Monthly Archives: Nisan 2021

İlçemizde yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi

Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Bay­ram TÜR­KER, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın “30 Mart’ta kır­mı­zı çiz­gi­mi­zi çe­ki­yo­ruz” uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da yaya ge­çi­ti­ne ilk kır­mı­zı çiz­gi­yi çekti.

Düzenlenen etkinliğe Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Bay­ram TÜR­KER, Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı ÇİFTÇİ, Çayeli İlçe Jandarma Komutanı J. Asb. Kd. Bçvş. Ömer Tarık KÖKDAL, Çayeli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi KUYU, İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dü­rü Enes TÜ­FEKÇİ, İlçe Yazı İşleri Müdür V. Pelin YIL­MAZ katıldı.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ”Ön­ce­lik Ha­ya­tın, Ön­ce­lik Ya­ya­nın” slo­ga­nıy­la 2019 yılı ”Yaya Ön­ce­lik­li Tra­fik Yılı” ola­rak ilan edil­miş ve ”Tra­fik­te Yaya Ön­ce­li­ği Kam­pan­ya­sı” ha­ya­ta ge­çi­ri­le­rek 6 Şubat 2019 ta­ri­hin­de ”Dev­le­tin tüm un­sur­la­rı ile far­kın­da­lık ey­le­min­de ol­du­ğu­nu gös­ter­mek” ama­cıy­la ülke ge­ne­lin­de eş za­man­lı et­kin­lik­ler dü­zen­len­miş­ti.
Et­kin­lik­ler kap­sa­mın­da bu yıl da 9 Mart Cad­de­si Çarşıbaşı Köprüsü girişindeki yaya ge­çi­din­de dü­zen­le­nen prog­ram­da ko­nu­şan Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Bay­ram TÜR­KER, bu­ra­da kır­mı­zı çiz­gi­mi­zi be­lir­le­dik. Sü­rü­cü­le­ri­mi­zin yaya ön­ce­li­ği ko­nu­sun­da daha has­sas ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Yaya ge­çi­din­de ya­ya­la­ra yol veren sü­rü­cü­le­rin sa­yı­sı­nın her geçen gün art­tı­ğı­na vurgu yapıldı. “Bu etkinliğin ba­şa­rı­sı­nı gös­terdiği ifade edildi.
Bu ku­ra­llara uyan sü­rü­cü­le­re te­şek­kür edi­ldi.


Haber-Foto: Mustafa SAKLI

Eski başhekim yazdı: “Sonuçta insanlar ölüyor”

Rize Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si eski baş­he­ki­mi Prof. Dr. Hasan Türüt yine co­vid-19’a dik­kat çekti”Rize’de vaka sa­yı­la­rı yarı ya­rı­ya arttı. Yatak ih­ti­ya­cı da art­ma­ya baş­lı­yor gibi gö­rü­nü­yor. İşin te­dir­gin edici yanı Mu­tant virüs oranı da gi­de­rek art­ma­ya baş­la­dı” dedi.

Prof.​Dr. Türüt “Yine covid yine covid. Ki­mi­si kabul et­mi­yor, covid diye bir­şey yok diyor, kimi bu bir bi­yo­lo­jik si­lah­tır em­per­yal güç­le­rin uzun so­luk­lu st­ra­te­ji­le­rin­den bi­ri­dir diyor vs vs….​So­nuç­ta in­san­lar ölü­yor. So­nu­ca odak­la­na­lım. Maske tak­ma­yın­ca ve ka­pa­lı or­tam­da önlem al­ma­dan bu­lu­nun­ca bu­la­şı­yor mu bu meret evet bu­la­şı­yor. Daha ora­sı­nı bu­ra­sı­nı ko­nuş­ma­ya gerek yok. Önlem al­mak­tan, Aşı ol­mak­tan ve aşı da olsan bir süre daha önlem al­ma­ya devam et­mek­ten başka ça­re­miz yok. Bazı iller yük­sek ötesi ka­te­go­ri­de (yani kır­mı­zı­nın daha da ko­yu­su!!) ma­le­sef Ri­ze­miz de öyle. Vaka sa­yı­la­rı yarı ya­rı­ya arttı. Yatak ih­ti­ya­cı da art­ma­ya baş­lı­yor gibi gö­rü­nü­yor. İşin te­dir­gin edici yanı Mu­tant virüs oranı da gi­de­rek art­ma­ya baş­la­dı. Kar­şı­mız­da sağı solu belli ol­ma­yan bir düş­man var. Bir anlık gaf­le­te, gev­şe­me­ye yer yok. Allah he­pi­mi­ze ül­ke­mi­ze, darda ka­lan­la­ra, hem manen hem mad­de­ten ko­lay­lık ver­sin” dedi.


