Rize’de Çay Sezonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Rize Va­li­miz Sayın Kemal ÇEBER’in Baş­kan­lı­ğın­da, Vali Yar­dım­cı­sı, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı, İl Sağ­lık ve Tarım Mü­dür­le­ri, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı, Çay­kur Genel Müdür Yar­dım­cı­sı, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı ve Rize Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı­nın ka­tı­lı­mıy­la çay se­zo­nu­na iliş­kin de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­mış­tır.

Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, top­lan­tı­da çay se­zo­nu­nun yak­laş­ma­sıy­la bir­lik­te, çayla il­gi­li alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler, Ba­kan­lık­lar ve il­gi­li ku­rum­la­ra su­nu­la­cak tek­lif­ler, se­zo­nun geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ol­du­ğu gibi so­run­suz bir şe­kil­de ta­mam­la­na­bil­me­si ve Hü­kü­me­ti­mi­zin temel ön­ce­lik­le­rin­den olan üre­tim, te­da­rik ve lo­jis­tik an­la­mın­da her­han­gi bir sorun ya­şan­ma­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ko­nu­la­rı gö­rü­şül­dü­ğü ve muh­te­mel ge­liş­me­ler ışı­ğın­da neler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nul­du­ğu ifade edil­di.Açık­la­ma­da, ay­rı­ca; “Dün bazı ba­sın-ya­yın or­gan­la­rın­da ve sos­yal med­ya­da yer al­dı­ğı şe­kil­de; henüz ka­ran­ti­na yada her­han­gi başka bir ko­nu­da alın­mış karar mev­cut ol­ma­dı­ğı, sü­re­cin di­na­mik bir süreç ol­ma­sın­dan ha­re­ket­le Çay­kur‘un ve il­gi­li ku­rum­la­rın ça­lış­ma­la­rı­nı devam et­tir­di­ği, iler­le­yen aşa­ma­lar­da alın­ma­sı muh­te­mel ka­rar­lar­dan bi­ri­si­nin “ili­mi­ze diğer il­ler­den ge­lecek gerek müs­tah­sil­le­ri­mi­zin ge­rek­se sek­tör ça­lı­şan­la­rı­nın, mev­cut pan­de­mi ku­ral­la­rı­na ti­tiz­lik­le ri­ayet et­me­le­ri, ika­met­le­ri ve çay bah­çe­le­ri ara­sın­da gün­lük ha­yat­la­rı­nı devam et­ti­rip ken­di­le­ri­ni izole et­me­le­ri ve sos­yal ha­re­ket­li­li­ğe neden ol­ma­ma­la­rı” yö­nün­de ol­du­ğu.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.


Haber Merkezi