sat­sız ta­ban­ca ele ge­çi­ril­di.

İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube ekip­le­rin­ce yü­rü­tü­len ça­lış­ma ne­ti­ce­si dur­du­ru­lan bir oto­mo­bil­de arama ger­çek­leş­ti­ril­di. Ara­ma­da, 20 metal silah göv­de­si, 20 tetik par­ça­sı, 20 horoz par­ça­sı, 20 namlu, 15 şar­jör, 15 sürgü ka­pa­ğı, 20 iğne 30 kabza ka­pa­ğı, 15 tes­te­re ağzı, ta­ban­ca ya­pı­mın­da kul­la­nıl­dı­ğı de­ğer­len­di­ri­len 68 metal parça ile çe­şit­li mal­ze­me­ler ele ge­çi­ril­di. Gö­zal­tı­na alı­nan ki­şi­nin em­ni­yet­te­ki iş­lem­le­ri devam edi­yor.


Haber Merkezi

İKİZDERE BELEDİYE BAŞKANI POZİTİV ÇIKTI

İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz Co­vid-19 testi po­zi­tif çı­kın­ca aile­ce evin­de ka­ran­ti­na­ya alın­dı.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz sos­yal medya he­sa­bın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı yazdı’ Dünya’nın ve ül­ke­mi­zin ba­şı­na bela olan Co­vit-19 sal­gı­nı ma­ale­sef bizim Ha­ne­mi­zi de zi­ya­ret etti.
Üç gün önce eşim­de his­set­ti­ği­miz ra­hat­sız­lık so­nu­cu PCR testi olan eşim­de po­zi­tif çı­kın­ca ben de te­mas­lı ola­rak test oldum bu gün iti­ba­rı ile test so­nu­cu­muz ma­ale­sef po­zi­tif. Şim­di­lik genel sağ­lık du­ru­mu­muz ’da olum­suz­luk yok ham­dol­sun.
Te­da­vi ve ka­ran­ti­na sü­re­ci­miz­den sonra tek­rar gö­re­vi­mi­zin ba­şı­na dönüp hiz­me­te kal­dı­ğı­mız yer­den devam ede­ce­ğiz in­şal­lah’ yazdı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rizespor tek puanla yetindi

Bü­lent Uygun ile çıkış ya­ka­la­yan Ri­zes­por, evin­de oy­na­dı­ğı maçta Fatih Ka­ra­güm­rük kar­şı­sın­da gol kay­dı­na mu­vaf­fak ola­ma­dı.

Süper Lig’in 32. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, Fatih Ka­ra­güm­rük’ü konuk etti. Kar­şı­laş­ma gol­süz be­ra­be­re ta­mam­lan­dı.
Maç­tan Da­ki­ka­lar (İlk yarı)3. da­ki­ka­da sağ çap­raz­dan Bold­rin’in or­ta­sın­da Scoda’yı geçen topu Ba­i­ano ta­mam­la­dı ancak top sa­vun­ma­dan kor­ne­re çıktı.42. da­ki­ka­da sol ta­ra­tan Bold­rin’in or­ta­sın­da Skoda’nın kafa bu­ru­şun­da meşin yu­var­lak auta çıktı.
Maç­tan Da­ki­ka­lar (İkinci yarı)50. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Bold­rin’in ceza sa­ha­sı­na yap­tı­ğı or­ta­da Sabo’nun ge­li­şi­ne vu­ru­şun­da ka­le­ci Vi­vi­ano topu kor­ne­re çeldi.56. da­ki­ka­da Jimmy Dur­maz’ın ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan vu­ru­şun­da top az farka auta çıktı.
Stat: Çay­kur Di­di­