Haber Merkezi

Doğalgaz ilçemize tam anlamıyla gelmesede Doğalgaza 2021’in dördüncü zammı yapıldı

BOTAŞ konut tü­ke­ti­ci­le­ri için gaz da­ğı­tım şir­ket­le­ri­ne uy­gu­la­dı­ğı satış fi­ya­tın­da yüzde 1 zam yaptı.

Do­ğal­ga­za 2021 yı­lı­nın dör­dün­cü zammı ya­pıl­dı. BOTAŞ’ın in­ter­net si­te­sin­de, Nisan ayına iliş­kin ya­yım­la­nan ta­ri­fe tab­lo­su­na göre, konut tü­ke­ti­ci­le­ri için gaz da­ğı­tım şir­ket­le­ri­ne uy­gu­la­nan satış fi­ya­tı, Mart’ta ge­çer­li olan ta­ri­fe­ye göre yüzde 1 ar­tış­la 1000 met­re­küp do­ğal­gaz için 1.303 lira, ti­ca­ret­ha­ne, sa­na­yi ve elekt­rik üre­tim sant­ral­le­ri için de yine yüzde bir ar­tış­la 1.457 lira ola­rak be­lir­len­di.​BOTAŞ, do­ğal­gaz­da fiyat ta­ri­fe­le­ri­ni aylık ola­rak açık­lı­yor. Şir­ket, Ocak, Şubat ve Mart ayın­da da do­ğal­gaz ta­ri­fe­si­ne yüzde 1 zam yap­mış­tı.


Haber Merkezi

Çaykur 300 işçi alımı için rekor başvuru

ÇAY­KUR, başta Rize olmak üzere Trab­zon, Gi­re­sun ve Art­vin’deki çay fab­ri­ka­la­rı­na top­lam 300 işçi alımı için ilan verdi. İlana sa­de­ce Rize’de 22 bin 956 kişi baş­vur­du.

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR), “Rize’de 210, Trab­zon’da 60, Art­vin’de 25 ve Gi­re­sun’da ise 5 olmak üzere top­lam­da 300 beden iş­çi­si alımı” için ilan verdi. Sa­de­ce 210 ki­şi­nin alı­na­ca­ğı Rize’deki 34 ayrı fab­ri­ka­ya 22 bin 956 kişi baş­vur­du.
Baş­vu­ru sa­yı­sı­nın Rize’nin top­lam nü­fu­su­nun yüzde 8’ine denk gel­di­ği­ni ifade eden CHP ve İYİ Par­ti­li il yö­ne­ti­ci­le­ri, bu du­ru­mun iş­siz­lik ra­kam­la­rı­nı göz­ler önüne ser­di­ği­ni ifade et­ti­ler. CHP Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz, işçi alı­mı­na ya­pı­lan baş­vu­ru­su sa­yı­sı­nın Rize’deki iş­siz­li­ğin bo­yut­la­rı­nı gös­ter­di­ği­ni ifade ede­rek, “Bu­ra­da üni­ver­si­te me­zu­nu ar­ka­daş­la­rı­mız da baş­vur­du­lar. Tür­ki­ye’nin için­de bu­lun­du­ğu şu anki koşul kabul edi­le­bi­lecek bir boyut de­ğil­dir. Eko­no­mik kri­zin için­de ol­ma­sı, pan­de­mi­nin buna ek­len­me­si, Tür­ki­ye’nin kötü yö­ne­til­me­si, böl­ge­de­ki en önem­li geçim kay­na­ğı olan çay sek­tö­rü­nün du­ru­mu Rize’deki iş­siz­li­ğin temel ne­de­ni oldu” dedi.


Haber Merkezi

Rize’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Rize’de uyuş­tu­ru­cu sa­tı­cı­la­rı­na yö­ne­lik ope­ras­yon­da 3 kişi ya­ka­lan­dı.

İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, mer­ke­ze bağlı Ken­dir­li bel­de­sin­de bir evde uyuş­tu­ru­cu imal edil­di­ği bil­gi­si üze­ri­ne ça­lış­ma baş­lat­tı. Söz ko­nu­su ad­res­te ya­pı­lan ara­ma­da, 1 ruh­sat­sız ta­ban­ca, 1 şar­jör, 10 fişek, 8 gram toz kubar esrar mad­de­si, 13 uya­rı­cı psi­kot­rop hap, me­tam­fe­ta­min içi­min­de kul­la­nı­lan cam apa­rat ile uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­mı ve içi­min­de kul­la­nı­lan plas­tik kutu mal­ze­me ele ge­çi­ril­di.Olay­la il­gi­li gö­zal­tı­na alı­nan 3 şüp­he­li­nin jan­dar­ma­da­ki iş­lem­le­ri sü­rü­yor.


