Çaykur 300 işçi alımı için rekor başvuru

ÇAY­KUR, başta Rize olmak üzere Trab­zon, Gi­re­sun ve Art­vin’deki çay fab­ri­ka­la­rı­na top­lam 300 işçi alımı için ilan verdi. İlana sa­de­ce Rize’de 22 bin 956 kişi baş­vur­du.

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR), “Rize’de 210, Trab­zon’da 60, Art­vin’de 25 ve Gi­re­sun’da ise 5 olmak üzere top­lam­da 300 beden iş­çi­si alımı” için ilan verdi. Sa­de­ce 210 ki­şi­nin alı­na­ca­ğı Rize’deki 34 ayrı fab­ri­ka­ya 22 bin 956 kişi baş­vur­du.
Baş­vu­ru sa­yı­sı­nın Rize’nin top­lam nü­fu­su­nun yüzde 8’ine denk gel­di­ği­ni ifade eden CHP ve İYİ Par­ti­li il yö­ne­ti­ci­le­ri, bu du­ru­mun iş­siz­lik ra­kam­la­rı­nı göz­ler önüne ser­di­ği­ni ifade et­ti­ler. CHP Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz, işçi alı­mı­na ya­pı­lan baş­vu­ru­su sa­yı­sı­nın Rize’deki iş­siz­li­ğin bo­yut­la­rı­nı gös­ter­di­ği­ni ifade ede­rek, “Bu­ra­da üni­ver­si­te me­zu­nu ar­ka­daş­la­rı­mız da baş­vur­du­lar. Tür­ki­ye’nin için­de bu­lun­du­ğu şu anki koşul kabul edi­le­bi­lecek bir boyut de­ğil­dir. Eko­no­mik kri­zin için­de ol­ma­sı, pan­de­mi­nin buna ek­len­me­si, Tür­ki­ye’nin kötü yö­ne­til­me­si, böl­ge­de­ki en önem­li geçim kay­na­ğı olan çay sek­tö­rü­nün du­ru­mu Rize’deki iş­siz­li­ğin temel ne­de­ni oldu” dedi.


Haber Merkezi