Ha­kem­ler: Ümit Öz­türk xx, Osman Gök­han Bilir xx, Kamil Çetin xx­Çay­kur

Ri­zes­por: Gök­han Akkan xx, İsmail Köy­ba­şı x (Meln­jak dk. 46 xx), Selim Ay xx, Mons­tar Talbi xx, My­ko­la Mo­roz­yuk xx (Fer­nan­do And­ra­de dk. 46 xx), Fab­ri­cıo Ba­i­ano xx, Erik Sabo xx (Ab­dul­lah dk. 68 x), Fer­nan­do Bold­rin xx (Doğan Er­do­ğan dk. 89 ?), Bra­i­an Sa­mu­dio xx (Tunay Torun dk. 80 ?), Dam­jan Djo­ko­vic x, Milan Skoda x

Ye­dek­ler: Tarık Çetin, Emir Di­la­ver, Yas­si­ne Me­ri­ah, Onur Bulut, Mit­hat Pa­la­

Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uy­gun­Fa­tih

Ka­ra­güm­rük: Emi­li­ao Vi­vi­ano xx, Enzo Roco x, Ervin Zu­ka­vo­nic xx, Koray Al­tı­nay x (Vegar He­dens­tad dk. 74 x), Jure Bal­ko­vec xx, Jimmy Dur­maz xx (Vato Ar­ve­lad­ze dk. 84 ?), Lucas Big­lia x, Lucas Cast­ro xx, Je­re­ma­in Lens x (Alas­sa­ne Ndao dk. 64 x), Yan­nis Sa­li­bur x (And­rea Ber­to­lac­ci dk. 64 x), Artur So­bi­ech x (Mev­lüt Er­dinç dk. 84 ?)

Ye­dek­ler: Aykut Özer, Gas­ton Campi, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Ser­hat Ah­me­toğ­lu­Tek­nik

Di­rek­tör: David Sas­sa­ri­ni­Kır­mı­zı

Kart: Skoda (dk. 56) (Çay­kur Ri­zes­por)

Sarı Kart­lar: İsmail Köy­ba­şı, (Çay­kur Ri­zes­por), Lucas Big­lia, Artur So­bi­ech (Fatih Ka­ra­güm­rük)


Fatih Ka­ra­güm­rük Tek­nik Di­rek­tö­rü David Sas­sa­ri­ni, Ri­zes­por ile 0-0 be­ra­be­re kal­dık­la­rı maçın ar­dın­dan “Ka­rar­lı­lı­ğı­mız ve ce­sa­re­ti­miz­den do­la­yı çok mut­lu­yuz” dedi.Mü­ca­de­le so­nun­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Fatih Ka­ra­güm­rük Tek­nik Di­rek­tö­rü David Sas­sa­ri­ni, ta­kı­mın ka­rar­lı­ğı ve ce­sa­re­tin­den mem­nun ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, “Ka­rar­lı­lı­ğı­mız ve ce­sa­re­ti­miz­den do­la­yı çok mut­lu­yuz. Zor bir maç, ra­ki­bin kont­ra atak si­la­hı çok kuv­vet­li. Kanat oyun­cu­la­rı çok hızlı. 10 gün gibi kısa bir sü­re­de çok iyi iş ba­şar­dık. Daha iyi ola­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Özel­lik­le ofan­sif ta­raf­ta, son iti­ci­lik kıs­mın­da biraz daha ça­lış­mak zo­run­da ol­du­ğu­mu­zun far­kın­da­yız. Ama bu kısa sü­re­de çı­ka­cak işin genel du­ru­mun­dan mem­nu­nuz” dedi.Bü­lent Uygun: “Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik”Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın ar­dın­dan, “Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik” dedi.Bü­lent Uygun, “Ger­çek­ten güçlü bir ta­kı­ma karşı fazla po­zis­yon ver­me­den ve 40 da­ki­ka 10 kişi oy­na­dı­ğı­mız bir maçta pe­nal­tı­mız da ve­ril­me­di. Sabo ile gir­di­ği­miz bir po­zis­yon­da ka­le­ci muh­te­şem bir şe­kil­de çı­kar­dı. Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik. O ne­den­le fut­bol­cu­la­rı­mı teb­ri­ke di­yo­rum. Daha önü­müz­de ka­za­nıl­ma­sı ge­re­ken bir­çok puan, bir­çok maç var. Ta­kı­mı­mız­la bir­lik­te mü­ca­de­le ver­me­ye devam ede­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi

Bülent Uygun: “Rakibe çok tolerans tanındığı bir ortamda yine de çok iyi bir mücadele ettik”

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın ar­dın­dan, “Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik” dedi.

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın ar­dın­dan, “Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik” dedi. Süper Lig’in 32. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de Fatih Ka­ra­güm­rük ile 0-0 be­ra­be­re kaldı. Mü­ca­de­le so­nun­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, “Ger­çek­ten güçlü bir ta­kı­ma karşı fazla po­zis­yon ver­me­den ve 40 da­ki­ka 10 kişi oy­na­dı­ğı­mız bir maçta pe­nal­tı­mız da ve­ril­me­di. Sabo ile gir­di­ği­miz bir po­zis­yon­da ka­le­ci muh­te­şem bir şe­kil­de çı­kar­dı. Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik. O ne­den­le fut­bol­cu­la­rı­mı teb­ri­ke di­yo­rum. Daha önü­müz­de ka­za­nıl­ma­sı ge­re­ken bir­çok puan, bir­çok maç var. Ta­kı­mı­mız­la bir­lik­te mü­ca­de­le ver­me­ye devam ede­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Kartal’dan Hakem Ümit Öztürk’e Tepki

Süper Lig’de dün Fatih Ka­ra­güm­rük ile 0-0 be­ra­be­re kalan Çay­kur Ri­zes­por’un kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, maçın ha­ke­mi Ümit Öz­türk’ü ver­di­ği ka­rar­lar­dan ötürü eleş­tir­di.

