Eski başhekim yazdı: “Sonuçta insanlar ölüyor”

Rize Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si eski baş­he­ki­mi Prof. Dr. Hasan Türüt yine co­vid-19’a dik­kat çekti”Rize’de vaka sa­yı­la­rı yarı ya­rı­ya arttı. Yatak ih­ti­ya­cı da art­ma­ya baş­lı­yor gibi gö­rü­nü­yor. İşin te­dir­gin edici yanı Mu­tant virüs oranı da gi­de­rek art­ma­ya baş­la­dı” dedi.

Prof.​Dr. Türüt “Yine covid yine covid. Ki­mi­si kabul et­mi­yor, covid diye bir­şey yok diyor, kimi bu bir bi­yo­lo­jik si­lah­tır em­per­yal güç­le­rin uzun so­luk­lu st­ra­te­ji­le­rin­den bi­ri­dir diyor vs vs….​So­nuç­ta in­san­lar ölü­yor. So­nu­ca odak­la­na­lım. Maske tak­ma­yın­ca ve ka­pa­lı or­tam­da önlem al­ma­dan bu­lu­nun­ca bu­la­şı­yor mu bu meret evet bu­la­şı­yor. Daha ora­sı­nı bu­ra­sı­nı ko­nuş­ma­ya gerek yok. Önlem al­mak­tan, Aşı ol­mak­tan ve aşı da olsan bir süre daha önlem al­ma­ya devam et­mek­ten başka ça­re­miz yok. Bazı iller yük­sek ötesi ka­te­go­ri­de (yani kır­mı­zı­nın daha da ko­yu­su!!) ma­le­sef Ri­ze­miz de öyle. Vaka sa­yı­la­rı yarı ya­rı­ya arttı. Yatak ih­ti­ya­cı da art­ma­ya baş­lı­yor gibi gö­rü­nü­yor. İşin te­dir­gin edici yanı Mu­tant virüs oranı da gi­de­rek art­ma­ya baş­la­dı. Kar­şı­mız­da sağı solu belli ol­ma­yan bir düş­man var. Bir anlık gaf­le­te, gev­şe­me­ye yer yok. Allah he­pi­mi­ze ül­ke­mi­ze, darda ka­lan­la­ra, hem manen hem mad­de­ten ko­lay­lık ver­sin” dedi.


Haber Merkezi