Yet­ki­li ol­du­ğu­nu iddia eden sen­di­ka, 2012’de ya­pı­lan İlksan İlçe Tem­sil­ci­li­ği Se­çim­le­rin­de san­dık­ta ye­ni­lin­ce şok ya­şa­mış­tı.
“Allah Allah! Bu nasıl oldu? Sa­yı­ca üs­tü­nüz ama ga­li­ba bizim üye­ler de bize oy ver­me­di.” dü­şün­ce­si İlksan se­çim­le­ri­ni onlar için hayat memat me­se­le­si­ne dö­nüş­tür­müş­tü.
Evet, aynen dü­şün­dü­ğü­nüz gibi ol­muş­tu. Kendi üye­le­ri­niz bile size oy ver­me­miş­ti. Çünkü, bas­kıy­la üye yap­tık­la­rı­nız san­dık­ta vic­da­nıy­la baş başa kal­mış­tı ve size gü­ven­me­di­ği­ni gös­ter­miş­ti.
Peki, se­çi­mi kay­be­din­ce ne yap­mış­tı­nız?
Öğ­ret­men­lik mes­le­ği­ni ren­ci­de edecek söy­lem­ler­de bu­lun­du­nuz: İlksan’ın otel­le­rin­de­ki tu­rist­le­ri kas­te­de­rek bu­ra­da ifade et­mek­ten im­ti­na et­ti­ğim çok nahoş ifa­de­ler kul­lan­dı­nız.
Ay­rı­ca İlksan ikraz verir mi? İlksan fa­iz­le ça­lı­şı­yor, gibi ipe sapa gel­mez açık­la­ma­lar yap­tı­nız.
As­lın­da ne ol­muş­tu? Türk Eği­tim-Sen, 1996 yı­lın­da batık bir İlksan’ı kay­yum­dan dev­ral­dı ve ze­de­le­nen güven kay­bı­nı kısa sü­re­de te­la­fi etti.
Bunun al­tın­da ezil­di­niz. Ka­ra­la­ma kam­pan­ya­la­rı­na devam et­ti­niz. Bir son­ra­ki se­çim­de de ka­za­na­ma­ya­ca­ğı­nı­zı bi­li­yor­du­nuz. Önce san­dı­ğı ka­pa­ta­ca­ğız de­di­niz. Ters te­pin­ce de san­dı­ğı boy­kot edi­yo­ruz di­ye­rek 2016’da ya­pı­lan İlksan İlçe Tem­sil­ci­li­ği se­çim­le­ri­ne ka­tıl­ma­dı­nız.
İlksan bu süre için­de ken­di­ni ge­liş­ti­re­rek bü­yü­me­ye devam edi­yor­du. Ra­kam­sal ko­nu­la­ra hiç gir­mi­yo­rum; çünkü şu ana kadar yap­tı­ğı­nız he­sap­lar ve kar­şı­laş­tır­ma­lar bu ko­nu­da ne kadar bil­gi­siz ol­du­ğu­nu­zu or­ta­ya koy­muş­tur.
İlksan’ın nakit bi­ri­ki­mi, ar­sa­la­rı, otel­le­ri, mi­sa­fir­ha­ne­le­ri ko­nu­su­nu daha iyi öğ­re­ne­bil­mek için kimin ne söy­le­di­ği­ne değil, İlksan’ın resmi say­fa­sı­na bak­mak ye­ter­li­dir.
İlksan’da söz sa­hi­bi ola­ma­yın­ca iyice içer­le­di­niz ve çak­tır­ma­dan sözde ilk­sa­nı iti­bar­sız­laş­tır­mak için ha­zır­lık yap­tı­nız, ra­por­lar ha­zır­la­dı­nız.
Bu düz­me­ce ra­por­la­rı­nız ye­te­rin­ce san­sas­yon oluş­tur­ma­yın­ca da seçim sü­re­ci baş­lar baş­la­maz ya­lan­la­rı­nı­za ve ka­ra­la­ma kam­pan­ya­la­rı­nı­za baş­la­dı­nız. Söy­le­di­ği­niz her yalan yü­zü­nü­ze çar­pın­ca pa­nik­le­di­niz ve yeni ent­ri­ka­lar pe­şin­de koş­tu­nuz.
Şube mü­dür­le­ri­ni, okul mü­dür­le­ri­ni, sen­di­ka yö­ne­ti­ci­le­ri­ni­zi se­fer­ber et­ti­niz. Mesai mev­hu­mu gö­zet­mek­si­zin okul okul do­laş­ma­ya baş­la­dı­nız.