Kar­tal yap­tı­ğı açık­la­ma­da, sa­ha­la­rın­da Fatih Güm­rük ile yap­tık­la­rı maçın ikin­ci da­ki­ka­sın­da ra­ki­bin eline çar­pan topun ha­kem­ler ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ril­me­me­si ve maçın ha­ke­mi Ümit Öz­türk’ün VAR ta­ra­fın­dan po­zis­yo­nu iz­le­me­ye çağ­rıl­ma­ma­sı­nın yan­lış ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ümit Öz­türk’ün ye­şil-ma­vi­li fut­bol­cu­la­ra çok kolay kart çı­kar­dı­ğı­nı, Skoda’nın faul bile ol­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü po­zis­yon­da ikin­ci sarı kart­la oyun­dan atıl­ma­sı­nı eleş­ti­ren Kar­tal, “Bu karar biz­le­ri ra­hat­sız etti. Kar­şı­laş­ma sey­re­di­li­yor. Gayet güzel baş­la­yan ve giden bir maçı hakem rezil etti, gitti. Fe­de­ras­yo­nun ha­kem­ler ko­nu­sun­da neye bak­tı­ğı­nı, ha­kem­le­ri nasıl de­ğer­len­dir­di­ği­ni, eleş­tir­di­ği­ni bil­mi­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Kar­tal, ha­kem­le­rin nasıl pu­an­lan­dı­ğı­nın bi­lin­me­di­ği­ni, ata­ma­la­rın rast­ge­le ya­pıl­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, şöyle devam etti: “Kimi neye göre hangi maça ve­ri­yor­lar? Bun­lar hiç­bir kulüp ta­ra­fın­dan bi­lin­mi­yor. Hakem ata­ma­la­rı açık değil, bu iş­le­rin açık ol­ma­sı lazım. Pu­an­la­ma sis­te­mi­ne göre bizim maç­la­ra veya derbi diye ad­lan­dı­rı­lan maç­la­ra ve­ril­me­si lazım. Bun­la­rı hiç bil­mi­yo­ruz. Bi­ri­le­ri ya­zı­yor ve maç­la­ra gi­di­yor. Bana göre ku­rul­la­rı fe­de­ras­yon yö­ne­tecek. Başta MHK olmak üzere hep­si­nin hak­kın­da ken­di­le­ri karar ve­recek. Ku­lüp­le­rin hep­si­nin ken­di­si­nin ol­du­ğu­nu kabul edecek ve ha­kem­ler ata­na­cak. Adil ola­rak ceza, hak mah­ru­mi­ye­ti ve­recek.” Çay­kur Ri­zes­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın çok keyif ver­di­ği­ni ak­ta­ran Kar­tal, “Ha­ke­min işin içine gir­me­si ile sı­kın­tı çı­kı­yor. Gayet güzel sey­ret­ti­ği­miz bir mü­sa­ba­ka­da ar­ka­daş­la­rın si­nir­le­ri­nin bo­zul­ma­sı­na neden oldu. Bil­mi­yor­san, ‘Ben bu işi bil­mi­yo­rum.’ de, çıkma sa­ha­ya. Hakem ar­ka­da­şı­mız bu işi be­ce­re­me­di. Bun­dan son­ra­ki görev ve­ri­len maç­lar­da in­şal­lah başka ta­kım­la­rın sı­kın­tı­sı olmaz. İnşal­lah dü­ze­lir.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Kar­tal, maçı 10 kişi ta­mam­la­ma­la­rı­na rağ­men ka­zan­ma­ya yakın olan taraf ol­duk­la­rı­nı kay­de­de­rek, “Bana göre 2 puan kay­bet­tik. Kır­mı­zı kart ol­ma­sa 3 puanı alır­dık. He­de­fi­miz, inan­cı­mız üç pu­an­dı ama 2 puan kay­bet­tik.” dedi. Ligde Göz­te­pe ve Trab­zons­por ile iki zorlu maç oy­na­ya­cak­la­rı­nı ha­tır­la­tan Kar­tal, “İnşal­lah ha­kem­le­rin ko­nu­şul­ma­dı­ğı maç­lar olur. Ri­zes­por kötü oy­na­dı­ğı zaman el­bet­te ye­ni­lecek ama önem­li olan et­ki­le­yi­ci fak­tör­le­rin ol­ma­ma­sı. Önü­müz­de­ki maç­lar­da in­şal­lah ha­kem­ler ke­yif­li maç yö­ne­tir. Güzel ve cen­til­men­ce ligi so­nuç­lan­dı­rı­rız.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Milan Skoda kırmızı kart gördü

Süper Lig 2020-2021 Se­zo­nu’nun 32. hafta mü­ca­de­le­sin­de Fatih Ka­ra­güm­rük’ü ağır­la­yan Çay­kur Ri­zes­por’da da­ki­ka­lar 56’yı gös­te­rir­ken Milan Skoda fa­ulun ar­dın­da iti­raz edin­ce ikin­ci sa­rı­dan oyun dışı kaldı.

Süper Lig 2020-2021 Se­zo­nu’nun 32. hafta mü­ca­de­le­sin­de Fatih Ka­ra­güm­rük’ü ağır­la­yan Çay­kur Ri­zes­por’da da­ki­ka­lar 56’yı gös­te­rir­ken Milan Skoda, ya­şa­nan faul po­zis­yo­nu­nun ar­dın­dan maçın ha­ke­mi Ümit Öz­türk’e yö­ne­lik şid­det­li iti­raz­la­rı­nın ardın­dan ikin­ci sarı kar­tı­nı gö­re­rek kır­mı­zı kart­la oyun dı­şın­da kaldı ve ta­kı­mı­nı sa­ha­da 10 kişi bı­rak­tı. Çay­kur ri­zes­por Skoda’nın kır­mı­zı kart gör­me­siy­le 34 da­ki­ka 10 kişi oy­na­mak zor­run­da kaldı.


Haber Merkezi