Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ‘İlk Çağ­dan Gü­nü­mü­ze Rize’ pro­je­si ta­mam­la­na­rak Rize ta­ri­hi kitap ha­li­ne ge­ti­ril­di.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, “İlk çağ­dan gü­nü­mü­ze Rize ta­ri­hi pro­je­si ile il­gi­li 10 fark­lı üni­ver­si­te­den 27 aka­de­mis­ye­nin görev ala­rak 5 cilt­lik eseri or­ta­ya çı­kar­dı­ğı­nı söy­le­di.Ka­ra­man, üni­ver­si­te top­lan­tı sa­lo­nun­da ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, pro­je­nin Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Tarih Bö­lü­mü Baş­ka­nı Prof. Dr. Zehra Aslan ön­cü­lü­ğün­de baş­la­tıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Üni­ver­si­te ola­rak ilin ge­li­şi­mi için bir çok ko­nu­da hiz­met ver­dik­le­ri­ni ve katkı sağ­la­ma gay­re­tin­de ol­duk­la­rı­nı ifade eden Ka­ra­man, “İlk çağ­dan gü­nü­mü­ze Rize pro­je­si 2016 yı­lın­da baş­la­dı. Tarih bö­lü­mün­de­ki ho­ca­la­rı­mız ile bu şehre karşı bir so­rum­lu­lu­ğu­muz, böl­ge­nin ve ili­mi­zin ta­ri­hi­ni kay­nak­lar­dan ha­re­ket­le, bi­lim­sel me­tot­lar­la or­ta­ya ko­nul­ma­sı ge­rek­li­li­ği ol­du­ğu­nu is­ti­şa­re ettik. Zehra Aslan ho­ca­mız ön­cü­lü­ğün­de tarih bö­lü­mün­de­ki öğ­re­tim üye­le­ri­mi ile 5 cilt­lik kül­li­ya­tı­mı­zı or­ta­ya çı­kar­dık. Bu esere sayın cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın tak­dim ya­zı­sı yaz­mış ol­ma­sı ayrı bir değer kat­mış oldu.” dedi.​Eser­de­ki ça­lış­ma­la­rın ala­nın­da­ki uzman ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı­na de­ği­nen Ka­ra­man, “10 fark­lı üni­ver­si­te­den 27 fark­lı aka­de­mis­yen bu esere katkı sun­muş­tur. Eser beş cilt­ten oluş­mak­ta, baş­lan­gıç­tan 19. yüz­yı­la kadar Rize ta­ri­hi, 19 yüz­yıl­dan cum­hu­ri­ye­te Rize ta­ri­hi, cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de Rize 1-2-3 ola­rak 1980’e kadar olan dö­ne­mi ele alan bir ça­lış­ma­dır. İlimiz re­fe­rans kay­nak eser ka­zan­mış oldu.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.Tarih Bölüm Baş­ka­nı Aslan, pro­je­nin ağır­lı­ğı­nı cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­nin oluş­tur­du­ğu­nu kay­det­ti.
Rize’nin coğ­ra­fi ve si­ya­si ya­pı­sı başta olma üzere bir çok yönü ile in­ce­len­di­ği­ni vur­gu­la­yan Aslan, şun­la­rı kay­det­ti:”Yerel ta­ri­hi in­ce­le­me­nin bir­çok zor­lu­ğu var. Bu sü­reç­te zor­luk­la­rı ya­şa­dık ama asla vaz­geç­me­dik. He­ye­ca­nı­mı­zı hiç­bir zaman kay­bet­me­dik. Bu ki­tap­lar­la ana kay­nak­la­ra inil­di, arşiv mal­ze­me­ler kul­la­nıl­dı. Dönem ba­sı­nı, za­bıt­lar, si­cil­le­re inil­di. bi­lim­sel ola­rak ha­zır­la­nan ki­tap­lar, böl­ge­ye katkı sun­mak üzere ha­zır­lan­dı.
Rize’ye ve Rize ta­ri­hi­ne katkı sunan eser­ler or­ta­ya koy­du­ğu­muz dü­şü­nü­yo­rum.
Ek­sik­lik­ler var­dır, her kitap ese­ri­nin ek­sik­li­ği ola­bi­lir. Biz bir kapı açtık ve bun­dan sonra aç­tı­ğı­mız bu ka­pı­dan başka bilim in­san­la­rı gi­recek, ek­sik­le­ri­mi­zi onlar gi­de­recek.
Aslan, baş­lan­gı­cın Rize’den ol­ma­sı­nın ken­di­le­ri­ni mem­nun et­ti­ği­ni başka şe­hir­le­re örnek teş­kil ede­bi­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.


Haber Merkezi