İlçemizde yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi

Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Bay­ram TÜR­KER, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın “30 Mart’ta kır­mı­zı çiz­gi­mi­zi çe­ki­yo­ruz” uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da yaya ge­çi­ti­ne ilk kır­mı­zı çiz­gi­yi çekti.

Düzenlenen etkinliğe Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Bay­ram TÜR­KER, Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı ÇİFTÇİ, Çayeli İlçe Jandarma Komutanı J. Asb. Kd. Bçvş. Ömer Tarık KÖKDAL, Çayeli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi KUYU, İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dü­rü Enes TÜ­FEKÇİ, İlçe Yazı İşleri Müdür V. Pelin YIL­MAZ katıldı.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ”Ön­ce­lik Ha­ya­tın, Ön­ce­lik Ya­ya­nın” slo­ga­nıy­la 2019 yılı ”Yaya Ön­ce­lik­li Tra­fik Yılı” ola­rak ilan edil­miş ve ”Tra­fik­te Yaya Ön­ce­li­ği Kam­pan­ya­sı” ha­ya­ta ge­çi­ri­le­rek 6 Şubat 2019 ta­ri­hin­de ”Dev­le­tin tüm un­sur­la­rı ile far­kın­da­lık ey­le­min­de ol­du­ğu­nu gös­ter­mek” ama­cıy­la ülke ge­ne­lin­de eş za­man­lı et­kin­lik­ler dü­zen­len­miş­ti.
Et­kin­lik­ler kap­sa­mın­da bu yıl da 9 Mart Cad­de­si Çarşıbaşı Köprüsü girişindeki yaya ge­çi­din­de dü­zen­le­nen prog­ram­da ko­nu­şan Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Bay­ram TÜR­KER, bu­ra­da kır­mı­zı çiz­gi­mi­zi be­lir­le­dik. Sü­rü­cü­le­ri­mi­zin yaya ön­ce­li­ği ko­nu­sun­da daha has­sas ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Yaya ge­çi­din­de ya­ya­la­ra yol veren sü­rü­cü­le­rin sa­yı­sı­nın her geçen gün art­tı­ğı­na vurgu yapıldı. “Bu etkinliğin ba­şa­rı­sı­nı gös­terdiği ifade edildi.
Bu ku­ra­llara uyan sü­rü­cü­le­re te­şek­kür edi­ldi.


Haber-Foto: Mustafa SAKLI