Haber Merkezi

Vali Çeber yaş çay sezonu öncesi uyardı

Pan­de­mi ne­de­niy­le yak­la­şan çay se­zo­nu ile il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Rize Va­li­si Kemal Çeber “Geçen yıl bu za­man­lar­da tam bir bi­lin­me­yen­ler uğ­ra­şı­yor­duk ‘Ne bu’ diye. He­pi­mi­zin ak­lın­da soru işa­ret­le­ri vardı. Şimdi ne ol­du­ğu­nu, nasıl ya­yıl­dı­ğı­nı ve neler ya­par­sak ra­hat­la­ya­ca­ğı­mı­zı bi­li­yo­ruz…​Usu­lü­ne uygun ha­re­ket eder­sek rahat bir çay se­zo­nu ge­çi­ri­riz” dedi.

Rize’de İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın “Yaya Ön­ce­li­ği Kır­mı­zı Çiz­gi­miz­dir” pro­je­si kap­sa­mın­da tra­fik­te yaya ön­ce­li­ği­ne dik­kat çek­mek ama­cıy­la şerit bo­ya­ma et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­ril­di. Ger­çek­le­şen bu prog­ram­da Rize Va­li­si Kemal Çeber basın men­sup­la­rı­nın pan­de­mi ne­de­niy­le yak­la­şan yaş çay se­zo­nu ile il­gi­li so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı.
ÇAY SE­ZO­NU ÖNCESİ ÇOK DAHA HAS­SAS OL­MA­LI­YIZ’
Rize Va­li­si Kemal Çeber, yaş çayın yüzde 70’inin üre­til­di­ği Rize’de çay se­zo­nun­da yak­laş­ma­sı ile be­ra­ber çok daha has­sas ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni açık­la­dı. Vali Çeber, “Tam ola­rak çay ile il­gi­li fa­ali­yet­ler yoğun ola­rak baş­la­ma­dan önce vaka sa­yı­la­rı to­le­re edi­le­bi­lir se­vi­ye­le­re ge­tir­me­miz ge­re­ki­yor. Geçen yıl bana ‘ge­re­kir­se ben top­la­rım ça­yı­nı­zı’ de­dir­ten şey Ri­ze­li­le­ri ve Rize’yi çok se­vi­yor olmam ve yöre in­sa­nı­na gü­ven­mem­di. Ben ina­nı­yo­rum ki yine ih­ti­yaç his­set­sek hadi ar­ka­daş­lar desek biz yeni bu çayı top­la­rız. Geçen yıl bu za­man­lar da tam bir bi­lin­me­yen­le uğ­ra­şı­yor­duk.
Geçen yıl se­ya­hat kı­sıt­la­ma­la­rı vardı yol kont­rol nok­ta­la­rı­na özel uy­gu­la­ma­la­rı­mız vardı. Bu yıl bun­lar yok. Artık va­tan­daş­la­rı­mız bi­li­yor­lar ki usu­lü­ne uygun gelir usu­lü­ne uygun top­lar­sak rahat bir se­zo­nun ge­çi­ri­riz. Geçen yıl pan­de­mi ile il­gi­li en rahat dö­ne­mi çayda ilk hasat se­zo­nun­da ge­çir­dik. 11 bin ci­va­rın­da test yap­tık. Yak­la­şık 40 bin va­tan­daş geldi” dedi.
’10 GÜN İKA­MET­TE KAL­MA­LI­LAR’
Bu yıl için­de de­ği­şik ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı­ğı­nı kay­de­den Vali Çeber “Gö­rüş­me­ler sü­rü­yor. Ha­zır­la­nı­yo­ruz, belli ka­rar­lar mut­la­ka ala­ca­ğız. Gelen ya­rı­cı­la­rı­mı­zın, iş­çi­le­rin ken­di­le­ri­ne tah­sis edi­len ika­met­gah­ta mut­la­ka 10 gün kal­ma­la­rı­nı, çay bah­çe­si ile ev­le­ri ara­sın­da ken­di­le­ri­ni izole et­me­le­ri­ni is­te­ye­ce­ğiz. Gelen ya­rı­cı­la­rın, iş­çi­le­rin çoğu yine çok yük­sek risk­li iller gru­bun­da olan Gi­re­sun, Ordu, Gü­müş­ha­ne gibi il­ler­den ge­li­yor. Ge­lecek va­tan­daş­la­rın­da yaş gru­bu­nu dü­şün­dü­ğü­müz­de aşı­la­ma ya­pıl­ma­yan yaş grubu ola­ca­ğın­dan özel­lik­le izo­las­yon ve ka­ran­ti­na ko­nu­la­ra dik­kat et­me­le­ri ge­re­ki­yor. Bu­ra­da görev on­la­rı ge­ti­ren aile­le­re dü­şü­yor, tabii biz de de­ne­tim­le­ri­ni ya­pa­ca­ğız” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Rize’nin Devasa Çay Bardağı Büyüklüğü İle Rekorlar Kitabına Girecek

Rize’de ya­pı­mı hızlı bir şe­kil­de devam eden viz­yon pro­je­si ‘Çay Çar­şı­sı’nın sem­bol ya­pı­sı olan de­va­sa çay bar­da­ğı bü­yük­lü­ğüy­le Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı’na gir­me­ye aday gös­te­ri­li­yor.

