BOTAŞ konut tü­ke­ti­ci­le­ri için gaz da­ğı­tım şir­ket­le­ri­ne uy­gu­la­dı­ğı satış fi­ya­tın­da yüzde 1 zam yaptı.

Do­ğal­ga­za 2021 yı­lı­nın dör­dün­cü zammı ya­pıl­dı. BOTAŞ’ın in­ter­net si­te­sin­de, Nisan ayına iliş­kin ya­yım­la­nan ta­ri­fe tab­lo­su­na göre, konut tü­ke­ti­ci­le­ri için gaz da­ğı­tım şir­ket­le­ri­ne uy­gu­la­nan satış fi­ya­tı, Mart’ta ge­çer­li olan ta­ri­fe­ye göre yüzde 1 ar­tış­la 1000 met­re­küp do­ğal­gaz için 1.303 lira, ti­ca­ret­ha­ne, sa­na­yi ve elekt­rik üre­tim sant­ral­le­ri için de yine yüzde bir ar­tış­la 1.457 lira ola­rak be­lir­len­di.​BOTAŞ, do­ğal­gaz­da fiyat ta­ri­fe­le­ri­ni aylık ola­rak açık­lı­yor. Şir­ket, Ocak, Şubat ve Mart ayın­da da do­ğal­gaz ta­ri­fe­si­ne yüzde 1 zam yap­mış­tı.


Haber Merkezi