Pan­de­mi ne­de­niy­le yak­la­şan çay se­zo­nu ile il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Rize Va­li­si Kemal Çeber “Geçen yıl bu za­man­lar­da tam bir bi­lin­me­yen­ler uğ­ra­şı­yor­duk ‘Ne bu’ diye. He­pi­mi­zin ak­lın­da soru işa­ret­le­ri vardı. Şimdi ne ol­du­ğu­nu, nasıl ya­yıl­dı­ğı­nı ve neler ya­par­sak ra­hat­la­ya­ca­ğı­mı­zı bi­li­yo­ruz…​Usu­lü­ne uygun ha­re­ket eder­sek rahat bir çay se­zo­nu ge­çi­ri­riz” dedi.

Rize’de İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın “Yaya Ön­ce­li­ği Kır­mı­zı Çiz­gi­miz­dir” pro­je­si kap­sa­mın­da tra­fik­te yaya ön­ce­li­ği­ne dik­kat çek­mek ama­cıy­la şerit bo­ya­ma et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­ril­di. Ger­çek­le­şen bu prog­ram­da Rize Va­li­si Kemal Çeber basın men­sup­la­rı­nın pan­de­mi ne­de­niy­le yak­la­şan yaş çay se­zo­nu ile il­gi­li so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı.
ÇAY SE­ZO­NU ÖNCESİ ÇOK DAHA HAS­SAS OL­MA­LI­YIZ’
Rize Va­li­si Kemal Çeber, yaş çayın yüzde 70’inin üre­til­di­ği Rize’de çay se­zo­nun­da yak­laş­ma­sı ile be­ra­ber çok daha has­sas ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni açık­la­dı. Vali Çeber, “Tam ola­rak çay ile il­gi­li fa­ali­yet­ler yoğun ola­rak baş­la­ma­dan önce vaka sa­yı­la­rı to­le­re edi­le­bi­lir se­vi­ye­le­re ge­tir­me­miz ge­re­ki­yor. Geçen yıl bana ‘ge­re­kir­se ben top­la­rım ça­yı­nı­zı’ de­dir­ten şey Ri­ze­li­le­ri ve Rize’yi çok se­vi­yor olmam ve yöre in­sa­nı­na gü­ven­mem­di. Ben ina­nı­yo­rum ki yine ih­ti­yaç his­set­sek hadi ar­ka­daş­lar desek biz yeni bu çayı top­la­rız. Geçen yıl bu za­man­lar da tam bir bi­lin­me­yen­le uğ­ra­şı­yor­duk.
Geçen yıl se­ya­hat kı­sıt­la­ma­la­rı vardı yol kont­rol nok­ta­la­rı­na özel uy­gu­la­ma­la­rı­mız vardı. Bu yıl bun­lar yok. Artık va­tan­daş­la­rı­mız bi­li­yor­lar ki usu­lü­ne uygun gelir usu­lü­ne uygun top­lar­sak rahat bir se­zo­nun ge­çi­ri­riz. Geçen yıl pan­de­mi ile il­gi­li en rahat dö­ne­mi çayda ilk hasat se­zo­nun­da ge­çir­dik. 11 bin ci­va­rın­da test yap­tık. Yak­la­şık 40 bin va­tan­daş geldi” dedi.
’10 GÜN İKA­MET­TE KAL­MA­LI­LAR’
Bu yıl için­de de­ği­şik ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı­ğı­nı kay­de­den Vali Çeber “Gö­rüş­me­ler sü­rü­yor. Ha­zır­la­nı­yo­ruz, belli ka­rar­lar mut­la­ka ala­ca­ğız. Gelen ya­rı­cı­la­rı­mı­zın, iş­çi­le­rin ken­di­le­ri­ne tah­sis edi­len ika­met­gah­ta mut­la­ka 10 gün kal­ma­la­rı­nı, çay bah­çe­si ile ev­le­ri ara­sın­da ken­di­le­ri­ni izole et­me­le­ri­ni is­te­ye­ce­ğiz. Gelen ya­rı­cı­la­rın, iş­çi­le­rin çoğu yine çok yük­sek risk­li iller gru­bun­da olan Gi­re­sun, Ordu, Gü­müş­ha­ne gibi il­ler­den ge­li­yor. Ge­lecek va­tan­daş­la­rın­da yaş gru­bu­nu dü­şün­dü­ğü­müz­de aşı­la­ma ya­pıl­ma­yan yaş grubu ola­ca­ğın­dan özel­lik­le izo­las­yon ve ka­ran­ti­na ko­nu­la­ra dik­kat et­me­le­ri ge­re­ki­yor. Bu­ra­da görev on­la­rı ge­ti­ren aile­le­re dü­şü­yor, tabii biz de de­ne­tim­le­ri­ni ya­pa­ca­ğız” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi