Rize’nin Devasa Çay Bardağı Büyüklüğü İle Rekorlar Kitabına Girecek

Rize’de ya­pı­mı hızlı bir şe­kil­de devam eden viz­yon pro­je­si ‘Çay Çar­şı­sı’nın sem­bol ya­pı­sı olan de­va­sa çay bar­da­ğı bü­yük­lü­ğüy­le Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı’na gir­me­ye aday gös­te­ri­li­yor.

Ta­mam­lan­dı­ğın­da içe­ri­sin­de çayın se­rü­ve­ni­ni an­la­tan müze ve 13D si­ne­ma sa­lo­nuy­la hiz­met ve­recek olan Çay Çar­şı­sı 29 met­re­lik de­va­sa çay bar­da­ğı ile hem Rize’nin sem­bo­lü ola­cak hem de dün­ya­nın en büyük çay bar­da­ğı ol­ma­sı ne­de­niy­le Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı’na gi­recek.
Pro­je­nin Ağus­tos ayın­da ta­mam­lan­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan, çay bar­da­ğı ta­mam­la­na­na kadar Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı’na baş­vu­ru­la­rı­nı ya­pa­cak­la­rı­na be­lir­te­rek “Pro­je­miz­de son saf­ha­ya doğru yak­la­şı­yo­ruz. Mak­si­mum 4 ay içe­ri­sin­de pro­je­yi ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Bar­da­ğı­mı­zın dış giy­dir­me­si, ışık­lan­dır­ma­sı ve içe­ri­sin­de­ki fonk­si­yo­nel alan­lar ola­rak Allah nasip eder­se 1 Ağus­tos’ta bi­tir­miş ol­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı’na baş­vu­ru­mu­zu ya­pa­ca­ğız. Dün­ya­nın en büyük çay bar­da­ğı ola­rak. Şekil ola­rak, ince belli, Türk Çayı’nın sem­bo­lü ola­bi­lecek bir bar­dak şek­lin­de. Araş­tır­ma­la­rı­mı­za göre dün­ya­da bu denli bü­yük­lük­te bir çay bar­da­ğı yok” dedi.

Haber Merkezi