Önce aday­la­rı­nı­zın ar­ka­sın­da dur­ma­ya­rak sen­di­ka ismi kul­lan­ma­dı­nız. Sözde ba­ğım­sız aday­lar gös­ter­di­niz.
Bu­ra­da da kur­naz­lık pe­şin­de koş­tu­nuz. Ka­za­na­ma­dı­ğı­nız­da ma­ze­ret ha­zır­dı:
“Zaten bizim sen­di­ka­mı­zın adayı de­ğil­ler­di!” di­ye­cek­ti­niz. İki arada bir de­re­de kal­dı­nız, fikir de­ğiş­tir­di­niz; bu sefer de bütün sen­di­kal ya­pı­nız­la okul­la­ra hücum et­ti­niz.
San­dı­ğı ka­pa­ta­ca­ğız di­yor­du­nuz, sonra ya­şa­ta­ca­ğız de­di­niz. Zo­run­lu üye­lik mi olur, de­di­niz; sonra zo­run­lu üye­lik ol­ma­dan İlksan ya­şa­maz, diye ek­le­di­niz.
As­lın­da İlsan’ın ya­say­la ku­rul­du­ğu­nu, yö­ne­tim ku­ru­lun­da dört ba­kan­lık tem­sil­ci­si­nin ol­du­ğu­nu bi­li­yor­du­nuz, ancak bu­ra­dan da bir ka­za­nım çıkar diye ko­nu­yu sü­rek­li ma­ni­pü­le et­ti­niz.
Sü­rek­li Pol­san ve Oyak’la kar­şı­laş­tı­rı­nız, ama bu tu­tar­sız kar­şı­laş­tır­ma sizi daha da çık­ma­za soktu.
Çünkü Oyak ve Pol­san’ın üye­le­rin­den yap­tık­la­rı ke­sin­ti­ler ve öde­dik­le­ri emek­li­lik ik­ra­mi­ye­le­ri­nin, İlksan’ın üye­lik ke­sin­ti­si ve öde­di­ği emek­li­lik ik­ra­mi­ye­si­nin oran ola­rak kar­şı­laş­tır­ma­sı çok basit bir ma­te­ma­tik he­sa­bıy­la or­ta­ya çı­kı­yor­du.
Bu ra­kam­lar önü­nü­ze ko­nu­lun­ca da ko­nu­yu de­ğiş­ti­rip, biz 90 TL üye aida­tı alıp 500 bin TL ik­ra­mi­ye öde­ye­ce­ğiz, de­di­niz.
Bunu nasıl ya­pa­ca­ğı­nız so­ru­lun­ca da ma­ale­sef bu sefer da­hi­ya­ne fi­kir­le­ri­ni­zi! bir türlü or­ta­ya ko­ya­ma­dı­nız.
Sonuç ola­rak, İlksan üye­le­ri siz­den, söy­lem­le­ri­niz­den te­dir­gin; İlksan’i bir vakfa, bir ce­ma­ate peş­keş çe­ke­bi­le­ce­ği­niz­den kay­gı­lı.
Öğ­ret­men­le­rin alın teri, bi­ri­ki­mi, mal var­lı­ğı, nakit pa­ra­sı belki sizi cez­be­di­yor ola­bi­lir.
Seçim kam­pan­ya­sı­nı “biz bu işi daha iyi ya­pa­rız”, söy­le­min­den çok, “ne olur­sa olsun, İlksan’ı ele ge­çi­re­ce­ğiz” hır­sı­na ve öl­çü­süz­lü­ğü­ne dö­nüş­tür­dü­nüz..
Ama İlksan üye­le­ri sizin bu öl­çü­süz, tu­tar­sız seçim kam­pan­ya­nız­dan sonra ger­çe­ği bir kere daha gördü.
Bence artık İlksan üye­le­ri değil de siz en­di­şe­le­nin.
Çünkü sizin üye­le­ri­niz dahi size gü­ven­mi­yor ve size oy ver­me­ye­cek­ler.
9. Dönem İlksan tem­sil­ci­li­ği se­çi­min­de bütün yurt­ta Türk Eği­tim-Sen’in gös­ter­di­ği aday­la­ra ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.
İlksan, Türk Eği­tim-Sen­li tem­sil­ci­le­rin omuz­la­rın­da daha da yük­se­le­cek­tir.
İlksan emin el­ler­de.