Ta­mam­lan­dı­ğın­da içe­ri­sin­de çayın se­rü­ve­ni­ni an­la­tan müze ve 13D si­ne­ma sa­lo­nuy­la hiz­met ve­recek olan Çay Çar­şı­sı 29 met­re­lik de­va­sa çay bar­da­ğı ile hem Rize’nin sem­bo­lü ola­cak hem de dün­ya­nın en büyük çay bar­da­ğı ol­ma­sı ne­de­niy­le Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı’na gi­recek.
Pro­je­nin Ağus­tos ayın­da ta­mam­lan­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan, çay bar­da­ğı ta­mam­la­na­na kadar Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı’na baş­vu­ru­la­rı­nı ya­pa­cak­la­rı­na be­lir­te­rek “Pro­je­miz­de son saf­ha­ya doğru yak­la­şı­yo­ruz. Mak­si­mum 4 ay içe­ri­sin­de pro­je­yi ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Bar­da­ğı­mı­zın dış giy­dir­me­si, ışık­lan­dır­ma­sı ve içe­ri­sin­de­ki fonk­si­yo­nel alan­lar ola­rak Allah nasip eder­se 1 Ağus­tos’ta bi­tir­miş ol­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı’na baş­vu­ru­mu­zu ya­pa­ca­ğız. Dün­ya­nın en büyük çay bar­da­ğı ola­rak. Şekil ola­rak, ince belli, Türk Çayı’nın sem­bo­lü ola­bi­lecek bir bar­dak şek­lin­de. Araş­tır­ma­la­rı­mı­za göre dün­ya­da bu denli bü­yük­lük­te bir çay bar­da­ğı yok” dedi.

Haber Merkezi

Rize’de Çay Sezonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Rize Va­li­miz Sayın Kemal ÇEBER’in Baş­kan­lı­ğın­da, Vali Yar­dım­cı­sı, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı, İl Sağ­lık ve Tarım Mü­dür­le­ri, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı, Çay­kur Genel Müdür Yar­dım­cı­sı, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı ve Rize Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı­nın ka­tı­lı­mıy­la çay se­zo­nu­na iliş­kin de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­mış­tır.

Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, top­lan­tı­da çay se­zo­nu­nun yak­laş­ma­sıy­la bir­lik­te, çayla il­gi­li alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler, Ba­kan­lık­lar ve il­gi­li ku­rum­la­ra su­nu­la­cak tek­lif­ler, se­zo­nun geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ol­du­ğu gibi so­run­suz bir şe­kil­de ta­mam­la­na­bil­me­si ve Hü­kü­me­ti­mi­zin temel ön­ce­lik­le­rin­den olan üre­tim, te­da­rik ve lo­jis­tik an­la­mın­da her­han­gi bir sorun ya­şan­ma­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ko­nu­la­rı gö­rü­şül­dü­ğü ve muh­te­mel ge­liş­me­ler ışı­ğın­da neler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nul­du­ğu ifade edil­di.Açık­la­ma­da, ay­rı­ca; “Dün bazı ba­sın-ya­yın or­gan­la­rın­da ve sos­yal med­ya­da yer al­dı­ğı şe­kil­de; henüz ka­ran­ti­na yada her­han­gi başka bir ko­nu­da alın­mış karar mev­cut ol­ma­dı­ğı, sü­re­cin di­na­mik bir süreç ol­ma­sın­dan ha­re­ket­le Çay­kur‘un ve il­gi­li ku­rum­la­rın ça­lış­ma­la­rı­nı devam et­tir­di­ği, iler­le­yen aşa­ma­lar­da alın­ma­sı muh­te­mel ka­rar­lar­dan bi­ri­si­nin “ili­mi­ze diğer il­ler­den ge­lecek gerek müs­tah­sil­le­ri­mi­zin ge­rek­se sek­tör ça­lı­şan­la­rı­nın, mev­cut pan­de­mi ku­ral­la­rı­na ti­tiz­lik­le ri­ayet et­me­le­ri, ika­met­le­ri ve çay bah­çe­le­ri ara­sın­da gün­lük ha­yat­la­rı­nı devam et­ti­rip ken­di­le­ri­ni izole et­me­le­ri ve sos­yal ha­re­ket­li­li­ğe neden ol­ma­ma­la­rı” yö­nün­de ol­du­ğu.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.


Haber Merkezi